Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zewnętrzny" na angielski

Wyszukaj zewnętrzny w: Definicja Synonimy
external
outside
outer
exterior
third-party
outward
out
exoskeleton
outdoor

Sugestie

67
Tak samo jak przodkowie posiada twardy szkielet zewnętrzny.
Like its ancestors, it has a hard external skeleton.
GCCA stanowi zewnętrzny wymiar naszych działań przystosowujących.
The GCCA represents the external dimension of our adaptation efforts.
Krąg przedstawia wszechświat zewnętrzny i wewnętrzny.
The wheel represents both the universe outside and inside our minds.
Nie był przygotowany na świat zewnętrzny.
He wasn't equipped to deal with the outside world.
Wciskanie w pierścień zewnętrzny może spowodować uszkodzenie korka.
Penetration of the outer ring may result in damage to the vial stopper.
T.C.S. Vanguard właśnie mijam zewnętrzny marker.
T.C.S. Vanguard now clearing outer marker.
Powinien być zewnętrzny przekaźnik podłączony do telefonu.
There should be a relay outside hooked up to a mobile.
Dyrektor naczelny organizuje roczny, niezależny audyt zewnętrzny rachunków Funduszu.
The managing director shall arrange for an annual independent and external audit of the accounts of the Fund.
Te oceny przeprowadza niezależny zewnętrzny podmiot oceniający.
Those evaluations shall be carried out by an independent external evaluator.
Średnio prawie połowę materiału przetworzonego w ostatnich latach stanowił materiał zewnętrzny.
On average almost half the quantity processed in recent years consisted of external material.
Może go przedstawić wyłącznie zewnętrzny biegły rewident.
It can only be delivered by a professionally qualified external auditor.
Należy w dalszym ciągu rozwijać zewnętrzny wymiar rynku wewnętrznego.
The external dimension of the internal market should be further developed.
Podaje się opis wbudowany lub zewnętrzny.
The embedded description or the external desciption shall be provided.
Świat zewnętrzny zadaje pytania o przyczyny kryzysów.
The outside world has questions about the reasons for the crises.
To jest jedyny zewnętrzny kontakt jaki obecnie posiadam.
He's about the only outside contact I have now.
Próbujemy poprawić świat zewnętrzny, zapominając o doskonaleniu siebie.
We try to right the outside world and forget to right ourselves.
Niech żaden zewnętrzny bodziec nie przebije tego małego bąbla, który stworzyliśmy między sobą.
Let no outside stimuli break this little bubble we've formed between us.
On odszedł do czasu stałem się zewnętrzny.
He was gone by the time I got outside.
A potem otworzyć właz zewnętrzny by wyjść w przestrzeń.
And then he'd open the outer hatch To go into space.
Jeśli to jedyny zewnętrzny kontakt Carsona przed byciem odseparowanym, to w ten sposób musieli mu przesłać groźbę.
If this is the only outside contact Carson had prior to being sequestered, it has to be how they sent the threat.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 889. Pasujących: 889. Czas odpowiedzi: 78 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo