Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ze względu na okoliczności" na angielski

Wyszukaj ze względu na okoliczności w: Definicja Synonimy
under the circumstances
considering the circumstances
in view of the circumstances
due to circumstances
in the circumstances
to the circumstances
because of the way
Oczyszczą cię, ze względu na okoliczności.
Powienem kogoś do nich wysłać, ale ze względu na okoliczności, chciałbym byś do nich pojechał osobiście.
I should send someone but under the circumstances, I wish you'd go personally.
Przeoczyliśmy je ze względu na okoliczności.
We've been overlooking it, considering the circumstances.
Ze względu na okoliczności nie podejrzewam morderstwa.
Considering the circumstances, nothing suggests murder
Jeśli zaś chodzi o deklarację poprzedniego kierownictwa FT wskazującą, iż przedsiębiorstwo to nie ma już dostępu do rynku, władze francuskie zaobserwowały, że stanowisko to było niewątpliwie subiektywne ze względu na okoliczności.
As to the statement by France Télécom's former CEO to the effect that the Company no longer had access to the market, the French authorities point out that his opinion was necessarily subjective in view of the circumstances.
Dlatego też ze względu na okoliczności sprawy Urząd stwierdza, że nieruchomość została sprzedana po cenie rynkowej zgodnie z procedurą ustanowioną w sekcji 2.2 wytycznych Urzędu w sprawie sprzedaży gruntów i budynków przez władze publiczne.
Therefore, in view of the circumstances of the case, the Authority concludes that the property was sold at market price in accordance with the procedure laid down in section 2.2 of the Authority's Guidelines on the sales of land and buildings by public authorities.
Ze względu na okoliczności, ważniejsze było zidentyfikowanie zabójcy.
Under the circumstances it was more important to identify the assassin.
Ze względu na okoliczności, formalny strój nie jest obowiązkowy.
Under the circumstances, formal dress is to be optional.
Ze względu na okoliczności, najważniejszym jest, by udawać, że nic się nie zmieniło.
Under the circumstances, it's more important than ever for it to appear as though nothing has changed.
Ze względu na okoliczności niektórzy z państwa nalegali, żebyśmy zrobili drugie zdjęcie, uwieczniające to wielkie zdarzenie.
In view of the circumstances, some of you have requested that we retake the group photo, as a way of, let's say, capturing this great event.
Ze względu na okoliczności, rozsądniej będzie trochę zaoszczędzić.
Under the circumstances, I thought it might be wise to conserve our resources.
Nie miałem zamiaru tego otwierać, ale ze względu na okoliczności...
I had other intentions for this, but I think, given the circumstances...
Oczywiście, ostatecznie, kobiety otrzymują również mniejszą emeryturę, ze względu na okoliczności opisane powyżej.
And, in the end, of course, women also get less pension due to the circumstances described above.
Powinna mieć ją dziś, ale ze względu na okoliczności przesunięto termin.
Originally scheduled to have one today, but it was postponed due to circumstances.
Tak ale Kleryku, ze względu na okoliczności Ojciec wydał dekret... że nie będzie więcej procesów dla przestępców uczuciowych.
Yes, but, Cleric, given the circumstances, the Father has decreed that there will be no more "process" for sense offenders.
Sędzia ze względu na okoliczności potraktuje cię łagodnie.
The judge will go easy on you given the circumstances.
Zrezygnowaliśmy z pogrzebu w świątyni ze względu na okoliczności śmierci Jeffreya.
We decided not to do this in our temple because of the way Jeffrey died.
Jednak ze względu na okoliczności poza naszą kontrolą, które mieliśmy przynieść inny wieczorem głośnika.
However, due to circumstances beyond our control, we've had to bring in a different speaker tonight.
Wszyscy są niespokojni, ale to zrozumiałe ze względu na okoliczności.
They're obviously agitated, but that's understandable.
Niestety, ze względu na okoliczności, muszę przekazać was Radzie.
Unfortunately given the circumstances I'm obliged to hand you over to the council.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 67. Pasujących: 67. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo