Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zezwolenie na" na angielski

Wyszukaj zezwolenie na w: Definicja Synonimy

Sugestie

Macie zezwolenie na lądowanie w doku B.
You're cleared for landing in docking bay B.
Paszport przedłużony w styczniu, zezwolenie na podróże.
Passport renewed last January, cleared for travel.
Potrzebne nam zezwolenie na użycie jego nazwiska.
But we need permission to use his name as the director.
Chcę zobaczyć pańskie zezwolenie na wykonywanie zawodu.
Now I want to see your license to practice.
Macie moje zezwolenie na założenie kolonii.
You have my authority to start a colony here.
Wnioski o zezwolenie na świadczenie usług regularnych są składane organowi wydającemu.
Applications for authorisation of regular services shall be submitted to the authorising authority.
Doceniam zezwolenie na pracę z panem przy tej sprawie.
Sir, I appreciate you inviting me to work on this case with you.
Dziękuję za zezwolenie na wykorzystanie pokoju.
Director abbott, thanks for approving the use of the room.
To nie jest poprawne zezwolenie na ten rodzaj przedsiębiorstwa.
This is not the proper permit for this kind of business.
Pracownik może otrzymać zezwolenie na podróż prywatnym samochodem w interesach Centrum.
Staff members may be authorised to travel by private car in the interests of the Centre.
Pojmany amerykański oficer prosi o zezwolenie na rozmowę.
The senior American officer taken prisoner requests permission to speak with you.
Mam zezwolenie na przejazd przez blokady.
I've got permission to go through these roadblocks.
Federalni dali zezwolenie na start śmigłowca.
The feds just gave clearance to send up a chopper.
Muszę mieć zezwolenie na badanie tych nieletnich.
I need you to authorize the medical discharge of a minor.
Właściwe jest zatem zezwolenie na stosowanie substancji czynnej abamektyna jako nematocydu.
It is therefore appropriate to allow the use of the active substance abamectin as a nematicide.
Wniosek o zezwolenie na przeniesienie składa IORP przyjmująca.
The application for authorisation of the transfer shall be submitted by the receiving IORP.
Dlatego zezwolenie na dodatek powinno być wydane przez Komisję.
Therefore, the authorisation of an additive should be granted by the Commission.
Państwa Członkowskie powinny cofnąć zezwolenie na produkty zawierające taką substancję czynną.
Authorisation of products containing such active substance should be withdrawn by Member States.
O 16 mam odebrać w administracji moje zezwolenie na taksówkę.
Just trust me. I just got a 4:00 appointment at the Taxi Commission to pick up my license.
Macie zezwolenie na poziom 37o, LTD-740.
You have permission to fly level 37o, LTD-740.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2210. Pasujących: 2210. Czas odpowiedzi: 156 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo