Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdolność" na angielski

Zobacz także: zdolność kredytową
Wyszukaj zdolność w: Definicja Synonimy

Sugestie

Więc ich zdolność do produkowania żywności została zachwiana.
So their capacity to grow food for themselves was compromised.
Kolejna istotna idea zawarta w rezolucji to zdolność do integracji.
Another relevant idea contained in the resolution is the capacity for integration.
Wzmocnił jego zdolność Alphy, która zagroziła naszemu życiu.
It enhanced his Alpha ability, which put you and the rest of the team in danger.
Wziął zdolność Sylara i teraz doświadcza skutków.
He took Sylar's ability... and now he's suffering the consequences.
Nathan, dlatego Peter wziął zdolność Sylara.
Nathan, it's why Peter took Sylar's ability.
Prawdziwym cudem jest twoja zdolność do wskrzeszania umarłych.
The real miracle is your ability to raise the dead.
Jego zdolność do wytwarzania białych krwinek została zupełnie zniszczona.
His ability to create white blood cells has been completely destroyed.
Ale dzieciak dopiero poznawał swoją zdolność.
But the kid was just coming into his ability.
Pożyczyłem zdolność od naszego haitańskiego przyjaciela.
Our Haitian friend... I took his ability...
Najwięksi magowie wody czasem posiadali taką zdolność.
The great benders of the water tribe sometimes have this ability.
Swoistość analityczna oznacza zdolność metody do oznaczania wyłącznie oznaczanego markera diagnostycznego.
Analytical specificity means the ability of the method to determine solely the target marker.
Wzrosłaby również zdolność Komisji do prowadzenia własnych dochodzeń.
The capacity of the Commission to carry out its own investigations would also increase.
Namnażanie zdolność mikroorganizmu do namnażania i powiększania ilości podczas infekcji.
Multiplication Ability of a micro-organism to reproduce and increase in numbers during an infection.
Będzie to oznaczało zdolność do produkowania broni jądrowej na skalę przemysłową.
That will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
W przypadku Grecji mamy zdolność oceny i monitorowania jej programu dostosowań fiskalnych.
In the case of Greece, we have the capacity to assess and monitor its fiscal adjustment programme.
Trzecia zasada świadomego życia to jego zdolność do samopoświęcenia.
The third principle of sentient life is its capacity for self-sacrifice.
Należy na koniec rozważyć zdolność producentów wspólnotowych do pozyskiwania kapitału.
Finally, the Community producers' ability to raise capital should be considered.
Masz wyjątkową zdolność do prawienia komplementów brzmiących obraźliwie.
You have the unique ability to make A compliment sound insulting.
Próbowałem pomóc Mayi. Usunąć jej zdolność.
I'm trying to help maya to remove her ability.
Każdy z 4400 rozwinął swoją zdolność.
Every one of the 4400 has developed an ability.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 6340. Pasujących: 6340. Czas odpowiedzi: 126 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo