Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "znaków towarowych" na angielski

Wyszukaj znaków towarowych w: Definicja Synonimy

Sugestie

Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.
The Community trade mark courts shall apply the provisions of this Regulation.
Byłem sprawozdawcą sprawozdań z kontroli dotyczących wydatków włoskich ministerstw pracy i obrony oraz wykonania ustawy w sprawie ochrony znaków towarowych.
I was "Rapporteur" for audit reports concerning expenditure of the Italian Labour and Defense Ministries, and the enforcement of the Trade Mark Protection Act.
Każda ze Stron zapewnia publicznie dostępną elektroniczną bazę danych rejestracji znaków towarowych.
Each Party shall provide a publicly available electronic database of trademark registrations.
Traktat o prawie znaków towarowych (1994).
Trademark Law Treaty (1994).
Zmniejszenie opłat byłoby zatem jednym ze środków służących do zapewnienia równowagi budżetowej i wspierających jednocześnie dostęp użytkowników do wspólnotowego systemu znaków towarowych.
A reduction in fees would therefore be one of the measures for ensuring that the budget is balanced, while fostering access to the Community trade mark system for users.
Przepisy krajowe dotyczące dalszego odwołania stosuje się do orzeczeń sądów w sprawach wspólnotowych znaków towarowych drugiej instancji.
The national rules concerning further appeal shall be applicable in respect of judgments of Community trade mark courts of second instance.
Powództwa cywilne na podstawie kilku znaków towarowych
Civil actions on the basis of more than one trade mark
Nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych w pełnym zakresie.
It does not appear to be necessary to undertake full-scale approximation of the trade mark laws of the Member States.
Wcześniejsza data weryfikacji da możliwość zbadania wszelkich konfliktów między rozporządzeniem i odpowiednim ustawodawstwem dotyczącym znaków towarowych.
An earlier review date would provide the opportunity to explore any conflicts between the Regulation and the relevant Trade Mark legislation.
Takie wspólne działania powinny przynosić korzyści przedsiębiorstwom wykorzystującym systemy znaków towarowych w Europie.
Those cooperation activities should be beneficial for undertakings using trade mark systems in Europe.
roczna liczba zgłoszeń krajowych znaków towarowych w poszczególnych państwach członkowskich;
the annual number of national trade mark applications in each Member State;
W tym kontekście powinna zostać zapewniona komplementarna relacja między unijnym a krajowymi systemami znaków towarowych.
In this context, the complementary relationship between the EU trade mark system and national trade mark systems should be ensured.
Jest jednak również wiele problemów w obszarze handlu i prawdopodobnie lepiej byłoby zapewnić ochronę znaków towarowych za pomocą sądownictwa cywilnego, a nie karnego.
There are several problems in the commercial areas, however, and it would probably be more important to ensure trademark protection by recourse to civil jurisdiction rather than criminal.
Tylko w roku 2007 światowe straty gospodarcze wynikające z podrabiania towarów oraz łamania prawa autorskiego i prawa znaków towarowych szacuje się na kwotę 185 miliardów euro.
The global economic loss as a result of counterfeiting and violations of copyright and trademark law is estimated to have been EUR 185 billion in 2007 alone.
Sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych mają wyłączną właściwość:
The Community trade mark courts shall have exclusive jurisdiction:
Przepisy uzupełniające w sprawie jurysdykcji sądów krajowych innych niż sądy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych
Supplementary provisions on the jurisdiction of national courts other than Community trade mark courts
Dopiero co odbyliśmy dyskusję, podczas której stwierdzono, że oznaczanie pochodzenia ma coraz większe znaczenie i oferuje możliwości poza zakresem ochrony znaków towarowych.
We have just had a discussion where it was stated that origin markings are gaining increasing importance and offer opportunities beyond the ambit of trademark protection.
Przeciwko rejestracji międzynarodowej wskazującej Wspólnotę Europejską przysługuje sprzeciw w taki sam sposób, jak w przypadku opublikowanych zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych.
International registration designating the European Community shall be subject to opposition in the same way as published Community trade mark applications.
Urząd i odpowiednie właściwe organy państw członkowskich współpracują ze sobą na zasadach dobrowolności w celu upowszechniania wiedzy dotyczącej systemu znaków towarowych i zwalczania procederu podrabiania.
The Office and the relevant competent authorities of the Member States shall cooperate with each other on a voluntary basis to promote the raising of awareness concerning the trade mark system and the fight against counterfeiting.
Należy wskazać produkty według ich nazw stosowanych i handlowych (na przykład: cukier), z wyjątkiem znaków towarowych.
Products are to be described by their usual commercial names (e.g. sugar), and not by their trademark.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 325. Pasujących: 325. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo