Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdawać sobie sprawę" na angielski

Wyszukaj zdawać sobie sprawę w: Definicja Synonimy
realise
be aware
recognise
to realize
realizing
realized
realising
to recognize

Sugestie

Powinniśmy jednak zdawać sobie sprawę, że wydanie takiej kwoty zabiera UE 20 lat.
However, we should realise that it takes the EU 20 years to spend that sum of money.
Musimy zdawać sobie sprawę, że instrumenty dostępne na szczeblu europejskim są ograniczone.
We have to realise that the instruments available at European level are limited.
Musimy zdawać sobie sprawę z naszego najsłabszego ogniwa.
We have to be aware of our weakest link.
Musimy zdawać sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa.
We must be aware of this risk.
Musimy zdawać sobie sprawę, że będzie to prowadziło do dwojakich konsekwencji.
We must recognise that this will have two consequences.
Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z absolutnej konieczności dostarczania Unii Europejskiej projektów wspólnotowych, które zapewnią jej rozwój w kontekście strategii lizbońskiej.
We all need to be aware of the absolute necessity of providing the European Union with Community projects that will ensure its development within the context of the Lisbon Strategy.
Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę, że te działania nie przyniosą natychmiastowych i namacalnych efektów.
Of course we have to realise that these steps will not bring immediate and tangible results.
Musimy wszyscy zdawać sobie sprawę z trudności.
Let us all be aware of the difficulties.
Drodzy chłopcy, musicie zdawać sobie sprawę z sytuacji ojca.
Dear boys, you should be aware of the situation of your father.
Musimy również zdawać sobie sprawę, że sednem działań politycznych jest wyważenie zróżnicowanych interesów.
We must also be aware that balancing different interests is at the core of political action.
Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że należy bardzo uważnie ocenić kierunek ewentualnej misji, ponieważ misje w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony są jednym z dostępnych instrumentów, ale nie zastępują strategii politycznej.
We must realise, however, that the path for a possible mission must be assessed very carefully, because Common Security and Defence Policy missions are one of the instruments we have available, but they are no replacement for a political strategy.
Unia Europejska zaczęła zdawać sobie sprawę, że prześladowania na tle religijnym to poważne naruszenie godności i wolności człowieka.
The European Union has started to realise that persecution on religious grounds is a serious violation of human dignity and freedom.
Z entuzjazmem wspieramy ruch na rzecz demokracji w Egipcie, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że wolne wybory nie wystarczą.
Mr President, we enthusiastically support the movement for democracy in Egypt, but it is important to realise that free elections are not enough.
W stolicy mojego kraju, Berlinie, gdzie mieszkam, takiego rejestru nie ma, dlatego wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jego ustanowienie jest naprawdę dużym krokiem naprzód.
In my country's capital, Berlin, where I also happen to live, there is no such transparency register, which is why we should all be aware that this is a truly significant step forward.
Musimy zdawać sobie sprawę, że kryzys ten nie uderzył jeszcze z całą swoją siłą w rynek pracy.
We have to be aware that the crisis still has not hit the labour market with its full force.
Każda demokratycznie myśląca osoba musi zdawać sobie sprawę, że nawet najbardziej agresywne ataki na polityków, którzy nie podpisali traktatu lizbońskiego niczego nie zmienią.
Each democratically minded person must realise that not even the most aggressive onslaughts against politicians who have not signed the Treaty of Lisbon will change anything.
Musimy zdawać sobie sprawę, że ludzie ci są wyzyskiwani nawet w postępowej konfederacji państw, jaką jest Europa i jest to naprawdę przestępstwo.
We must be aware - and this really is a crime - that these people are being exploited even in a progressive confederation of states such as Europe.
Każdy powinien zdawać sobie sprawę, że Niemcy w przeszłości znacznym stopniu przyczyniały się w do stabilności.
Everyone should be aware Germany has been the source of a great deal of stability in the past.
Musi pan zdawać sobie sprawę, że problemy, które pan poruszył, nie powstają w państwach członkowskich.
You must be aware that the problems you raised do not arise in all Member States.
Należą się oczywiście rodzinom ofiar od nas słowa współczucia, kondolencji i solidarności, ale musimy również zdawać sobie sprawę, że naród tajski jest dziś bardzo podzielony.
Of course, the victims' families deserve our expressions of sympathy, condolences and solidarity, but we must also be aware that the Thai nation is, today, very divided.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 249. Pasujących: 249. Czas odpowiedzi: 114 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo