Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zgodnie z przewidywaniami" na angielski

Wyszukaj zgodnie z przewidywaniami w: Definicja Synonimy
as expected
as anticipated
as envisaged
as foreseen
As predicted
is expected
Wkrótce po ślubie... sierżant Barclay awansował zgodnie z przewidywaniami.
Shortly after the marriage, Sergeant Barclay got his commission, as expected.
Przekazane informacje w jasny sposób wykazały, że zyski z opłat za postój faktycznie wzrosły zgodnie z przewidywaniami.
The submissions made clear that the profits from parking charges in fact increased as expected.
"Spodziewaj się lotniskowców wroga jutro od frontu burzowego..."z północnego zachodu, zgodnie z przewidywaniami.
Expect enemy carrier strike tomorrow behind storm front... via northwest, as anticipated.
ocena narażenia - na tym etapie narażenie oznacza prawdopodobną dawkę substancji chemicznej, którą konsument może przyjąć oddzielenie lub łącznie drogą pokarmową, przez drogi oddechowe lub przez skórę podczas korzystania z produktu zgodnie z przewidywaniami zawartymi w scenariuszu powstawania urazu.
exposure assessment - in this step, exposure is expressed as the likely dose of the chemical that the consumer may take up via oral, inhalation or dermal routes, separately or jointly, when using the product as anticipated in the injury scenario.
Druga kwestia, którą chciałbym krótko omówić, jest następująca: mamy nadzieję, że Komisja wdroży planowane systemu zarządzania ruchem, zgodnie z przewidywaniami.
The second point which I would briefly like to mention is this: we hope that the Commission will implement the planned traffic management systems as envisaged.
Ponadto badanie to zostało przeprowadzone na długo przed zawarciem umów z 2008 r. Jego celem nie było ustalenie, czy wykonywanie tych umów z Ryanair/AMS, zgodnie z przewidywaniami możliwymi do sformułowania przed ich zawarciem, było wystarczająco korzystne dla organu zarządzającego portem lotniczym.
Finally, this study was conducted well ahead of the 2008 agreements. It was not intended to establish whether these agreements with Ryanair/AMS, as envisaged before their conclusion, were sufficiently profitable for the airport manager.
Różne promesy sprzedaży i kupna, wiążące strony montażu, miałyby być zastosowane zgodnie z przewidywaniami, w konsekwencji czego CIL miała stać się właścicielem wszystkich udziałów Le Levant w styczniu 2004 r. za cenę 17825989 EUR.
The various binding promises of sale and purchase between the parties in the package were applied as expected, as a result of which CIL took ownership of all the shares in Le Levant in January 2004 for a price of EUR 17825989.
Zgodnie z przewidywaniami pacjenci w złym stanie ogólnym (PS > 1) słabiej reagują na leczenie i zwiększa się u nich częstość występowania powikłań takich jak gorączka, infekcje i posocznica (patrz punkt 4. 8).
As expected, patients with poor performance status (PS > 1) have a lower response rate and an increased incidence of complications such as fever, infection and sepsis (see section 4.8).
"Zgodnie z przewidywaniami, wszyscy delegaci z Marsa są za..." "... a przedstawiciele Ziemi przeciw."
As expected, all the Martian delegates are for the bill while all of the Earth delegates oppose it.
Systemy działają zgodnie z przewidywaniami.
All systems functioning as anticipated.
Podczas pierwszych dwóch minut ataku, Uczniowie zachowywali się zgodnie z przewidywaniami.
Now, during the first two minutes of the attack, the students behaved as one would expect.
Można zatem potwierdzić, że ta część planu restrukturyzacji rozwinęła się zgodnie z przewidywaniami.
In this respect it can be verified that this part of the restructuring plan has developed as predicted.
Podwójne aluminium zgodnie z przewidywaniami Sterling-Coopera.
Double-sided aluminum as envisioned by sterling cooper.
I zgodnie z przewidywaniami, kolejne już niesamowite odkrycie dokonało się w Argentynie.
And, sure enough, another startling discovery was made in Argentina.
Jednak aktualne informacje wykazują, że zgodnie z przewidywaniami wpływ ten zostanie w dużym stopniu zminimalizowany przez rosnący globalny popyt.
However, current information shows that this effect is expected to be to a large extent absorbed by a growing global demand.
Jeśli mój plan ma pójść zgodnie z przewidywaniami, musisz wykonać inne zadanie.
If my plan goes as anticipated, I need you to perform another task.
Tradycyjna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących przekształciła się w 2008 r. w deficyt i zgodnie z przewidywaniami zwiększy się w 2009 r.
The traditional current account surplus turned into a deficit in 2008 and is expected to widen in 2009.
W świetle powyższych czynników, Komisja uważa, że Cyprus Airways będzie w stanie odzyskać swoje zdolności finansowe w rozsądnym czasie, zgodnie z przewidywaniami biznes planu.
In the light of the above-mentioned factors, the Commission considers that Cyprus Airways will be able to find its financial viability within a reasonable time, as foreseen by the business plan.
Zalecenie niniejsze nie identyfikuje rynków, na których zgodnie z przewidywaniami bariery wejścia mają ulec zniesieniu w możliwym do przewidzenia okresie czasu.
This Recommendation does not identify markets where entry barriers are not expected to persist over a foreseeable period.
Tabela 2 ukazuje wpływ zmian kontraktów na dostawę paliwa BNFL dla BE zgodnie z przewidywaniami władz brytyjskich według trzech możliwych scenariuszy ewolucji rynku energii elektrycznej.
Table 2 shows the effect for BE of changes to BNFL fuel supply contracts, as estimated by the UK authorities under three possible scenarios for the evolution of the electricity market.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 122. Pasujących: 122. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo