Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zbywalne papiery wartościowe" na angielski

Wyszukaj zbywalne papiery wartościowe w: Definicja Synonimy
transferable securities
transferable security
marketable securities
negotiable securities
tradable securities

Sugestie

Brak ograniczeń dla obrotu na rachunku własnym lub rachunku klienta instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi innymi niż zbywalne papiery wartościowe.
Unbound for trading for own or customers account of negotiable instruments and financial assets other than transferable securities.
Dyrektywa 85/611/EWG definiuje zbywalne papiery wartościowe jedynie z formalnoprawnego punktu widzenia.
Directive 85/611/EEC defines transferable securities exclusively from a formal/legal point of view.
oznaczają zbywalne papiery wartościowe w rozumieniu definicji przedstawionej w art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) dyrektywy 2014/65/UE inne niż strukturyzowane produkty finansowe i obejmują przynajmniej:
means a transferable security as defined in Article 4(1)(44)(c) of Directive 2014/65/EU different from structured finance products and should include at least:
pomiędzy instrumentem pochodnym, którego aktywa bazowe stanowią zbywalne papiery wartościowe, instrument rynku pieniężnego lub jednostki w przedsiębiorstwie zbiorowego inwestowania, zgodnie z sekcją C pkt 1-3 załącznika I do dyrektywy 2004/39/WE, a tym samym odpowiednim składnikiem aktywów bazowych.
between a derivative instrument whose underlying asset is a transferable security, money market instrument or units in a collective investment undertaking as referred to in points 1 to 3 of Section C of Annex I to Directive 2004/39/EC, and that same corresponding underlying asset.
Aktywa razem po odliczeniu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych (uwzględniając zbywalne papiery wartościowe)
Total assets net of cash and cash equivalent (incl. marketable securities)
Dyrektywa 85/611/EWG za osobną podkategorię uznaje zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanym instrumentem pochodnym.
Directive 85/611/EEC recognises as a sub-category of transferable securities and money market instruments those which embed a derivative element.
Pożądane jest, aby w ramach celów inwestycyjnych zezwolono UCITS na dokonywanie inwestycji w instrumenty finansowe inne niż zbywalne papiery wartościowe, które są wystarczająco płynne.
It is desirable that UCITS be permitted, as part of their investment objective, to invest in financial instruments, other than transferable securities, which are sufficiently liquid.
Jednakże jednostki funduszy zamkniętych są często traktowane jak zbywalne papiery wartościowe, a ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym często daje podstawy do takiego traktowania.
However, the units of closed end funds are often treated as transferable securities and their admission to trading on a regulated market often gives grounds for such a treatment.
emitowane ostatnio zbywalne papiery wartościowe, pod warunkiem, że:
(d)recently issued transferable securities, provided that:
Spółki inwestycyjne, których aktywa inwestowane są za pośrednictwem spółek zależnych, głównie w inny sposób niż w zbywalne papiery wartościowe, nie podlegają niniejszej dyrektywie.
Investment companies, the assets of which are invested through the intermediary of subsidiary companies, mainly other than in transferable securities, shall not be subject to this Directive.
Państwa członkowskie mogą zezwolić na kumulatywne inwestycje w zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego w ramach tej samej grupy do limitu w wysokości 20 %.
Member States may allow cumulative investment in transferable securities and money market instruments within the same group up to a limit of 20 %.
Do celów niniejszego rozporządzenia przez instrumenty finansowe i zbywalne papiery wartościowe należy rozumieć instrumenty, o których mowa w art. 4 dyrektywy 2004/39/WE.
For the purposes of this Regulation, financial instruments and transferable securities are those instruments referred to in Article 4 of Directive 2004/39/EC.
EDFI, chociaż zapewniają mniejszą płynność niż inwestycje w zbywalne papiery wartościowe, mogą zapewnić stały strumień dochodów poszczególnym inwestorom, którzy polegają na regularnych przepływach środków pieniężnych generowanych przez EDFI.
While providing less liquidity than investments in transferable securities, ELTIFs can provide a steady income stream for individual investors that rely on the regular cash flow that an ELTIF can produce.
Państwa Członkowskie mogą podwyższać limit ustanowiony w ust. 1 do maksymalnie 35%, w przypadku gdy jest to uzasadnione wyjątkowymi warunkami rynkowymi, w szczególności na uregulowanych rynkach, na których niektóre zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego mają pozycję wysoce dominującą.
Member States may raise the limit laid down in paragraph 1 to a maximum of 35 % where that proves to be justified by exceptional market conditions in particular in regulated markets where certain transferable securities or money market instruments are highly dominant.
Ponadto wymóg ten nie powinien mieć zastosowania do pierwszej transakcji, w przypadku gdy odnośne zbywalne papiery wartościowe podlegają wymogowi wstępnej rejestracji w formie zapisu księgowego.
Moreover, that requirement should not apply to the first transaction where the transferable securities concerned are subject to initial recording in book-entry form.
Państwa Członkowskie mogą zadecydować także o zwolnieniu jednostek interesu publicznego będących przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania, których zbywalne papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, z obowiązku posiadania komitetu ds. audytu.
Member States may decide also to exempt public interest entities which are collective investment undertakings whose transferable securities are admitted to trading on a regulated market from the requirement to have an audit committee.
Pierwotna wersja dyrektywy 85/611/EWG zawierała odstępstwo od ograniczeń co do wielkości procentowej aktywów, jakie UCITS mogło zainwestować w zbywalne papiery wartościowe emitowane przez pojedynczy podmiot, które miało zastosowanie w przypadku obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez państwo członkowskie.
The original version of Directive 85/611/EEC contained a derogation from the restriction on the percentage of its assets that a UCITS can invest in transferable securities issued by the same body, which applied in the case of bonds issued or guaranteed by a Member State.
W przypadku gdy zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego obejmują instrument pochodny, ten instrument pochodny jest uwzględniony przy spełnianiu wymogów niniejszego artykułu.
When transferable securities or money market instruments embed a derivative, the derivative shall be taken into account when complying with the requirements of this Article.
zbywalne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego z wbudowanymi instrumentami pochodnymi, o których mowa w art. 21 ust. 3 akapit czwarty dyrektywy 85/611/EWG;
transferable securities and money market instruments embedding derivatives, as referred to in the fourth subparagraph of Article 21(3) of Directive 85/611/EEC;
Termin "zbywalne papiery wartościowe" w art. 1 ust. 8 dyrektywy 85/611/EWG obejmuje instrumenty finansowe spełniające następujące kryteria:
The reference in Article 1(8) of Directive 85/611/EEC to transferable securities shall be understood as a reference to financial instruments which fulfil the following criteria:
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 91. Pasujących: 91. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo