Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zgodzić się" na angielski

Wyszukaj zgodzić się w: Definicja Synonimy
agree
accept
disagree
figure out
accepted
consent
go along

Sugestie

Jestem zmuszony zgodzić się ze zdegenerowaną kupą węgla.
I am forced to agree with the decaying sack of carbon, dearest.
Niestety muszę zgodzić się z Malcusem.
I'm afraid I must agree with Malchus.
Jestem skłonna zgodzić się... z podejściem Bootha.
I'm willing to accept Booth's premise.
Nie możemy zgodzić się na nieuczciwe kompromisy w przypadkach, które dotyczą obywatelskiej swobody wypowiedzi.
We cannot accept dishonest compromises where the citizens' freedom of expression is concerned.
Pozwolę sobie wziąć... i nie zgodzić się z wami w tej kwestii.
I'm going to have to go ahead... and sort of disagree with you there.
Nie mogę jednak zgodzić się z odczuciem, że żywność stała się droższa.
However, I have to disagree with the impression given that food has become more expensive.
Saraprzekonałgo, aby zgodzić się na rozwód idaćjejprawodoopieki ichcórka.
Sara persuaded him to agree to a divorce and give her custody of their daughter.
Muszę jednak zgodzić się z wczorajszą wypowiedzią profesora Mario Montiego.
I must, however, agree with the statement made yesterday by Professor Mario Monti.
Wystąpić ze służby, lub zgodzić się na jakąś terapię.
Resign her commission, or agree to some sort of therapy.
Właściwie myślę, że mógłbyś zgodzić się z moją teorią.
I actually thought you might agree with my theory.
Ale musi zgodzić się wystąpić przed kamerą, opowiedzieć o ataku...
But she has to agree to go on camera, talk about her attack...
Oczywiście, nie jestem zgodzić się z nim.
Sure, I'm not agree with it.
Jestem zmuszony zgodzić się z księżniczką.
I must agree with the Princess.
Jestem skłonny zgodzić się z Ezri.
Not really. I agree with Ezri on this one.
Dlatego też nie można zgodzić się z nim w tym względzie.
That is why it would be wrong to agree with him in this instance.
Komisja nie może zgodzić się z taką argumentacją.
The Commission cannot agree with this argument.
W celu przeprowadzenia takiego przeglądu grupa robocza może zgodzić się na zorganizowanie wizyt na miejscu.
In order to carry out such a review, the Working Group may agree to organise on-the-spot visits.
Sprawozdawca może zgodzić się na tę propozycję.
Your rapporteur can agree to this proposal.
Państwo wydające może zgodzić się na zastosowanie takich przepisów lub może wycofać zaświadczenie.
The issuing State may agree to the application of such provisions or it may withdraw the certificate.
Nie mogę jednak zgodzić się z tonem politycznym wypowiedzi pana wicepremiera Vondry w jego uwagach wstępnych.
However, I cannot agree with the political tone expressed by the Deputy Prime Minister Mr Vondra in his introductory remarks.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 886. Pasujących: 886. Czas odpowiedzi: 104 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo