Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdolności kredytowej" na angielski

Wyszukaj zdolności kredytowej w: Definicja Synonimy
creditworthiness
credit standing
creditworthy
credit worthiness
lending capacity
uncreditworthy

Sugestie

44
Po pierwsze, stopa procentowa wymagana przez bank komercyjny względem danej pożyczki zależy od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.
First, the interest rate demanded by a private bank on a particular loan depends on the creditworthiness of the borrower.
Należy zauważyć, że analiza zdolności kredytowej została przeprowadzona w motywie 153 rozporządzenia tymczasowego.
It should be noted that the analysis of creditworthiness is made in recital 153 of the provisional Regulation.
Nie mają one zatem zasadniczo wpływu na poprawę zdolności kredytowej przedsiębiorstwa.
As a consequence, they generally do not improve a firm's credit standing.
Przy wycenie pasywów zgodnie z lit. b) nie dokonuje się dostosowań w celu uwzględnienia zdolności kredytowej zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.
When valuing liabilities under point (b), no adjustment to take account of the own credit standing of the insurance or reinsurance undertaking shall be made.
W tych obliczeniach Komisja wykorzystała jako stopę procentową przy braku zdolności kredytowej dla pożyczek KRW średnią stopę procentową Banku Korei liczoną od obligacji inwestycyjnych w 2003 r., która wynosiła 10,43 %.
For the purposes of this calculation, the Commission has used as the creditworthy rate for KRW loans the average Bank of Korea interest rate on investment grade corporate bonds in 2003, which was 10,43 %.
Podczas weryfikacji Komisja starała się zweryfikować ocenę zdolności kredytowej producentów eksportujących objętych próbą i całego sektora fotowoltaicznego.
During the verification the Commission attempted to verify the creditworthiness assessment of the sampled exporting producers and the PV sector as a whole.
przeprowadzania regularnych i niezależnych ocen zdolności kredytowej tych instytucji;
subjecting those institutions to regular and independent assessments of their creditworthiness;
Agencje oceniające zdolność kredytową wydają opinie na temat zdolności kredytowej konkretnych emitentów lub instrumentów finansowych.
Credit rating agencies issue opinions on the creditworthiness of a particular issuer or financial instrument as of a given date.
Niemcy stwierdziły jednak, że istnieją określone przesłanki świadczące o zdolności kredytowej spółki.
Nevertheless, Germany stated that there are some indications of its creditworthiness.
Jednakże pozytywna ocena zdolności kredytowej nie powinna stanowić dla kredytodawcy zobowiązania do udzielenia kredytu.
However, a positive creditworthiness assessment should not constitute an obligation for the creditor to provide credit.
a) na podnoszenie zdolności kredytowej Funduszu w odniesieniu do działalności jego pierwszego rachunku;
(a) To enhance the creditworthiness of the Fund in respect of its first account operations;
W związku z naciskiem Komisji dokumenty dotyczące zdolności kredytowej zostały na krótko udostępnione do przejrzenia.
Further to the Commission's insistence, creditworthiness documents could be briefly viewed.
Wobec braku jakiegokolwiek zweryfikowanego dokumentu poświadczającego przeprowadzenie przez bank właściwej oceny ryzyka Komisja podtrzymała wniosek, zgodnie z którym CCB nie przeprowadzał ocen zdolności kredytowej.
In the absence of any verified document showing that the bank carried out a proper risk assessment, the Commission maintained its conclusion the CCB was not carrying out creditworthiness assessments.
Zarząd co roku będzie badał działania Banku podejmowane w tej dziedzinie, poświęcając należytą uwagę zdolności kredytowej Banku.
The Board of Directors shall review annually the Bank's practice in this matter, paying due attention to the Bank's creditworthiness.
Nie możemy dopuścić do tego, aby prywatne amerykańskie agencje ratingowe arbitralnie decydowały o zdolności kredytowej europejskich państw.
We cannot allow private US rating agencies to decide arbitrarily on the creditworthiness of European states.
narażone na ryzyko dotyczące zdolności kredytowej lub wypłacalności dowolnej strony;
exposed to the creditworthiness or solvency of any one counterparty
Taka ocena zdolności kredytowej powinna uwzględniać wszystkie niezbędne i istotne czynniki, które mogą mieć wpływ na zdolność konsumenta do spłaty kredytu w całym okresie kredytowania.
That assessment of creditworthiness should take into consideration all necessary and relevant factors that could influence a consumer's ability to repay the credit over its lifetime.
Ocena zdolności kredytowej nie powinna oznaczać przeniesienia na kredytodawcę odpowiedzialności za ewentualne późniejsze przypadki niewywiązania się konsumenta z jego zobowiązań na mocy umowy o kredyt.
The assessment of creditworthiness should not imply the transfer of responsibility to the creditor for any subsequent non-compliance by the consumer with his obligations under the credit agreement.
W sekcji 5 tego raportu, firma Deloitte zamieszcza analizę zdolności kredytowej HSY w 1999 r. i latach następnych.
In the section 5 of this report, Deloitte analyses the creditworthiness of HSY in 1999 and in the following years.
W celu wsparcia działań zewnętrznych UE bez uszczerbku dla zdolności kredytowej EBI, bank ten powinien otrzymać gwarancję budżetową Wspólnoty na operacje realizowane poza granicami Wspólnoty.
With a view to supporting EU external action without affecting the EIB's credit standing, the EIB should be offered a Community budgetary guarantee for operations carried out outside the Community.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 149. Pasujących: 149. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo