Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zgodnie z" na angielski

Wyszukaj zgodnie z w: Definicja Synonimy

Sugestie

+10k
2595
2034
Pracownicy Urzędu postępują zgodnie z zasadą bezstronności.
The Office's employees shall act in accordance with the principle of impartiality.
Komisja przyjęła je zgodnie z zasadami uczestnictwa.
They are adopted by the Commission in accordance with the Rules for Participation.
Wspólnota promuje skuteczną współpracę z państwami i regionami partnerskimi zgodnie z najlepszą międzynarodową praktyką.
The Community shall promote effective cooperation with partner countries and regions in line with international best practice.
Oczywiście zawsze musimy postępować zgodnie z traktatem.
Of course, we always have to be in line with the Treaty.
Badanie należy wykonać zgodnie z normą ISO 1431/1.
The test has to be performed in compliance with Standard ISO 1431/1.
Statki Wspólnoty dokonują połowów zgodnie z umowami międzynarodowymi.
Community vessels are fishing in compliance with our international agreements.
Ukryli tę broń zgodnie z jej wolą.
They stored these weapons in accordance with her will.
Instrukcje muszą być opracowane zgodnie z niżej określonymi zasadami.
The instructions must be drafted in accordance with the principles set out below.
Obowiązek ten jest wypełniany zgodnie z niniejszą decyzją.
This responsibility shall be exercised in accordance with this Decision.
Agencja ocenia postęp w przyznawaniu świadectw maszynistom zgodnie z niniejszą dyrektywą.
The Agency shall evaluate the development of the certification of train drivers in accordance with this Directive.
Komisja określa odpowiednie płatności ryczałtowe zgodnie z rozporządzeniem finansowym.
The Commission shall establish applicable lump sums in accordance with the Financial Regulation.
Roczne kwoty wkładu Wspólnoty powinny zostać ustalone zgodnie z obowiązującymi procedurami.
The annual amounts of the Community contribution should be determined in accordance with the procedures in force.
Świadczenie takich usług wymaga zezwolenia zgodnie z przepisami rozdziału III.
Such services shall be subject to authorisation in accordance with the provisions of Chapter III.
UE funkcjonuje jako demokracja przedstawicielska, zgodnie z traktatem lizbońskim.
The EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.
Dowody takie są określane zgodnie z krajowymi przepisami lub praktyką.
The evidence shall be established in accordance with national laws and/or practice.
Tego rodzaju dalszy nadzór jest prowadzony zgodnie z krajowymi przepisami i praktykami.
Such continuing surveillance shall be carried out in accordance with national laws and/or practice.
Substancje podstawowe zatwierdzane są zgodnie z ust. 2-6.
Basic substances shall be approved in accordance with paragraphs 2 to 6.
Dane dotyczące państw partnerskich kodowane są zgodnie z obowiązującą Geonomenklaturą.
The data on the partner countries shall be coded in accordance with the Geonomenclature in force.
Proces usuwania fluorków jest przeprowadzany zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w załączniku.
The fluoride removal treatment shall be performed in accordance with the technical requirements as set out in the Annex.
Odbiorca informacji powinien zapewnić ich poufność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
The recipient of information should ensure confidentiality in accordance with the rules in force.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 78663. Pasujących: 78663. Czas odpowiedzi: 664 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo