Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ze względu na rasę" na angielski

Wyszukaj ze względu na rasę w: Definicja Synonimy
on the grounds of race
discrimination based on race
discrimination based on racial
discrimination on grounds of race
discrimination on the basis of race
hatred based on race
Komisja popiera wprowadzenie w życie dyrektywy zabraniającej dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, która to dyrektywa obejmuje w całości dyskryminację Romów.
The Commission is committed to enforcing a directive which prohibits discrimination on the grounds of race and ethnic origin, and Roma discrimination is fully covered by this directive.
Jest ono prawem podstawowym w czasie prześladowania w kraju pochodzenia ze względu na rasę, religię, narodowość, opinie polityczne lub przynależność do danej grupy politycznej, a z tym mamy do czynienia dzisiaj na świecie dość powszechnie.
This is a fundamental right when there is persecution in a person's country of origin on the grounds of race, religion, ethnic origin, political opinion or membership of a particular political group, and this is fairly common in the world today.
Jakich dalszych dowodów potrzebuje Komisja do podjęcia działań także w sprawie pogwałcenia zakazu dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne?
What further evidence does the Commission need before taking action also on the violation of the prohibition of discrimination on the grounds of race and ethnicity?
ponownie podkreśla, że dyskryminacja ze względu na rasę oraz pochodzenie etniczne w dziedzinie edukacji jest zakazana na mocy dyrektywy 2000/43/WE oraz wzywa do postawienia wszelkich form dyskryminacji w dziedzinie edukacji, w tym ze względu na narodowość oraz miejsce pobytu, poza prawem;
Reiterates that discrimination on the grounds of race and ethnicity in the field of education is prohibited by Directive 2000/43/EC, and calls for discrimination on any grounds, including nationality and residence status to be outlawed in the field of education;
Nie wykryto żadnego klinicznie znaczącego zróżnicowania farmakokinetycznego ze względu na rasę.
No clinically important pharmacokinetic difference due to race has been identified.
Dostępne dane wydają się nie wskazywać żadnej różnicy w farmakokinetyce ze względu na rasę.
The available data do not appear to indicate any difference in pharmacokinetics with regard to race.
I tak jak Sidney Poitier czy Meg Ryan przed tobą też dostałeś rolę ze względu na rasę.
And like Sidney Poitier or Meg Ryan before you, you were cast for race.
Duża liczba takich organów posiada kompetencje nie tylko w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na rasę lub narodowość, lecz również z innych powodów.
A high proportion of the bodies are competent not only for discrimination based on racial and ethnic origin but also on other grounds.
Nie, bo to odmowa ze względu na rasę.
No, no, because that is denial of a class of people.
Nie jesteśmy tu ze względu na rasę pana Pryora, ale dlatego, że złamał prawo.
We're here not because of Mr. Pryor's race... but because he broke the law.
Ostro to potępiam, tak samo jak potępiam wszelkie formy przemocy ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, wiek czy niepełnosprawność.
I strongly condemn it, just as I condemn any form of violence based on race or ethnicity, religion or belief, age or disability.
Termin "nienawiść" należy rozumieć jako odnoszący się do nienawiści okazywanej ze względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie lub przynależność narodową lub etniczną.
'Hatred' should be understood as referring to hatred based on race, colour, religion, descent or national or ethnic origin.
mając na uwadze, że art. 13 traktatu WE zakazuje wszelkich form dyskryminacji, w szczególności ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne oraz religię lub przekonania,
whereas Article 13 of the EC Treaty prohibits all forms of discrimination, particularly those based on racial or ethnic origin and religion or belief,
uwzględniając art. 13 traktatu WE, pozwalający Wspólnocie Europejskiej podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne,
having regard to Article 13 of the EC Treaty, which enables the European Community to take appropriate action to combat discrimination based on racial or ethnic origin,
Czy Rada nie uważa, że stanowi to jawną dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne i narodowość?
Does the Council not take the view that this constitutes a clear case of discrimination based on race, ethnic origin and nationality?
mając na uwadze, że komisarze Barrot i Špidla podkreślili w związku z tą sprawą znaczenie zasad równości i niedyskryminacji w UE, stwierdzając, że prawo UE wyraźnie zabrania dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne,
whereas Commissioners Barrot and Špidla have underlined in this respect the importance of the principles of equality and non-discrimination in the EU, affirming that EU law clearly forbids discrimination based on race and ethnicity,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo