Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdecydować się na" na angielski

Wyszukaj zdecydować się na w: Definicja Synonimy
decide to
choose to
opt for
decide on
opt to
elect to
select to
go for
wish to
prefer to
opted for
Może zdecydować się na pozbycie się dowodu.
He might just decide to dump the evidence.
Chciałam powiedzieć, że może tego potrzebujesz, by zdecydować się na powrót do Sheili.
I was going to say, maybe this is what you needed to decide to reconnect with Sheila.
Rządy mogą zdecydować się na podjęcie interwencji w celu skorygowania nierówności społecznych lub regionalnych wynikających z funkcjonowania rynku.
Governments may choose to intervene to correct social or regional inequalities generated by a market outcome.
Instytucja może również zdecydować się na ciągłe stosowanie założenia dotyczącego stałej pozycji, obejmującego jeden rok.
Alternatively, an institution may choose to consistently use a one-year constant position assumption.
Ubezpieczony może zdecydować się na dokonanie opłaty natychmiast lub rozłożyć ją na raty.
Insured undertakings may opt for immediate payment or staggered payments.
Te wolne moce wyraźnie wskazują, że chińscy eksporterzy mogliby zdecydować się na znaczne zwiększenie wywozu rozpatrywanego produktu na rynek Wspólnoty, jeśli środki zostałyby uchylone.
This spare capacity is a clear indication that Chinese exporters could opt for a substantial increase of their exports of the product concerned to the Community market if measures were repealed.
Kiedy mamy zdecydować się na walkę?
And when do we decide to fight?
Przedmiotowi producenci mogą również zdecydować się na pozyskiwanie ogniw w Unii, a nie z ChRL.
The producers in question may also decide to source their cells in the Union, and no longer from the PRC.
W pewnym momencie Parlament Europejski będzie musiał zdecydować się na stanowcze dochodzenie swojej pozycji instytucjonalnej.
At some point, the European Parliament will have to choose to assert its institutional position firmly.
Możemy zdecydować się na ujawnienie prawdy i położenie kresu hipokryzji w trakcie głosowania nad udzieleniem Radzie absolutorium za rok 2007.
We can choose to expose and end hypocrisy when we vote for the 2007 Council discharge.
Państwa członkowskie mogą zdecydować się na dalsze różnicowanie kosztów, które jest uaktualniane co najmniej raz na pięć lat.
Member States may choose to further differentiate the cost rates, which shall be updated at least every five years.
W przypadku wystąpienia kwestii poufnej lub konfliktu interesów Zarząd może zdecydować się na omówienie poszczególnych punktów swego posiedzenia bez uczestnictwa członków nominowanych przez Komisję jako przedstawicieli sektora rybołówstwa.
When there is a matter of confidentiality or conflict of interest, the Administrative Board may decide to examine specific items of its agenda without the presence of the members nominated by the Commission as representatives of the fishing industry.
Teraz musimy wykorzystać polityczne procesy w naszej demokracji, a potem zdecydować się na wspólne działanie aby rozwiązać te problemy.
So now we have to use our political processes in our democracy, and then decide to act together to solve those problems.
Konsumenci mogą, z uwagi na prowadzony przez siebie styl życia lub z innych względów, zdecydować się na uzupełnienie spożycia substancji odżywczych suplementami żywnościowymi.
Consumers, because of their particular lifestyles or for other reasons, may choose to supplement their intake of some nutrients through food supplements.
Państwa członkowskie mogą zdecydować się na utworzenie specjalnych struktur wsparcia, takich jak partnerstwa transgraniczne, aby ułatwić mobilność tego rodzaju.
Member States may choose to set up specific support structures, such as cross-border partnerships, to facilitate that kind of mobility.
Na chwilę obecną nie jest jasne, w jakim stopniu państwa członkowskie UE spoza strefy euro mogą zdecydować się na udział w tych inicjatywach.
At present it is not clear to what extent EU Member States outside the Eurozone may decide to participate in these initiatives.
Na podstawie tego wniosku Rada może, stanowiąc większością kwalifikowaną, zdecydować się na ponowną ocenę tych ustaleń.
The Council may, acting by qualified majority on the basis of that proposal, decide to review those arrangements.
Umawiające się Strony i współpracujące państwa mogą zdecydować się na wpłacenie zaliczki w celu pokrycia ich przewidywanych składek za kilka lat budżetowych.
The Contracting Parties and cooperating States may choose to advance an amount to cover their estimated contributions for a number of financial years.
W niektórych państwach członkowskich pośrednicy kredytowi mogą zdecydować się na korzystanie z usług wyznaczonych przedstawicieli, którzy prowadzą działalność w ich imieniu.
In some Member States, credit intermediaries may decide to use the services of appointed representatives to perform activities on their behalf.
Wnioskodawca może także zdecydować się na korzystanie z dowolnych innych środków dozwolonych na mocy odpowiednich przepisów w celu zapewnienia spełnienia zasadniczych wymagań systemu kolejowego przez wszystkie elementy podsystemu lub pojazdu.
Equally, the applicant may choose to use any other means allowed by the relevant legislation to ensure that all parts of the subsystem or vehicle meet the essential requirements for the railway system.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 190. Pasujących: 190. Czas odpowiedzi: 113 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo