Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "znieczulenie ogólne" na angielski

Wyszukaj znieczulenie ogólne w: Definicja Synonimy
general anesthesia
Jej ciśnienie jest za niskie na znieczulenie ogólne
Her pressure's too low for general anesthesia.
W kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących pacjentów otrzymujących znieczulenie ogólne, 564 pacjentom podano doustnie 40 mg aprepinantu i 538 pacjentom podano 4 mg ondansetronu dożylnie.
In controlled clinical studies in patients receiving general anesthesia, 564 patients were administered 40 mg aprepitant orally and 538 patients were administered 4 mg ondansetron IV.
Normalnie, przy tego typu ranach stosuję znieczulenie ogólne.
Normally when I firearm wound use of general anesthesia.
Wiesz jak wysoko musisz dojść z rdzeniem kręgowym by mieć dobre znieczulenie ogólne na cały brzuch.
You know how high up the spinal cord you'll have to go to get good anesthesia for the entire abdomen.
Do usunięcia implantu może być wymagane zastosowanie immobilizacji farmakologicznej (sedacji i/ lub znieczulenie ogólne).
Chemical restraint (sedation and/ or general anaesthesia) may be required for implant removal.
Dostanie pani znieczulenie ogólne, i zabieg nie powinien trwać dłużej niż 2 godziny.
We'll give you some general anesthesia, and the procedure should take no longer than two hours.
Jest pan świadomy, że musimy podać panu znieczulenie ogólne jutro rano, aby usunąć zator?
Do you understand that we must put you under general anesthesia tomorrow morning in order to remove the obstruction?
Wspaniale. Robimy znieczulenie ogólne.
Wonderful, then we apply general anesthesia.
Lek osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 6 godzin od podania w okresie pooperacyjnym ze względu na oddziaływanie takich czynników, jak znieczulenie ogólne, porażenie mięśniówki przewodu pokarmowego i skutki zabiegu chirurgicznego, niezależnie od postaci, w jakiej występuje doustnie podawany produkt leczniczy.
Peak plasma concentrations are reached at 6 hours following administration in a postoperative period due to contributing factors such as anesthesia, gastrointestinal paresis, and surgical effects independent of the oral medicinal product formulation.
Znieczulenie ogólne zacznie niedługo działać.
The general anesthetic will take effect shortly.
Normalnie, przy tego typu ranach stosuję znieczulenie ogólne.
Normally, for a gunshot, we'd be using a general anesthetic.
15 procent wszystkich chirurgicznych komplikacji związane z anestezją (znieczulenie ogólne), więc chciałabym wykorzystać hipnozę zamiast tradycyjnej anestezji.
15 percent of all surgical complications are anesthesiarelated, so I'd like to use hypnosis instead of traditional anesthesia.
Zabieg chirurgiczny/ znieczulenie ogólne U pacjentów poddawanych dużemu zabiegowi chirurgicznemu lub w trakcie znieczulenia środkami wywołującymi niedociśnienie, lizynopryl może blokować wytwarzanie angiotensyny II wtórnie do kompensacyjnego uwalniania reniny.
Surgery/ general anaesthesia In patients undergoing major surgery or during anaesthesia with agents that produce hypotension, lisinopril may block angiotensin II formation secondary to compensatory renin release.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 32 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo