Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zużycie energii elektrycznej" na angielski

Wyszukaj zużycie energii elektrycznej w: Definicja Synonimy
electricity consumption
electric power consumption
consumption of electricity
electric energy consumption
electricity use
Nie zmienia się zużycie energii elektrycznej w zakładach przemysłowych.
Electricity consumption at industrial plants does not change.
Komisarzu, powiedział pan, że zastosowanie EMAS oznaczałoby mniejsze zużycie energii elektrycznej.
Commissioner, you said that the application of EMAS would mean less electricity consumption.
zużycie energii elektrycznej przez światła LED stosowane w przedmiotowych funkcjach oświetlenia;
the electric power consumption of the LED lights used in the lighting functions in question;
PLED zużycie energii elektrycznej przez diody elektroluminescencyjne w funkcji oświetlenia (W);
PLED electric power consumption of an LED lighting function (W);
Przedpłaty powinny odzwierciedlać prawdopodobne zużycie energii elektrycznej, a różne systemy płatności powinny być niedyskryminujące.
Prepayments should reflect the likely consumption of electricity and different payment systems should be non-discriminatory.
Analizy pokazują, że w kilku kolejnych dziesięcioleciach globalne zużycie energii elektrycznej podwoi się.
Analyses reveal that in the next few decades to come the consumption of electricity will double globally.
Wskazano, że zużycie energii elektrycznej w fazie użytkowania można znacznie ograniczyć.
It has been concluded that use-phase electricity consumption can be improved significantly.
Wysokie zużycie energii elektrycznej, dostarczania ściemy kiedy akta urzędowe nie dostarczały żadnych informacji.
High electricity consumption, material deliveries when official records show no programs in operation.
a wysokość przedpłat powinna być adekwatna i odzwierciedlać rzeczywiste zużycie energii elektrycznej
and prepayments should be adequate and reflect actual consumption of electricity
Dzięki temu krytycznemu podejściu udało nam się w ciągu trzech lat zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o 25 %.
Thanks to our critical stance, we have managed to reduce electricity consumption by 25% over three years.
Według Luksemburga ogólne zużycie energii elektrycznej w Luksemburgu w 2000 r. wynosiło 5650 GWh.
According to Luxembourg, total electricity consumption in Luxembourg in 2000 came to 5650 GWh.
zużycie energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo, pomnożone przez
the undertaking's electricity consumption; multiplied by
Władze norweskie argumentują, że większe rozpowszechnienie alternatywnych technologii grzewczych objętych programem spowoduje mniejsze zużycie energii elektrycznej w norweskich gospodarstwach domowych.
The Norwegian authorities argue that a wider spread of the alternative heating technologies covered by the scheme will reduce electricity consumption in Norwegian households.
Program obejmuje piece i kotły opalane granulatem, pompy cieplne podłączone do wodnych instalacji grzewczych i układy sterowania zmniejszające zużycie energii elektrycznej.
The scheme covers pellet stoves and boilers, heat pumps connected to waterborne heating systems and control systems for reducing consumption of electricity.
Szacuje się, że w roku 2005 roczne zużycie energii elektrycznej przez suszarki bębnowe dla gospodarstw domowych wyniosło w Unii Europejskiej 21 TWh.
The annual electricity consumption of household tumble driers is estimated to have been 21 TWh in the European Union in 2005.
Roczne zużycie energii elektrycznej na terenie Unii przez produkty będące przedmiotem niniejszego rozporządzenia osiągnęło w 2010 r. szacunkową wartość 77,6 TWh.
The annual electricity consumption of products subject to this Regulation was estimated at 77,6 TWh in the Union in 2010.
Roczne zużycie energii elektrycznej przez produkty objęte niniejszym rozporządzeniem w Unii oszacowano na poziomie 24,7 TWh w 2005 r., co odpowiada emisji 13 mln ton CO2.
The annual electricity consumption of products subject to this Regulation was estimated to have been 24,7 TWh in the Union in 2005 corresponding to 13 million tonnes of CO2.
W celu określenia pośrednich emisji uwzględnia się całkowite zużycie energii elektrycznej w granicach systemowych.
For the determination of indirect emissions, the total electricity consumption within the system boundaries shall be considered
dla klimatyzatorów jednokanałowych - godzinowe zużycie energii elektrycznej do celów chłodzenia lub ogrzewania;
for single ducts, the hourly electricity consumption for cooling and/or heating;
Odbiorcy powinni również posiadać prawo do odpowiedniej informacji o własnym zużyciu energii, a wysokość przedpłat powinna być adekwatna i odzwierciedlać rzeczywiste zużycie energii elektrycznej.
Consumers also should have the right to be properly informed about their energy consumption and prepayments should be adequate and reflect actual consumption of electricity.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 132. Pasujących: 132. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo