Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zjednoczone królestwo" na angielski

Wyszukaj zjednoczone królestwo w: Definicja Synonimy
Zjednoczone Królestwo wywozi 1,5 miliona ton mięsa wieprzowego rocznie.
The United Kingdom exports 1.5 million tonnes of pork every year.
Irlandia i Zjednoczone Królestwo są zapraszane na posiedzenia Zarządu.
Ireland and the United Kingdom shall be invited to attend the meetings of the Management Board.
To pierwszy krok na drodze do uniknięcia dyskryminacji krajów Europy Północnej, takich jak Zjednoczone Królestwo czy Irlandia w nowym systemie klasyfikacji.
This is a first step in ensuring that countries in Northern Europe, such as the UK and Ireland, are not discriminated against in the framework of a new classification system.
Obecnie Zjednoczone Królestwo zapewnia pomoc w nieproporcjonalnie dużym stopniu.
At the moment, the UK is disproportionately providing assistance.
Zjednoczone Królestwo wystąpiło o przedłużenie okresu stosowania tego odstępstwa.
The United Kingdom has asked for an extension of that derogation.
Zjednoczone Królestwo: Kategoria sprzedawców biznesowych obejmuje jedynie usługodawców.
United Kingdom: The category of business sellers is only recognised for services sellers.
zwiększenie zdolności przesyłowej na osi Niemcy - Belgia - Zjednoczone Królestwo
Increase in transmission capacity on the Germany - Belgium - United Kingdom axis
Adres: Zjednoczone Królestwo (od 1993 r.).
Address: United Kingdom (since 1993).
Komisja stara się uzyskać więcej wyjaśnień co do okoliczności wspomnianej operacji wydalenia Afgańczyków przeprowadzonej przez Francję i Zjednoczone Królestwo.
The Commission has sought to obtain greater clarification regarding the circumstances of this Afghan return operation conducted by France and the United Kingdom.
Uwagi broniące systemu zwrotu kosztów: BGL i Zjednoczone Królestwo.
Contributions defending the reimbursement system: BGL and United Kingdom.
Park Road, Camberley, Surrey GU15 2SP, Zjednoczone Królestwo.
Park Road, Camberley, Surrey GU15 2SP, UK.
Hanson Building Products Limited, Somercotes, Zjednoczone Królestwo.
Hanson Building Products Limited, Somercotes, United Kingdom.
Registered company number: 02142819 (Zjednoczone Królestwo).
Registered company number: 02142819 (United Kingdom).
W związku z postanowieniami rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 Zjednoczone Królestwo i Irlandia uczestniczą w przyjmowaniu wniosku dotyczącego decyzji.
The United Kingdom and Ireland are bound by Council Regulation (EC) No 44/2001 and will therefore participate in the adoption of the proposal for a decision.
Zjednoczone Królestwo składa się z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.
The United Kingdom comprises of England, Scotland, Wales, and Northern Ireland.
Niemcy, Irlandia, Zjednoczone Królestwo głosowały przeciw (razem 65 głosów).
Germany, Ireland and United Kingdom voted against (total of 65 votes).
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO«nie stosuje się do państw EFTA.
UNITED KINGDOM do not apply with regard to the EFTA States.
[84] Łotwa, Finlandia i Zjednoczone Królestwo.
[84] Latvia, Finland and United Kingdom.
[72] Cypr i Zjednoczone Królestwo.
[72] Cyprus and the United Kingdom.
[73] Finlandia i Zjednoczone Królestwo.
[73] Finland and the United Kingdom.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1892. Pasujących: 1892. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo