Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zdrowego rozsądku" na angielski

Wyszukaj zdrowego rozsądku w: Definicja Synonimy
common sense
sanity
good sense
commonsense
Ale ze zdrowego rozsądku powinieneś pójść.
But for common sense, I should go.
A zatem potrzebujemy tu zdrowego rozsądku i ostrożności.
We therefore need common sense and prudence on this issue.
Dźwig był aktem chronicznego zdrowego rozsądku.
The crane was an act of acute sanity.
Byłem w kolejce po odrobinę zdrowego rozsądku.
I was in the line for shred of sanity.
Najwyższa pora, żeby odnaleźć w sobie choć na tyle zdrowego rozsądku by to przyznać.
And it's about time all of us had the good sense... to at least admit that much.
Odmawianie sobie prawa do zawracania nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia jest sprzeczne z wszelkimi regułami zdrowego rozsądku.
Denying ourselves the right to return illegal migrants to their countries of origin goes against every rule of good sense.
Stanowi on zwycięstwo zdrowego rozsądku i rozumu nad demagogią i manipulacją.
It represents a victory for common sense and reason against demagogy and manipulation.
Nie brakowało mu cierpliwości/ani zdrowego rozsądku.
He had patience and common sense.
Przy braku zdrowego rozsądku, możemy stracić nasze dmeokratyczne dokonania.
Without common sense, we may destroy our democratic achievements.
Już mi asystowała i pokazała, że ma wiele zdrowego rozsądku.
She has assisted me before and showed great common sense.
To był apel w sprawie powrotu do zdrowego rozsądku i przyzwoitości.
That was an appeal for a return to common sense and decency.
Teraz jednak nadszedł czas, żeby użyć trochę zdrowego rozsądku.
Yes, we did, but it's time to use a little common sense.
Kochanie, ostatnio, Twoja niska samoocena ogrnicza się jedynie do zdrowego rozsądku.
Honey, lately your low self-esteem is just good common sense.
Poza tym, nie masz za grosz zdrowego rozsądku.
Besides, you have no common sense.
To nie jest tylko kwestia ludzkiego zachowania, ale również zdrowego rozsądku.
This is not just an issue of humanity, but also of common sense.
To, co miało być powszechnym programem szczepień, zostało zorganizowane bez uwzględnienia zdrowego rozsądku.
We had what was meant to be a mass vaccination programme organised without any regard for common sense.
To kwestia sprawiedliwości i zdrowego rozsądku - na dwa sposoby.
It's a matter of justice and common sense - in two ways.
Używam mojego zdrowego rozsądku przez 74 lata, i teraz mnie nie zawiedzie.
I've used my common sense for 74 years, and it won't let me down now.
Jest to kwestia zdrowego rozsądku; chodzi o zagwarantowanie racjonalnych warunków pracy, szczególnie w zawodach medycznych.
This is a question of common sense; it is about guaranteeing reasonable working conditions, particularly for the medical professions.
Jednak świadkowie, materiały video i odrobina zdrowego rozsądku szybko obalają tę wersję.
However, eyewitnesses, video footage and a little common sense quickly refutes that claim.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 221. Pasujących: 221. Czas odpowiedzi: 117 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo