Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zbudować" na angielski

Wyszukaj zbudować w: Definicja Synonimy
build
construct
put up
create a
built building
rebuild
establish
constructed

Sugestie

Z pewnością moglibyśmy zbudować takie miejsce.
Carol, we can totally build a place like that.
Są częścią urządzenia, które musimy zbudować.
They are part of a device that we must build.
Moglibyśmy zbudować urządzenie wychwytujące wysokoenergetyczne fotony.
We could construct a device to collect their high-energy photons safely.
Możemy je zbudować tutaj między szałasami.
We can build it right here between the shelters.
Nie powinienem był próbować zbudować takiej łodzi.
I shouldn't have pretended to build such a boat.
Ale żeby to zbudować, trzeba być znakomitym inżynierem.
But to build that, you would have to be an expert engineer.
Nie wiem jak coś takiego zbudować.
I don't know how to build something like this.
Potrafiliby zbudować statek z plastikowych pudełek i mchu.
They could build a spaceship out of Tupperware and moss.
Nawet gdybyśmy pomogli Genii zbudować broń atomową...
So even if were to have helped the Genii build nuclear warheads...
Pająki potrafią zbudować taką w kilka godzin.
Spiders can build one of these things in a few hours.
Ale pomogłem to zbudować i mamy tylko jedną próbę.
But I helped build this thing, and we only got one shot.
Każ ludziom zbudować nosze z drewna.
Have the men cut some wood and build a litter.
Moglibyśmy przesunąć meble i zbudować barykadę.
We could move the furniture and build a barricade.
Możemy go zabrać do Ameryki i zbudować bazylikę.
We can take it to America, build a basilica.
Oczywiście, może pan zbudować nową maszynę.
Sure, you had a new machine can build.
Możesz zbudować lepszy pokój z uczciwymi partnerami.
You can build a better peace, with honest partners.
Pomożesz mi złożyć parę artefaktów, żeby zbudować coś...
You are going to help me combine a few artifacts to build something...
Pracował bardzo ciężko żeby zbudować ten mały domek.
He worked very hard to build that little house for her.
Wierz mi, próbowałem zbudować jedno.
Believe me, I tried to build one.
Dlatego potrzebuję większej rodziny, aby zbudować przyszłość.
This is why I need a bigger family, to build the future.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2553. Pasujących: 2553. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo