Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: go zniszczyć
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zniszczyć" na angielski

Sugestie

Może Jason próbował zniszczyć zawartość dysku.
Jason may have tried to destroy the contents of the drive.
Dostarczyłem wam środki aby zniszczyć wrogów.
I have supplied you with the means to destroy your enemies.
Taki wypadek może zniszczyć dziewczynie życie.
Because an incident like this Can ruin a girl's life.
Takie oskarżenie może zniszczyć komuś życie.
Accusations like that can ruin someone's life.
Próbowano ją zniszczyć w czasach komunistycznych.
In Communist times an attempt was made to destroy it.
Przyjmując takie stanowisko, pomogliśmy zniszczyć ten wspólny rząd.
By taking this position, we helped to destroy this joint government.
One próbują cię zniszczyć, Josie.
They are trying to destroy you, Josie.
Aby wygrać będą musieli zniszczyć ten statek.
They'll have to destroy this ship to win.
I nie pozwolę tym małym termitom zniszczyć mojego tworu...
And I won't let those little termites destroy my creation...
Nienawidzisz żołnierzy i chcesz ich zniszczyć.
You hate soldiers and want to destroy them.
Nasz obecny priorytet to odzyskać Rękawicę Myhnegon i próbować ją zniszczyć.
Our priority right now is to retrieve the Glove of Myhnegon and try to destroy it.
Chcę zniszczyć ludzi odpowiedzialnych - za globalne zamroczenie.
I want to destroy the people who are really responsible for the global blackout.
Maxim planuje zniszczyć system transmisji Promieni.
Maxim plans to destroy the ray transmission system.
Może po prostu pójdę zniszczyć świat.
Maybe I'll just go destroy the world.
Robotnik symbolizuje zawsze obecną tożsamość, ciągle próbującą zniszczyć ego.
The workmen symbolize the ever-present id constantly working to destroy the ego.
Zaczęliśmy kampanię, aby zniszczyć jego zdolność kredytową.
So we started a stealth campaign to destroy his credibility.
Spalili wnętrza samochodów, żeby zniszczyć fizyczne dowody.
Guess they burned the inside of the car to destroy any physical evidence.
Działając razem możemy zniszczyć ją od wewnątrz.
Working together, we could destroy them from the inside.
Będziesz w stanie zniszczyć łowcy czarownic raz na zawsze.
You'll be able to destroy the witch hunters once and for all.
Nie zostałem muszkieterem, aby zniszczyć reputację uczciwej kobiety.
I didn't become a Musketeer to destroy an honest woman's reputation.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10432. Pasujących: 10432. Czas odpowiedzi: 102 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo