Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "znaleźć odzwierciedlenie" na angielski

Wyszukaj znaleźć odzwierciedlenie w: Definicja Synonimy
be reflected
be mirrored
Cel ten musi znaleźć odzwierciedlenie w podstawie prawnej dyrektywy.
This objective must be reflected in the directive's legal basis.
Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w treści niniejszego artykułu.
This should be reflected in the wording of this article.
Stosowne obowiązki mogłyby znaleźć odzwierciedlenie w klauzulach umownych.
The relevant obligations could be mirrored in contract clauses.
Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w podstawie prawnej dyrektywy.
This should be reflected in the legal basis on the directive.
Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w ograniczeniach ilościowych licencji i zezwoleń połowowych.
This should be reflected as regards quantitative limitations of licences and fishing permits.
Wobec tego, postanowienia decyzji 97/101/WE powinny znaleźć odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.
Accordingly, the provisions of Decision 97/101/EC should be reflected in this Decision.
Priorytet ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w umowach międzynarodowych i w sprawozdaniach dotyczących praw człowieka.
This priority should be reflected in international agreements and in reports on human rights.
Obecnie rozwój jego działań zewnętrznych będzie musiał znaleźć odzwierciedlenie w wielkości i jakości pożyczek oraz dywersyfikacji nowych odbiorców (władz lokalnych).
The development of its external action will now have to be reflected in an increase in the volume and quality of loans and a diversification of new recipients (local authorities).
Fakty te muszą znaleźć odzwierciedlenie w polityce energetycznej.
These factors must be reflected in energy policy.
To zobowiązanie do monitoringu i oceny powinno znaleźć odzwierciedlenie w tekście.
This monitoring and evaluation commitment should be reflected in the text.
Chcielibyśmy zatem wskazać na pilną konieczność nakierowania Europy na inny kurs, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w naszych decyzjach budżetowych.
We would therefore like to point out the urgency of steering Europe along a different course, and this should also be reflected in budgetary decisions.
Plany te powinny znaleźć odzwierciedlenie w niniejszej dyrektywie.
This ambition should be reflected in this Directive.
Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany klimatu powinno znaleźć odzwierciedlenie w punktach preambuły do dyrektywy.
The position of the European Parliament on climate change should be reflected in the recitals to the Directive...
W związku z tym niezwykle nierówna dystrybucja ryzyka ekonomicznego musi również znaleźć odzwierciedlenie w postanowieniach dotyczących odpowiedzialności.
Thus, the very disproportionate distribution of economic risks can only be reflected in the liability provisions.
Ponadto musi to znaleźć odzwierciedlenie w punkcie 24 preambuły.
This must also be reflected in Recital 24.
Te perspektywy powinny również znaleźć odzwierciedlenie w budżecie na okres kolejnych siedmiu lat.
These points of view should also be reflected in the budget for the next seven years.
Równowaga ta musi znaleźć odzwierciedlenie w umowie, nad którą obecnie debatujemy.
This balance must be reflected in the agreement that we are currently debating.
W celu zapewnienia przejrzystości zmiany te powinny znaleźć odzwierciedlenie w pkt 4 rozdziału C załącznika X.
For the sake of transparency, these changes should be reflected in Point 4 of Chapter C of Annex X.
To również musi znaleźć odzwierciedlenie w priorytetach budżetu.
This must also be reflected in the budgetary priorities.
Inicjatywa ta musi znaleźć odzwierciedlenie w szczegółowych działaniach i zintegrowanych wytycznych.
This initiative must be reflected in specific measures and integrated guidelines.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 149. Pasujących: 149. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo