Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zmienny" na angielski

Wyszukaj zmienny w: Definicja Synonimy
variable
volatile
changeable
fickle
changeling
shifter
alternating
AC

Sugestie

Jeżeli Rada uzna, że państwo członkowskie podjęło skuteczne działania, składnik zmienny nie ma zastosowania.
If the Council considers that the Member State has taken effective action, no variable component shall be applied.
Kształt: zmienny, zwykle prostokątny, grubość nie mniejsza niż 3 cm.
Shape: variable, usually rectangular, thickness not less than 3 cm.
Pani Oppenheimer, Jaz jest ekstremalnie zmienny.
Mrs. Oppenheimer, Jaz is in an extremely volatile mental state.
Jesteś zbyt zmienny jak dla mnie.
You're just too volatile for me.
Nie sądzę, żeby był on tak zmienny.
I do not think he is so changeable.
Kurs giełdowy France Télécom jest bardzo zmienny.
France Télécom's share price is highly volatile.
Komisja ustali składnik zmienny dla każdego z towarów wymienionych w załączniku B tabela 1.
The Commission shall fix a variable component for each of the goods listed in Table 1 of Annex B.
Na koniec - w niniejszym przypadku rynek jest wysoce zmienny.
Finally, in the present case the market is highly volatile.
Portugalia stwierdza, że mające zastosowanie stopy procentowe to EURIBOR powiększony o zmienny spread zależny od danej umowy.
Portugal states that the interest rates applicable were EURIBOR plus a variable spread depending on the contract.
Analogicznie, składnik zmienny odnosi się do elementu krótkoterminowego oprocentowania pożyczek (10 %) złożonego z dwunastomiesięcznych BOT.
The volatile component is reflected in the short-term element of the loan rate (10 %, 12-month ordinary Treasury bill).
Ponadto w ostatnich latach składnik zmienny środków finansowych deponowanych na rachunkach pocztowych znacznie się zmniejszył, osiągając poziom 10,5 % w 2005 r. w skali rocznej.
Furthermore, in the most recent years, the volatile component of the deposits has been declining significantly, reaching 10,5 % in 2005 on a yearly basis.
Jest niezwykle zmienny; cena gwałtownie spadła z 30 euro do 8 euro.
It is highly volatile; the price has plummeted from EUR 30 to EUR 8.
W tym polu widnieje element optycznie zmienny ("kinegram" lub znak równorzędny).
An optically variable mark ('kinegram' or equivalent) shall appear in this space.
Czas opóźnienia jest często bardzo zmienny i słabo odtwarzalny:
The lag time is often highly variable and poorly reproducible.
Wśród czynników ryzyka mogących spowodować spowolnienie wzrostu należy wymienić wysoki i zmienny poziom cen ropy oraz utrzymujący się stan nierównowagi na świecie.
High and volatile oil prices and persistent global imbalances pose downside risks to growth.
Jeżeli poziom wspomagania pojazdu jest zmienny, trzeba ustawić go na maksymalne wspomaganie.
If the assistance level of the vehicle is variable, it has to be set to maximum assistance.
zmienny element, który może być ustalany i korygowany na podstawie ryczałtowej:
a variable component which may be fixed and revised on a first-rate basis:
W nowych Państwach Członkowskich zmienny składnik opłaty określony w artykule 19 oblicza się uwzględniając stawki faktycznie stosowane w odniesieniu do państw trzecich.
In the new Member States the variable component of the levy referred to in Article 19 shall be calculated taking into account the rates actually applied in respect of third countries.
Należy zauważyć, że rynek soi jest zmienny i charakteryzuje się dużymi wahaniami w skali roku lub nawet miesiąca.
It is noted that the market for soy bean is volatile and characterised by significant annual or even monthly fluctuations.
Czasami te cacka mają zmienny temperament.
Well, these babies are a little temperamental sometimes.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 303. Pasujących: 303. Czas odpowiedzi: 104 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo