Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdać egzamin" na angielski

Wyszukaj zdać egzamin w: Definicja Synonimy
pass
have passed an examination
On chce mi tylko pomóc zdać egzamin.
He'd like to help me pass.
Wnioskodawca musi zdać egzamin z wiedzy zawodowej;
An applicant must have passed an examination of professional knowledge;
Kandydaci muszą zdać egzamin sprawdzający wiedzę zawodową i kwalifikacje w zakresie taboru, w odniesieniu do którego występują oni o świadectwo.
Applicants shall have passed an examination testing their professional knowledge and competence relating to the rolling stock for which the certificate is sought.
Kierowcy drogowi oraz osoby obsługujące opisani w art. 6 ust. 5 i art. 17 ust. 1 muszą ukończyć szkolenie określone ust. 2 oraz zdać egzamin przyjęty przez właściwe władze, które zapewnią niezależność egzaminatorów.
Road drivers and attendants as referred to in Article 6(5) and Article 17(1) shall have successfully completed the training as provided for in paragraph 2 and have passed an examination approved by the competent authority, which shall ensure that examiners are independent.
Tym razem masz zdać egzamin wstępny na uniwersytet.
This time, you've got to pass that university entrance exam.
Mimo naszych aktywów, Warlegganowie muszą zdać egzamin.
In spite of our assets, we Warleggans struggle to pass muster.
Chyba uda nam się zdać egzamin.
I think I figured out a way to pass our report.
Muszę skończyć projekt o cewce Tesli, jeśli chcę zdać egzamin.
I got to finish my tesla coil project, if I want to graduated.
Powiedzmy, że przebrnął szkołę prawniczą, siedem czy osiem razy próbował zdać egzamin.
Let's say he crawls through law school... takes seven or eight shots at the bar.
Jak wiesz, nasze kursy trwają trzy lata, i musisz zdać egzamin na końcu każdego roku.
As you know, our courses last three years, And you must pass an exam at the end of each year.
Przynajmniej wiemy, że może zdać egzamin.
Well, at least we know she can pass a current events exam.
Teraz musisz tylko zdać egzamin wstępny.
Now all you have to do is pass the entrance exam.
Cóż, wiem, jak ważne jest zdać egzamin.
Well, I know how important it is for you pass your tests.
Musiałem tylko zdać egzamin z szybkiego pisania.
All I needed to do was take a typing' test.
Aby otrzymać świadectwo, kandydat musi odbyć szkolenie oraz zdać egzamin zatwierdzony przez właściwe władze Państwa Członkowskiego.
To obtain a certificate a candidate shall undergo training and pass an examination approved by the Member State's competent authority.
Powiedz tylko, że będę mogła zdać egzamin.
Just tell me that I'll be able to write my boards.
On musi zdać egzamin... z matematyki.
He has to pass an exam... in Maths.
Nie mogę się zalogować, a do dzisiaj muszę zdać egzamin.
It won't let me log in, and I have to take my exam by today.
Następnym razem jak zdecydujesz się narobić smrodu wokół niczego, powinnaś iść do prawnika, który nie potrzebował pięciu podejść żeby zdać egzamin.
The next time you decide to make a stink over nothing, you should see a lawyer who didn't need five tries to pass the bar exam.
Wystarczy, że nauczysz się tych kilku słów technicznych, żeby zdać egzamin.
With a few technical words you'll pass your exam.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 64. Pasujących: 64. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo