Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zmodyfikowany genetycznie" na angielski

Wyszukaj zmodyfikowany genetycznie w: Definicja Synonimy
genetically modified

Sugestie

Definicja "zmodyfikowany genetycznie" zob. dyrektywa 2001/18/WE.
See definition of 'genetically modified' in Directive 2001/18/EC.
zmodyfikowany genetycznie goździk może być wykorzystywany wyłącznie do celów zdobniczych;
the genetically modified carnation may only be used for ornamental purposes;
mikroorganizm zmodyfikowany genetycznie nie powinien przenosić żadnych znaczników oporności do mikroorganizmów, jeżeli przeniesienie ich mogłoby zaszkodzić leczeniu,
the genetically modified micro-organism should not transfer any resistance markers to micro-organisms, if such transfer compromise disease treatment;
W przypadku odmiany genetycznie zmodyfikowanej przedłużenie uzależnione jest dodatkowo od spełnienia warunku, aby odpowiedni organizm zmodyfikowany genetycznie był nadal dopuszczony do uprawy na podstawie dyrektywy 2001/18/WE lub rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
In the case of a genetically modified variety, renewal shall, in addition, be subject to the condition that the respective genetically modified organism continues to be authorised for cultivation pursuant to Directive 2001/18/EC or Regulation (EC) No 1829/2003.
mikroorganizm zmodyfikowany genetycznie powinien być tak samo bezpieczny w środowisku przemysłowym jak biorca lub organizm rodzicielski lub posiadać cechy ograniczające ich przeżycie i przekazywanie genów;
the genetically modified micro-organism should be as safe in the industrial setting as the recipient or parental micro-organism, or have characteristics that limit survival and gene transfer.
Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 [5] w odniesieniu do miodu zawierającego zmodyfikowany genetycznie pyłek, ponieważ taki miód stanowi, w rozumieniu tego rozporządzenia, żywność wyprodukowaną z organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
This Directive is without prejudice to the application of Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council [5] to honey containing genetically modified pollen, since such honey constitutes food produced from genetically modified organisms within the meaning of that Regulation.
W przypadku odmian genetycznie zmodyfikowanych ważność rejestracji jest ograniczona do okresu, w którym organizm zmodyfikowany genetycznie, z którego dana odmiana się składa, jest dopuszczony do uprawy na podstawie dyrektywy 2001/18/WE lub rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.
In the case of genetically modified varieties, the validity of the registration shall be limited to the period for which the genetically modified organism of which the variety consists is authorised for cultivation pursuant to Directive 2001/18/EC or Regulation (EC) No 1829/2003.
Materiał zmodyfikowany genetycznie musi być zatwierdzony bądź na mocy dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [8], bądź na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003.Artykuł 26
The genetically modified material must either be authorised under Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council [8], or be authorised under Regulation (EC) No 1829/2003.Article 26
Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalne identyfikatory
Genetically modified organism and unique identifiers
Wirus ten został zmodyfikowany genetycznie: usunięto mu jeden z genów (gen umożliwiający wytwarzanie enzymu o nazwie kinaza tymidynowa), co osłabiło wirusa.
The virus has been genetically modified: it has had one of its gene deleted (the gene that makes it able to produce an enzyme called thymidine kinase) and this is what makes it weaker.
"organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO)" a) modyfikacja genetyczna wymaga zastosowania co najmniej technik wymienionych w załączniku I A część 1;
"genetically modified organism (GMO)" means an organism, with the exception of human beings, in which the genetic material has been altered in a way that does not occur naturally by mating and/or natural recombination;
"organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO)" oznacza organizm z wyjątkiem istoty ludzkiej, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób, nie zachodzący w warunkach naturalnych w skutek krzyżowania i/lub naturalnej rekombinacji;
"genetically modified organism (GMO)" means an organism, with the exception of human beings, in which the genetic material has been altered in a way that does not occur naturally by mating and/or natural recombination;
na workach z nasionami przeznaczonym do sprzedaży rolnikom umieszcza się wzmiankę o tym, że produkt został zmodyfikowany genetycznie w celu uzyskania oporności na środek chwastobójczy glufosynat amonu,
to mention on the seed bags to be sold to farmers that the product has been genetically modified to make it tolerant to the herbicide glufosinate ammonium,
Nazwa taksonomiczna i szczep ze wskazaniem, czy chodzi o odmianę, mutację szczepu lub organizm zmodyfikowany genetycznie (GMO); w przypadku wirusów opis taksonomiczny czynnika, serotypu, szczepu lub mutanta
Taxonomic name and strain indicating whether it is a stock variant, a mutant strain or a genetically modified organism (GMO); for viruses, taxonomic designation of the agent, serotype, strain or mutant
Zakres niniejszego rozporządzenia powinien także obejmować materiał zmodyfikowany genetycznie, dla którego zezwolenie wygasło.
The scope of this Regulation should also cover GM material the authorisation of which has expired.
Do celów stosowania załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 152/2009 materiał zmodyfikowany genetycznie uznaje się za substancję z dużym prawdopodobieństwem nierównomiernie rozłożoną w paszy.
For the purpose of applying Annex I to Regulation (EC) No 152/2009, GM material shall be considered as a substance likely to be distributed non-uniformly throughout the feed.
Decyzja o tym, że dana pasza nie spełnia wymogów, powinna zatem być podejmowana jedynie wtedy, gdy materiał zmodyfikowany genetycznie objęty zakresem niniejszego rozporządzenia występuje na poziomie równym lub wyższym od MRPL, biorąc pod uwagę niepewność pomiaru.
A decision of non-compliance of the feed should therefore only be taken when GM material falling under the scope of this Regulation is present at levels equal or above the MRPL, measurement uncertainty being taken into account.
Jest to szczególnie istotne, ponieważ uwolnienie jest pierwszym etapem badań w których organizm zmodyfikowany genetycznie wchodzi w kontakt ze środowiskiem i doświadczenie jest przeprowadzane bez tak skutecznych środków ochrony jak te stosowane w przypadku systemów zamkniętych.
This is especially important because release is the first stage of research where the new genetically modified organism comes into contact with the environment and the experiment is conducted without such effective protective measures as are applied in closed systems.
Ostatnie wyniki badań zgłoszone Komisji przez zainteresowane strony wykazują, że środki podjęte przez posiadacza zezwolenia pozwoliły usunąć z obrotu niemal wszystek materiał zmodyfikowany genetycznie.
Recent test results notified by stakeholders to the Commission show that the measures undertaken by the authorisation holder have allowed the removal of nearly all the GM material from the market.
materiał zmodyfikowany genetycznie, dla którego zezwolenie wygasło ze względu na to, że nie złożono wniosku o przedłużenie zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, pod warunkiem że certyfikowany materiał odniesienia spełnia wymogi określone w art. 3.
GM material for which the authorisation has expired due to the fact that no application for renewal in accordance with Article 23 of Regulation (EC) No 1829/2003 has been submitted provided that certified reference material fulfils the conditions set out in Article 3.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 75. Pasujących: 24. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo