Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zmniejszyć" na angielski

Wyszukaj zmniejszyć w: Definicja Synonimy

Sugestie

Musimy zmniejszyć obciążenia stanowiące przeszkody w dziedzinie akwakultury.
We have to reduce the burdens which create obstacles in aquaculture.
Ponadto wniosek powinien również zmniejszyć obciążenia administracyjne państw członkowskich.
What is more, the proposal should reduce the administrative burden on the Member States.
Despaul próbuje zmniejszyć wewnętrzny konflikt, pomagając swojej ofierze.
Despaul tries to decrease his inner conflict... by helping his victim.
Chcesz zmniejszyć swoje ryzyko, zwiększając moje.
You want to decrease your risk while you increase mine, jefe.
Obie musimy zmniejszyć wagę naszych plecaków.
We both need to cut weight from our packs.
Trzeba zmniejszyć straty i się wycofać.
I'd cut your losses now and get out.
Powinniśmy także spróbować poprawić powiązania pomiędzy strukturami regionalnymi i lokalnymi oraz zmniejszyć obciążenie administracyjne.
We should also try to improve links between regional and local structures and to reduce the bureaucratic burden.
Ibuprofen może zmniejszyć krzepliwość krwi chorego dziecka.
Ibuprofen may reduce the ability of your baby's blood to clot.
Państwa członkowskie powinny w konsekwencji zmniejszyć kwoty danych przedsiębiorstw cukrowniczych.
As a consequence, Member States should reduce the quota of the sugar undertakings concerned.
Pomaga również zmniejszyć siewstwo wirusa w przypadku zakażenia kaliciwirusem.
It also helps to reduce viral excretion in case of calicivirus infection.
Zastosowanie tych nowych technologii pomogłoby również zmniejszyć obciążenia administracyjne władz i organizacji wewnątrzpaństwowych.
The use of these new technologies would also help to reduce the administrative burden on intra-state authorities and organisations.
Należy znacznie zmniejszyć obecne zaległości i zapewnić terminowe wykonywanie wyroków sądu.
Substantially reduce the current backlog and ensure the timely execution of court sentences.
Pomaga to zmniejszyć efekty zatrucia cyjankiem.
This helps to reduce the effects of cyanide poisoning.
Tytułem wyrównania spółdzielnia zobowiązała się zmniejszyć własną zdolność produkcyjną w sektorze win.
To offset this, the cooperative has undertaken to reduce its own production capacity in the wine sector.
Pragniemy zmniejszyć nierówności pomiędzy regionami europejskimi.
Our objective is to reduce the inequality between European regions.
Połączenie grup narzędzi mogłoby zmniejszyć niechciane połowy gładzicy i innych gatunków płastugokształtnych.
A merger of the gear groupings could reduce unwanted catches of plaice and other flatfish species.
Przez odparowanie zmniejszyć objętość do 25 ml.
Reduce by evaporation to a volume of about 25 ml.
Musimy uwzględnić rozwój rynków rolnych oraz zmniejszyć wydatki w tym obszarze.
We need to take into consideration the development of the agricultural markets and decrease the spending there.
Musimy zwiększyć przejrzystość przydzielania i wykorzystywania środków oraz zmniejszyć koszty administracyjne i biurokrację.
We must increase transparency in the allocation and use of funds and reduce administrative costs and bureaucracy.
Sprawozdawca chce również zmniejszyć poziom zaległości poprzez zwiększenie płatności.
The report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2617. Pasujących: 2617. Czas odpowiedzi: 96 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo