Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zobowiązać się do" na angielski

Wyszukaj zobowiązać się do w: Definicja Synonimy
undertake to
commit to
commit itself to
commit themselves to
make a commitment to
undertake not to
commit ourselves to
pledge to
W planie nauki, organizacja wysyłająca powinna zobowiązać się do uznania pomyślnie zakończonego okresu mobilności.
In the learning plan, the sending organisation should undertake to recognise successful periods of mobility.
Turcja musi zobowiązać się do zapewnienia całkowitego rozdziału państwa i religii oraz zaakceptować wyznania nieislamskie.
Turkey must undertake to bring about a complete separation between state and religion and to accept non-Islamic religions.
Wiem wracamy na to wstecz, Ale nie możemy zobowiązać się do firmy daty premiery z tym wiele niewiadomych.
I know we're coming at this backwards, but we can't commit to a firm launch date with this many unknowns.
Dlatego też państwa członkowskie powinny zobowiązać się do wprowadzania danych do tej bazy w możliwie największym stopniu.
Member States should therefore commit to enter ing data in th at database to the greatest extent possible.
Dla wszystkich jest jasne, że w szczególności Chiny nie chciały zobowiązać się do realizacji prawdziwie znaczących celów.
It is clear to everyone that China, in particular, did not want to commit itself to seriously meaningful objectives.
Czy Komisja może zobowiązać się do sporządzenia analizy porównawczej wspomnianych kosztów?
Can the Commission commit itself to providing a comparative study of these costs?
Europa musi wyciągnąć nauczkę z wydarzeń w Japonii i zobowiązać się do zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego na całym kontynencie.
Europe must learn from the nuclear incidents in Japan and undertake to guarantee nuclear safety across the continent.
Państwa członkowskie muszą zobowiązać się do pełnego wsparcia UE w zakresie wymagania odpowiedzialności tymczasowych pracowników Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
The Member States must undertake to fully support the Union in pursuing any kind of liability of temporary staff working for the European External Action Service.
Wytwórca musi ponadto zobowiązać się do udostępniania właściwym organom krajowym:
The manufacturer must also undertake to keep available for the competent national authorities:
Jak wspomniano powyżej, organizacje wybierające ten sposób rozstrzygania sporów muszą zobowiązać się do przestrzegania porad OOD.
As noted above, organizations choosing this option for dispute resolution must undertake to comply with the advice of the DPAs.
W ramach trwających negocjacji w sprawie umowy handlowej między UE a Kanadą Komisja musi zobowiązać się do przestrzegania wymagań Parlamentu Europejskiego.
As part of the ongoing negotiations on the trade agreement between the EU and Canada, the Commission must undertake to comply with the European Parliament's demands.
Politycy powinni zobowiązać się do wprowadzenia surowych kar dla tych, którzy nadużywają danych osobowych lub naruszają prywatność.
Politicians should also undertake to impose strict penalties for those who misuse personal data or breach personal privacy.
zobowiązać się do opublikowania pełnego tekstu ostatecznej wersji programu pomocy w Internecie.
undertake to publish the full text of the final aid schemes on the internet.
Unia Europejska musi natychmiast oficjalnie zobowiązać się do 30 % obniżenia emisji do 2020 roku.
The European Union must immediately and officially commit to a 30% reduction in emissions by 2020.
W celu osiągnięcia skuteczności zainteresowane podmioty powinny zobowiązać się do przestrzegania kryteriów dotyczących zapewniania jakości.
The system will be effective if those involved undertake to comply with the quality assurance criteria.
Musimy na szczeblu europejskim zobowiązać się do redukcji emisji CO2 do roku 2020 o ponad 20 %.
As Europeans, we must commit to a target reduction in CO2 of more than 20% by 2010.
Mimo tego Rada nie może zobowiązać się do realokacji funduszy bez poszanowania prawa Komisji do podjęcia inicjatywy oraz praw Parlamentu w tym obszarze.
However, the Council cannot commit to reassigning funds without respecting the Commission's right of initiative and the powers shared by Parliament in this area.
Każde państwo członkowskie może zobowiązać się do utrzymywania zapasów ropy naftowej spełniających warunki określone w niniejszym artykule, na minimalnym poziomie wyrażonym w liczbie dni zużycia (zwane dalej "zapasami państwowymi").
Each Member State may undertake to maintain a minimum level of oil stocks, calculated in terms of number of days of consumption, in accordance with the conditions set out in this Article (hereinafter 'specific stocks').
Operator taki powinien zobowiązać się do odpowiedniej rekompensaty w przypadku niemożności zapewnienia docelowego poziomu usług uzgodnionego z zewnętrznymi podmiotami ubiegającymi się o dostęp.
The SMP operator should commit to adequate compensation in case of failure to comply with target service levels agreed with third-party access seekers.
Czy Komisja może zobowiązać się do informowania Parlamentu na bieżąco o rozwoju wydarzeń?
Will the Commission undertake to keep Parliament fully informed about developments?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 191. Pasujących: 191. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo