Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zgadzają się z" na angielski

Wyszukaj zgadzają się z w: Definicja Synonimy
agree with
disagree with
dovetail with
are consistent with
tally with
are in agreement with
agrees with
Urzędnicy nie zgadzają się z pani punktem widzenia, ale chciałbym poprosić o opinię przewodniczącego stosownej komisji.
The officials do not agree with your view, but I would like to ask the chair of the relevant committee for an opinion.
Sprawozdawczynie w dużej mierze zgadzają się z wnioskiem Rady.
The rapporteurs largely agree with the Council's proposal.
Dodatkowo niektóre państwa członkowskie nie zgadzają się z taką rozszerzającą interpretacją.
In addition, some Member States disagree with such an extended interpretation.
Zieloni nie zgadzają się z tym i dlatego też zgłosili poprawkę nr 2.
The Greens disagree with this and therefore submitted Amendment 2.
To są moje spostrzeżenia i zalecenia, które zasadniczo zgadzają się z tymi, które podałem przy pierwszym czytaniu.
These are my observations and recommendations, which essentially agree with those made at first reading.
Cieszę się, że sprawozdawca i Komisja Petycji zgadzają się z tym stanowiskiem.
I am pleased to see that the rapporteur and the Committee on Petitions agree with his position.
Władze słowackie nie zgadzają się z twierdzeniem beneficjenta, że jego trudności finansowe były spowodowane zmianą ustawy o administrowaniu podatków.
The Slovak authorities do not agree with the assertion of the beneficiary that his financial difficulties were due to the change in the Tax Administration Act.
Widocznie bogowie zgadzają się z moją oceną ryzyka.
Obviously the gods agree with my risk assessment.
Za wyjątkiem tych, którzy zgadzają się z tamtymi.
Except those that agree with them.
Władze węgierskie nie zgadzają się z ustaleniami Komisji, że kwestionowane środki stanowią pomoc państwa.
The Hungarian authorities do not agree with the findings of the Commission that the contested measures constitute State aid.
Władze Finlandii nie zgadzają się z powyższym stanowiskiem.
The Finnish authorities do not agree with that position.
Jeśli Strony zgadzają się z zaleceniem, zatwierdzają je zgodnie ze swoimi wewnętrznymi procedurami.
If the Parties agree with the recommendation, they shall approve it in accordance with their respective internal procedures.
Niektórzy nie zgadzają się z twoją wersją wydarzeń.
Some people don't agree with your version of the events.
Wiedziałem ja zgadzają się z finansami najważniejsze wydarzenie było. i więc oni wysłali Wesley jego, by pozostać cichy.
Knew I agree with finances the highlight was... and so they sent Wesley him to keep quiet.
Władze polskie nie zgadzają się z uwagami strony będącej konkurentem dotyczącymi stosowania danych ilościowych do obliczania wskaźników wzrostu.
The Polish authorities disagree with the comments from the competitor regarding the use of volume figures to calculate growth rates.
Władze austriackie nie zgadzają się z twierdzeniem NIKI, jakoby przydzielanie praw przewozowych na rzecz Austrian Airlines stanowiło pomoc państwa.
The Austrian authorities disagree with NIKI's allegations that granting air traffic rights to Austrian Airlines amounts to State aid.
Fińskie władze nie zgadzają się z poglądem wnoszących skargi, że opłata gwarancyjna jest porównywalna z wydatkami przedsiębiorstw prywatnych wynikającymi z kredytu hipotecznego.
The Finnish authorities disagree with the complainants' view that the guarantee fee is comparable to private companies' expenses arising from a mortgage.
Z tego względu socjaliści i socjaldemokraci w pełni zgadzają się z pańskim wystąpieniem, panie przewodniczący Buzek.
For this reason, the socialists and social democrats fully agree with your speech, Mr Buzek.
Sami Niemcy zgadzają się z tą opinią, co wyraźnie pokazuje biała księga w sprawie bezpieczeństwa w Niemczech.
The Germans themselves agree with this view, as the White Paper on security in Germany clearly shows.
Mam nadzieję, że inni zgadzają się z tym, co myślimy.
I hope the others agree with what we're thinking.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 285. Pasujących: 285. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo