Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zbywalnych papierów wartościowych" na angielski

Wyszukaj zbywalnych papierów wartościowych w: Definicja Synonimy
transferable securities
transferable security
negotiable securities
marketable securities
Dla wszystkich tych produktów finansowych należy zapewnić zgodność między definicją zbywalnych papierów wartościowych a innymi przepisami dyrektywy.
For each of those financial products, consistency between the definition of transferable securities and other provisions of the Directive should be ensured.
ponadto definicja zbywalnych papierów wartościowych obejmuje wyłącznie instrumenty przenoszalne;
whereas, furthermore, the definition of transferable securities covers negotiable instruments only;
Wbudowanie instrumentu pochodnego jako części zbywalnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego powoduje dodatkowo ryzyko omijania przepisów dyrektywy 85/611/EWG dotyczących instrumentów pochodnych.
In addition, embedding a derivative into a transferable security or money market instrument entails the risk that the rules for derivatives imposed by Directive 85/611/EEC are bypassed.
ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę zbywalnych papierów wartościowych.
it has a significant impact on the risk profile and pricing of the transferable security.
Kwoty należne wierzycielom od instytucji sprawozdających, inne niż te wynikające z emisji zbywalnych papierów wartościowych.
Amounts owed to creditors by reporting agents, other than those arising from the issue of negotiable securities.
Kwoty (udziały, depozyty lub inne), należne wierzycielom od podmiotów sprawozdających, których cechy zgodne są z cechami wskazanymi w załączniku I część 1 pkt 1, z wyłączeniem kwot wynikających z emisji zbywalnych papierów wartościowych lub udziałów/jednostek uczestnictwa w FRP.
Amounts (shares, deposits or other), which are owed to creditors by reporting agents and which comply with the features described in Section 1 of Part 1 of Annex I, except those arising from the issue of negotiable securities or MMF shares/units.
Do celów ust. 1 lit. n) do zbywalnych papierów wartościowych nie zalicza się technik i instrumentów określonych w art. 51.
For the purposes of paragraph 1(n), transferable securities shall exclude the techniques and instruments referred to in Article 51.
zbywalnych papierów wartościowych dopuszczonych do publicznych notowań giełdowych;
transferable securities admitted to official stock exchange listing;
zbywalnych papierów wartościowych będących w obrocie na innym rynku regulowanym;
transferable securities dealt in on another regulated market;
W związku z tym definicja zbywalnych papierów wartościowych może być stosowana do szeregu produktów finansowych o różnych cechach i różnych poziomach płynności.
Accordingly the definition of transferable securities is applicable to a wide range of financial products with differing features and different levels of liquidity.
Jest zatem konieczne zagwarantowanie uczestnikom rynku i właściwym organom pewności co do tego, czy jednostki funduszy zamkniętych są objęte definicją zbywalnych papierów wartościowych.
It is therefore necessary to provide market participants and competent authorities with certainty as to whether units of closed end funds are covered by the definition of transferable securities.
zbywalnych papierów wartościowych oferowanych w pojedynczych nominałach o wartości co najmniej 40000 ECU;
to transferable securities offered in individual denominations of at least ECU 40000;
do zbywalnych papierów wartościowych następujących rodzajów:
to transferable securities of the following types:
Przepisy ust. 1 nie będą stanowić przeszkody dla nabywania przez te przedsiębiorstwa zbywalnych papierów wartościowych, które nie są całkowicie opłacone.
Paragraph 1 shall not prevent such undertakings from acquiring transferable securities which are not fully paid.
Tytuł V ma zastosowanie wyłącznie do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 pkt 18 lit. a-b) oraz w pkt 19 dyrektywy 2004/39/WE.
Title V shall apply only to transferable securities and money-market instruments, as defined in point (18)(a) and (b) and point (19) of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC.
Do zbywalnych papierów wartościowych w rozumieniu art. 1 ust. 8 dyrektywy 85/611/EWG zalicza się:
Transferable securities as referred to in Article 1(8) of Directive 85/611/EEC shall be taken to include the following:
W obu przypadkach Komisja powiadamia Radę aż do czasu, gdy Rada na wniosek Komisji ustanowi komitet do spraw zbywalnych papierów wartościowych.
In both cases the Commission shall inform the Council until such time as a committee on transferable securities is set up by the Council acting on a proposal from the Commission.
Państwa Członkowskie mogą ograniczyć zastosowanie przepisów niniejszego artykułu do prospektów emisyjnych dotyczących zbywalnych papierów wartościowych tych emitentów, którzy mają swoje siedziby statutowe w danym Państwie Członkowskim.
The Member States may restrict the application of this Article to prospectuses concerning transferable securities of issuers who have their registered office in a Member State.
w związku z tym należy wprowadzić we Wspólnocie politykę informacyjną w zakresie zbywalnych papierów wartościowych;
Whereas a genuine Community information policy relating to transferable securities should therefore be introduced;
Państwa Członkowskie zapewnią, aby przy każdej publicznej ofercie sprzedaży zbywalnych papierów wartościowych na ich terytorium, osoba składająca ofertę zobowiązana była do opublikowania prospektu emisyjnego.
Member States shall ensure that any offer of transferable securities to the public within their territories is subject to the publication of a prospectus by the person making the offer.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 90. Pasujących: 90. Czas odpowiedzi: 163 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo