Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zgnieść" na angielski

Wyszukaj zgnieść w: Definicja Synonimy
crush
squash
squish
Trzeba 40 ton nacisku żeby zgnieść auto.
It takes 80,000 pounds of pressure to crush a car.
Mogłabym podnieść ciśnienie w śluzie i cię zgnieść.
I could ramp up the pressure in that airlock and crush you.
Mogę cię zgnieść... i to również było by interesujące doznanie, tak.
I can squash you, and that would be an interesting sensation, yes.
Hollywood jest napędzane przez wielkie korporacje próbujące zgnieść ludzi, ale robią filmy o ludziach, którzy się im przeciwstawiają próbując ich przygnieść i zwyciężyć.
Hollywood may be run by big corporations trying to squash people, but they make movies about people standing up to big corporations trying to squash them and winning.
Uważaj, żeby ich nie zgnieść.
Careful not to squish 'em.
Wyjdźcie więc mogę zgnieść was.
Come out so I can squish you.
On polecił wyprawę zgnieść kubańską rewolucję.
He recommended an expedition to crush the Cuban revolution.
To ciało to wszystko co mam, ale wystarczy, żeby cię zgnieść.
This body is all I have left, but it's enough to crush you.
Może zgnieść wszystko, co nie zbudowano, by się mu oprzeć.
It can crush anything not built to withstand it.
Próbował mnie zgnieść - żebym połamał swoje pędzle - i wyskoczył przez okno.
They are trying to crush me - to get me to break up my brushes - to jump out of the window.
Najgorsze było to, że zamknął mnie w bagażniku i chciał zgnieść żywcem.
And then, the worst of it... Maroni had me locked me inside a sedan and tried to crush me alive.
Trzeba 40 ton, żeby zgnieść auto.
It takes 80,000 pounds of pressure to crush a car.
Lód może zgnieść tę łódź w parę sekund.
Ice can crush this boat in seconds.
Jestem w stanie zgnieść ci własnoręcznie jaja... i wyrzucić do ścieków, żeby nikt o tobie więcej nie słyszał.
With a moment's notice, I can crush your balls in my hand, and toss you aside to the gutter, never to be heard from again.
Z twoim statkiem i moimi szlakami możemy zgnieść konkurencje i mieć całkowity monopol.
I mean, with your ship and my network, We would crush the competition and achieve a complete monopoly.
Proszę się nie bać, ale jeśli ten mężczyzna tego zapragnie, to może zgnieść pani głowę palcami u stóp.
Not to alarm you, ma'am, but if this man wanted to he could crush your head between his toes like a tiny walnut.
Rząd musi zgnieść nawet niewinny kwiat, jeśli stoi na jego drodze.
The state must crush even an innocent flower if it's in the way.
Myślenie o mojej małej beze mnie na świecie, może zgnieść mnie jak jajko.
The thought of my little girl in the world without me can crush me like an egg.
Stanowią trzon naszego problemu i zamierzam je zgnieść raz a dobrze.
They constitute the hard core of our problem and I'm going to crush them once and for all!
Żeby zostać i po prostu być i zgnieść jakieś śmieci aż odejdzie i da ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa.
And to just stay and be here, and crush garbage until he leaves will give people a false sense of security.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 131. Pasujących: 131. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo