Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ze względu na wiek" na angielski

Wyszukaj ze względu na wiek w: Definicja Synonimy
age-based
due to age
on grounds of age
on the basis of age
based on age
age discrimination
discrimination on the grounds of age
Bezwzględnie kluczową kwestią było uwzględnienie w sprawozdaniu nierówności zdrowotnych ze względu na wiek, co uczyniono.
It was absolutely crucial for the report to take age-based health inequalities into account, as it has now done.
Komisja Europejska musi jednak włączyć do procedur monitorowania strategii Europa 2020 zróżnicowane porównywalne wskaźniki opierające się na statusie społeczno-gospodarczym oraz uwzględnić dyskryminację ze względu na wiek.
However, the European Commission must include in the procedures for monitoring the Europe 2020 strategy differentiated comparative indicators, based on socio-economic status, and take into account age-based discrimination.
Uzasadnienie odmiennego traktowania ze względu na wiek
Justification of differences of treatment on grounds of age
Zgodził się, że odmienne traktowanie ze względu na wiek można czasem uzasadnić w szczególnych okolicznościach, np. jeżeli występują niedobory tłumaczy ustnych w określonym języku.
He accepted that different treatment on grounds of age can sometimes be justified under specific circumstances, for instance when there is a shortage of interpreters available in any given language.
Z drugiej strony, musimy przyjąć zasady prawne mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnym życiu, czemu towarzyszyć musi aktywne eliminowanie w praktyce niesprawiedliwej dyskryminacji ze względu na wiek.
On the other hand, we must adopt legal measures for improving the integration of older people in active life, which must be accompanied by the active elimination of unfair, age-based discrimination in practice.
Ponadto zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasada niedyskryminacji ze względu na wiek, ustanowiona w art. 21 Karty praw podstawowych
Moreover, according to the European Court of Justice, the principle of non-discrimination on grounds of age, embodied in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights
Petycja 704/2007, którą złożyła Elisabeth Walsh (Irlandia), w imieniu "Grupy posiadaczy kwot mlecznych", w sprawie rzekomej dyskryminacji beneficjentów kwot mlecznych ze względu na wiek
Nº 704/2007 by Elisabeth Walsh (Irish), on behalf of the 'Milk quota owners group', concerning alleged age-based discrimination against milk quota beneficiaries
mając na uwadze, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości zasada niedyskryminacji ze względu na wiek, zawarta w art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, stanowi ogólną zasadę prawa wspólnotowego,
whereas according to the Court of Justice the principle of non-discrimination on grounds of age as enshrined in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union constitutes a general principle of Community law,
środki umożliwiające powrót do pracy osobom, które tracą pracę w późniejszym okresie życia, oraz działania mające na celu eliminację dyskryminacji ze względu na wiek, ukierunkowane w szczególności na osoby powyżej 40 roku życia i obejmujące formy samozatrudnienia i samoorganizacji;
measures to enable persons who lose their job la ter in life to get back to work, and action to eradicate age-based discrimination, aimed in particular at people over the age of 40 and including forms of self-employment and self-organisation,
mając na uwadze, że różnica w traktowaniu ze względu na wiek stanowi dyskryminację z tego względu, chyba że różnica w traktowaniu ma obiektywnie uzasadnienie, a zastosowane środki są właściwe i konieczne,
whereas a difference in treatment on grounds of age constitutes discrimination on those grounds, unless that difference in treatment is objectively justified and the means to achieve it are appropriate and necessary,
Na rynku pracy nie może dochodzić do dyskryminacji ze względu na wiek.
There must be no age discrimination on the employment market.
Wniosek Komisji zakłada wyjątek ogólny związany z dyskryminacją ze względu na wiek.
The Commission proposal provides for a general exception for discrimination on the grounds of age.
Nie ma konieczności modyfikowania dawki wenlafaksyny tylko ze względu na wiek pacjenta.
No specific dose adjustments of venlafaxine are considered necessary based on patient age alone.
Zasłużył na coś więcej, niż zwolnienie ze względu na wiek.
He deserved better than to be fired because of his age.
Z tego powodu musimy zwalczać dyskryminację ze względu na wiek w miejscu pracy.
For this reason, we must combat age discrimination in the workplace.
Przykładem z 2008 roku była odmowa Komisji dotycząca zmiany jej stanowiska w sprawie dyskryminacji ze względu na wiek.
One example from 2008 was the refusal of the Commission to change its stance in an age discrimination case.
(iii) zwalczanie dyskryminacji ze względu na wiek;
(iii) combating age discrimination;
Dyskryminacja ze względu na wiek kobiet w wieku powyżej 50 lat występuje na rynku pracy częściej niż w innych grupach wiekowych i może przyjmować różne formy.
Age discrimination of women over 50 in the labour market is reported more frequently than in other age groups and may take different forms.
Był chyba najbliższą mi osobą, ze względu na wiek miałem z nim najwięcej wspólnego.
For me, he was the one who I had, probably, the most in common with because of the age.
Jednym z kluczowych zagadnień jest kwestia zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w zakresie dostępu do dóbr i usług.
The question of the prohibition of discrimination on the basis of age in access to goods and services is a key issue.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 95. Pasujących: 95. Czas odpowiedzi: 143 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo