Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zrzec się" na angielski

Wyszukaj zrzec się w: Definicja Synonimy
renounce
relinquish
resign
sign away
waive
forfeit
forego
giving up
Repozytorium transakcji może wyraźnie zrzec się rejestracji, oddając ją EMSA.
A trade repository may expressly renounce the registration by surrendering it to EMSA.
Joffrey i Królowa Regentka muszą zrzec się roszczeń do Północy.
Joffrey and the Queen Regent must renounce all claim to dominion of the North.
Pułkownik Kaddafi musi bezzwłocznie zrzec się władzy.
Colonel Gaddafi must relinquish power immediately.
Aby odnaleźć kontrolę, musimy czasami zrzec się jej.
In order to regain control, we must sometimes relinquish it.
Jest tam dowód na to, że próbowałem zrzec się stanowiska Generalnego Gubernatora Polski.
That proves that I tried to resign as Governor-General of Poland.
Obawiam się, że będę musiał zrzec się swojej.
After today, I fear I must resign mine.
Chyba że chcesz odrzucić króla Horika i zrzec się wierności wobec niego.
Unless you want to repudiate king horik, Renounce your allegiance to him.
Pani Donaghy zamierza zrzec się całego wspólnego mienia.
Mrs. Donaghy intends to relinquish all communal property.
Nikt z nas nie ma prawa zrzec się obywatelstwa europejskiego, nawet jeżeli - podobnie jak ja - całkowicie odrzuca jego koncepcję.
We have no right to renounce European citizenship, even if we completely reject - as I do - the whole concept of such a thing.
Uważamy, że ci, którzy dołączają do nas jako obserwatorzy, powinni najpierw zrzec się swojego mandatu krajowego.
We believe that those who come here as observers should relinquish their national mandates.
Gdyby udało ci się ją zdobyć mogłabyś zrzec się swego Berła na rzecz Rady... i wciąż mieć obronę przed Profionem.
If you could obtain it... you could relinquish your Scepter to the Council... and still have protection against Profion.
Niemniej jednak, w przypadku przedłożenia programu operacyjnego na mocy rozporządzenia (WE) nr 2200/96, żaden członek nie może zrzec się swoich zobowiązań wynikających z tego programu w trakcie jego realizacji, o ile dana organizacja producentów nie wyrazi na to zgody.
However, where an operational programme pursuant to Regulation (EC) No 2200/96 has been submitted, no member may renounce their obligations under that programme while it is still running, unless the producer organisation concerned gives its approval.
Kiedy powiedziałaś, że chcesz zrzec się praw do Anglii, stałem za tobą, a dziś, kiedy ja powiedziałem, czego pragnę, myślałem, że i ty staniesz za mną.
When you told me that you wanted to relinquish your claim to England, I stood by you, and today when I told you what I wanted, I thought you stood by me as well.
Ratowanie HGAA przez Austrię w tych warunkach oznaczało, że przedsiębiorstwo BayernLB musiało dokonać odpisu aktualizującego pełną wartość księgową HGAA w kwocie 2,3 mld EUR oraz zrzec się należności od HGAA za przyznane już finansowanie w wysokości 825 mln EUR.
The rescue of HGAA by Austria under those conditions implied that BayernLB had to write down the full book value of HGAA, amounting to EUR 2,3 billion and to renounce receivables from HGAA for funding already provided amounting to EUR 825 million.
Beneficjenci praw wynikających z art. 3 ust. 4, art. 4a, 6 i art. 21 lit. a) nie mogą zrzec się tych praw w drodze umowy lub w inny sposób .
The beneficiaries of rights arising under Article 3 (4), Articles 4a, 6 and 21 (a) cannot renounce these rights by contractual or any other means.'
Kościół ma zrzec się połowy swoich żądań.
The Church has been asked to forgo half of its demands.
Przysięgam zrzec się wszelkich pretensji do twego majątku, byleś zostawił mi to co posiadam.
I swear never to pretend to any of your possessions, provided you leave me what I have.
Jego Wysokość tak bardzo pragnie poślubić Pana siostrę, Annę że jest skłonny zrzec się wymaganego posagu.
His Majesty is so desirous to marry your sister Anne that he is willing to forfeit the requirements of a dowry.
Zanim cokolwiek powiesz, sierżancie, musisz najpierw zrzec się swoich praw.
Before you say anything, sergeant, First you need to waive your rights.
I zrzec się setek tysięcy dolarów, które by się wam należały.
And forego the hundreds of thousands of dollars... you two would be entitled to.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 112. Pasujących: 112. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo