Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zorganizowane grupy przestępcze" na angielski

Wyszukaj zorganizowane grupy przestępcze w: Definicja Synonimy
organised crime
organized crime
organised criminal gangs
organised criminal groups
Po pierwsze, sfera kultury: zorganizowane grupy przestępcze i mafijne można wyeliminować przede wszystkim poprzez informację i świadomość.
First, culture: organised crime and mafia organisations can be eliminated above all with information and awareness.
Przypływają, ponieważ zostali zwabieni przez zorganizowane grupy przestępcze i zapłacili za to dużo pieniędzy.
They come because they have been enticed by organised crime organisations and have paid a great deal of money.
Na początku tylko kartele i zorganizowane grupy przestępcze zarabiały mnóstwo pieniędzy.
At the beginning, it was just the cartels and organized crime making a ton of money.
Jestem członkiem grupy, która skupia się na inwigilowaniu operacji finansowych, prowadzonych przez zorganizowane grupy przestępcze.
I run a focuses on financial operations associated with organized crime.
Jest to zajęcie niezwykle dochodowe, kontrolowane przez niebezpieczne zorganizowane grupy przestępcze.
It is an activity which is exceptionally profitable, and is controlled by dangerous, organised criminal gangs.
Wiele osób uważa, że poziom ten jest obecnie znacznie zaniżony, a zorganizowane grupy przestępcze infiltrują wiele, jeśli nie wszystkie kraje Unii Europejskiej.
Many people would feel that is grossly underestimated at the moment and organised criminal gangs are infiltrating huge numbers of countries, if not all countries, in the European Union.
Jeżeli dojdzie do jakichkolwiek kolejnych opóźnień, sytuacja wymknie się spod kontroli: ryzyko dla zdrowia publicznego rośnie, a na kryzysie wciąż korzystają zorganizowane grupy przestępcze.
The situation will become unmanageable if there are any further delays: the risks to public health are increasing, and organised crime continues to profit from the crises.
Turcja pogarsza dodatkowo tę krytyczną sytuację, odmawiając pełnego stosowania umów o readmisji lub współpracy w tym zakresie, opracowania kompleksowego i funkcjonującego systemu azylowego, a także zapobiegania handlowi ludźmi i ich przemytowi przez zorganizowane grupy przestępcze oraz zwalczania tego procederu.
Turkey contributes to this critical situation by refusing to fully enforce or cooperate on readmission agreements, to develop a comprehensive and functioning asylum system and to prevent and fight against the trafficking and smuggling of human beings by organised crime.
Należy zatem wykluczyć pospieszne przystąpienie tych krajów do obszaru Schengen, ponieważ głównymi beneficjentami takiego kroku mogłyby być zorganizowane grupy przestępcze z Europy Wschodniej, a nawet z regionu kaukaskiego.
The overhasty accession to Schengen for these countries should therefore be rejected, as the main beneficiaries of this could be organised crime from eastern Europe and even from the Caucasus region.
W swoim komunikacie prasowym policja oświadczyła, że dystrybucja tych pirackich płyt DVD i albumów była niemal w całości kontrolowana przez zorganizowane grupy przestępcze.
The police went on to say in their press release that the distribution of these knock-off DVDs and albums was nearly all controlled by organised crime.
Jak zauważyłem, z powodu nowych technologii, które są dostępne, zorganizowane grupy przestępcze dysponują niezwykle wyrafinowanymi metodami działania, które niezmiernie trudno zlikwidować.
As I indicated, due to the new technologies that are available, organised crime groups have extraordinarily sophisticated means of operation that are extremely difficult to combat.
Z ostatniego sprawozdania Europolu na temat zorganizowanej przestępczości wynika, że zorganizowane grupy przestępcze z Albanii, Turcji i byłego Związku Radzieckiego wykorzystają okazję, jaką stworzy przystąpienie Bułgarii i Rumunii do obszaru Schengen.
There is a recent report from Europol about organised crime which stated that criminal groups from Albania, Turkey and the former Soviet Union will exploit the opportunities that the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area will bring.
Podczas gdy restrykcje szkodzą zwykłym ludziom, prawdopodobnie nie mają dużego wpływu na zdolność do swobodnego przepływu, jaką cieszą się niektóre grupy, dla których przeznaczony jest ten system, jak zorganizowane grupy przestępcze.
While the restrictions harm ordinary people, they probably have little effect on the ability to achieve free movement of some of the groups at whom the system is targeted, such as organised criminals.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Rzekomo restrykcyjne przepisy UE dotyczące odpadów niebezpiecznych mają w praktyce wiele luk, które mogą być dokładnie wykorzystane przez zorganizowane grupy przestępcze i mafię działającą w sektorze odpadów niebezpiecznych.
Mr President, ladies and gentlemen, the seemingly strict EU regulation concerning hazardous waste has many loopholes in practice, which can be eminently used by organised groups of criminals and the hazardous waste mafia.
mając na uwadze, że korupcja szkodzi społeczeństwu, ponieważ zorganizowane grupy przestępcze stosują ją, by popełniać inne poważne przestępstwa, takie jak handel narkotykami i ludźmi (COM(2011)0308);
whereas corruption causes social harm, as organised crime groups use it to commit other serious crimes, such as trafficking in drugs and human beings (COM(2011)0308);
Zorganizowane grupy przestępcze działają niezależnie od istnienia granic i coraz częściej uzyskują mienie w państwach członkowskich innych niż te, w których głównie działają, oraz w państwach trzecich.
Organised criminal groups operate without borders and increasingly acquire assets in Member States other than those in which they are based and in third countries.
mając na uwadze, że tworzenie i/lub nabywanie, również z wykorzystaniem "firm-przykrywek" w zarządzaniu przedsiębiorstwem, przedsiębiorstw działających w branżach charakteryzujących się przepływem ogromnych sum pieniędzy, stanowi jedno z głównych narzędzi wykorzystywanych przez zorganizowane grupy przestępcze,
whereas the establishment and/or acquisition, often through the use of 'shell company' arrangements, of companies in sectors in which enormous sums of money circulate is one of the main instruments used by organised criminal groups,
Zorganizowane grupy przestępcze uprawiające handel ludźmi stale upatrują nowe luki w naszych systemach obrony granic, poprzez które mogą zalać Unię Europejską falami imigrantów.
Organised human-trafficking gangs are constantly on the lookout for new gaps in our defences through which they can flood the EU with migrants.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo