Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zostać przekazane" na angielski

Wyszukaj zostać przekazane w: Definicja Synonimy
be provided
be transmitted
be passed
be submitted
be forwarded
be transferred to
be communicated
be delegated
be notified
be given
be delivered
been forwarded
be paid
be sent to
be conferred

Sugestie

Informacje dotyczące obowiązków państw członkowskich na mocy art. 3 EKPC powinny zostać przekazane w momencie aresztowania.
Information relating to Member States' requirements under Article 3 ECHR should be provided on arrest.
Informacje wymagane w tej sekcji muszą zostać przekazane dla grup do których przynależą strony.
Information requested in this section must be provided for the groups of the parties as a whole.
Wniosek o tranzyt i zaświadczenie mogą zostać przekazane w dowolny sposób pozwalający na uzyskanie pisemnego potwierdzenia.
The transit request and the certificate may be transmitted by any means capable of producing a written record.
Ostrze musi wpaść do butelki, tak aby ciśnienie mogło zostać przekazane do manometru.
The point must fall into the bottle so that the pressure can be transmitted to the manometer.
Nic, co może zostać przekazane dla więźnia.
No object may be passed to the prisoner.
Stwierdzenie, że wszystkie podejrzane komunikaty dotyczące transakcji mogą zostać przekazane przez krajowych administratorów krajowym agencjom organów ścigania.
An indication that all suspicious messages related to transactions may be passed on to national law enforcement agencies by national administrators.
Dane kontaktowe muszą zostać przekazane zgodnie z wzorem dostępnym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.
Contact details must be provided using the Commission's template available on DG Competition's website.
Strukturalne wsparcie może zostać przekazane bezpośrednio organizacjom "Association Jean Monnet"
Structural support may be provided directly for the "Association Jean Monnet"
Sprawozdanie, które ma zostać przekazane zgodnie z
The report to be provided according to
Dyrektywa 90/377/EWG określa szczegółowo formę, treść i inne cechy informacji, które powinny zostać przekazane przez przedsiębiorstwa dostarczające gaz lub energię elektryczną końcowym odbiorcom przemysłowym.
Directive 90/377/EEC sets out details concerning the form, content and all other features of the information to be provided by undertakings which supply gas or electricity to industrial end-users.
Strukturalne wsparcie może zostać przekazane bezpośrednio organizacjom "Association Jean Monnet" oraz "Centre européen Robert Schuman" które są podmiotami realizującymi cel będący przedmiotem ogólnoeuropejskiego zainteresowania.
Structural support may be provided directly for the "Association Jean Monnet" and for the "Centre européen Robert Schuman", both bodies pursuing an aim of general European interest.
Wniosek tranzytowy i informacje określone w ust. 1 mogą zostać przekazane za pomocą jakiegokolwiek środka pozwalającego na uzyskanie dokumentu pisemnego.
The transit request and the information referred to in paragraph 1 may be transmitted by any means capable of producing a written record.
Uwagi dokonane przez strony trzecie powinny zostać przekazane przez Komisję danym osobom lub przedsiębiorstwom w celu ewentualnej reakcji.
The remarks made by third parties should be transmitted by the Commission to the persons or undertakings concerned for possible reaction from them.
Na nośniku danych statystycznych, które mają zostać przekazane właściwym służbom:
On the statistical data medium to be transmitted to the competent departments:
Treść i forma informacji statystycznych, które mają zostać przekazane, zostanie przedyskutowana z Komitetem określonym w art. 13 ust. 1.
The content and form of statistical information to be provided will be discussed with the Committee referred to in Article 13(1).
Następujące informacje winny zostać przekazane w odniesieniu do każdego obserwatora:
The following information shall be provided for each observer:
Dane kontaktowe muszą zostać przekazane w formacie wskazanym przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji na jej stronie internetowej.
Contact details must be provided in a format provided by the DG Competition on its website.
Wykaz informacji, które muszą zostać przekazane właściwym organom w chwili powiadomienia
List specifying the information to be provided to the competent authorities at the time of notification
Aby uprościć realizację tego środka, strukturalne wsparcie może zostać przekazane bezpośrednio Radzie Europejskich Władz Miejskich i Regionów (CEMR), podmiotowi, który realizuje cel będący przedmiotem ogólnoeuropejskiego zainteresowania, działając w obszarze projektów miast partnerskich.
To help implement this measure, structural support may be provided directly to the Council of European Municipalities and Regions (CEMR), a body pursuing an aim of general European interest, active in the field of town twinning.
rodzaj użytkownika przewidywany dla produktu oraz charakter informacji, które mają zostać przekazane.
the type of user anticipated for the product and the nature of the information which is to be provided.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 246. Pasujących: 246. Czas odpowiedzi: 95 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo