Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdarzyć" na angielski

happen
occur
case
possible
bets are off
possibility
arise

Sugestie

Kończysz studia i wszystko może się zdarzyć.
You'd get out of school, and anything could happen.
W górach może się zdarzyć wszystko.
In the mountains, it can happen anything.
Może się zdarzyć, że jedna ze stron uzyska krótkotrwałe korzyści wojskowe.
It may be the case that one party gains a short-term military advantage.
Może się zdarzyć, że akt terrorystyczny spowoduje ogromny chaos.
It may be the case that a terrorist act causes a great deal of chaos.
Przeszłość zmienia rzeczy i wszystko się może zdarzyć.
The past is changing things, and anything can happen.
Prędzej czy później to się musiało zdarzyć.
Sooner or later, it was bound to happen.
To się może zdarzyć przy oszczędności.
Geez, really! - Those things happen on Economy.
Szukając odpowiedzi mogą się zdarzyć wypadki.
But while searching for the answer, accidents may happen.
Ataki mogą zdarzyć sie często niespodziewanie.
Strokes can just happen, often without warning.
Wiele może się zdarzyć przez rok.
Girl, a lot can happen in a year.
Na takim przyjęciu wszystko może się zdarzyć.
You know, with an event like this, anything can happen.
Za rok wszystko się może zdarzyć.
A year from now, anything could happen.
Wybuch w paraagańskiej kolonii nie powinien się zdarzyć.
That explosion at the Paraagan colony wasn't supposed to happen.
Jeśli odleci, wszystko może się zdarzyć.
If he's blacking out, anything could happen.
W sądzie wszystko może się zdarzyć.
Anything can happen in a court of law.
Oczywiście może się zdarzyć, że pewne sprawy wywołują poważne problemy i osiągnięcie porozumienia jest trudne.
It can, of course, happen that some issues raise major problems and it can be difficult to reach agreement.
Zdaniem Komisji, to nie powinno się zdarzyć.
In the Commission's opinion, this should not happen.
Może się to zdarzyć np. w przypadku wykorzystania dokumentu ze szkodą dla prawowitego właściciela.
This can happen, for example, when a document is used to the detriment of the real owner.
Szwedzka prezydencja zareagowała bardzo stanowczo w Mińsku i również wydała wiele oświadczeń; my to zdarzenie potępiamy, i nie powinno się zdarzyć.
The Swedish Presidency has reacted very firmly in Minsk and also issued lots of statements: it is, of course, something that we deplore and it should not happen.
Może się zdarzyć, że za kilka lat sytuacja się odwróci i wtedy my będziemy mieć szczęście.
It may happen that it comes the other way round in a few years time, then it will be our good luck.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2522. Pasujących: 2522. Czas odpowiedzi: 154 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo