Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "związane z nim" na angielski

Wyszukaj związane z nim w: Definicja Synonimy
related
associated
relating thereto
corresponding

Sugestie

Wnioskodawca nadesłał pełną odpowiedź na kwestionariusz, podobnie jak dwa związane z nim przedsiębiorstwa handlowe.
The applicant as well as two of the related sales companies submitted full questionnaire replies.
Komputer, skasuj Medyczny Program Konsultacyjny i wszystkie związane z nim dane.
Computer, delete Medical Consultant Program and all related files.
system blokady i związane z nim przepisy;
the block system and associated regulations,
Wniosek w sprawie projektu kryteriów oraz związane z nim sprawozdanie merytoryczne
Proposal for draft criteria and associated technical report
Pojęcie "produktów pochodzących" oraz związane z nim metody współpracy administracyjnej określono w dodatkach do niniejszej Konwencji.
The concept of 'originating products' and the methods of administrative cooperation relating thereto are set out in the Appendixes to this Convention.
Odnoszę wrażenie, że traktat lizboński i związane z nim kwestie budżetowe przypominają trochę prognozę pogody - nigdy dokładnie nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądać rano.
I have the feeling that the Treaty of Lisbon and the associated budgetary issues are a little bit like the weather forecast - you never know exactly how things will look in the morning.
Artykuł 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2131/93 [2] definiuje pojęcie przetargu oraz związane z nim warunki udzielania zamówień.
Article 1(2) of Commission Regulation (EEC) No 2131/93 [2] defines 'invitation to tender' and the related award conditions.
W związku z tym należy zapewnić naukowcom warunki wynagrodzenia uwzględniające najlepsze normy międzynarodowe i zwrócić większą uwagę na zabezpieczenie społeczne i związane z nim ubezpieczenia.
So there is a need to create the pay conditions for researchers that take account of the best international standards and give greater attention to the associated social security and insurance cover.
Wniosek Rady i związane z nim sprawozdanie dotyczące zmiany rozporządzenia w sprawie Eurojustu jeszcze bardziej umacnia ten represyjny mechanizm UE.
The Council's proposal and the related report on the amendment to the Eurojust Regulation give even greater power to this repressive EU mechanism.
Poziom inwestycji był stosunkowo stabilny w latach 1998-2001; regularnie inwestowano w ulepszenia techniczne procesu produkcyjnego oraz inne związane z nim instalacje.
The levels of investment were relatively stable between 1998 and 2001, with regular investments in technical refinements to the production process and other related installations.
Pozycje nie zawsze zawierają pełny opis produktu i związane z nim uwagi z załącznika I [1].
The entries do not always cover the complete description of the item and the related notes in Annex I [1].
Porozumienie EOG i związane z nim porozumienia EFTA:
EEA Agreement and related EFTA Agreements:
Komisja, zgodnie z procedurą opisaną w art. 30 ust. 2, przyjmuje przepisy wykonawcze regulujące taki dostęp i związane z nim prawa do użytkowania.
The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 30(2), adopt implementing rules governing such access and the related rights of use.
Status zwalczania salmonelli i związane z nim ograniczenia są podane w kolumnie 9 tabeli w części 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008.
The salmonella control status and related restrictions are indicated in column 9 of the table in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.
Sprawozdaniu określonemu w ust. 7 towarzyszą, w razie potrzeby, związane z nim propozycje uwzględniające dyrektywę 96/61/WE.
The report referred to in paragraph 7 shall, as appropriate, be accompanied by related proposals, having regard to Directive 96/61/EC.
Ponadto proces wywozu i związane z nim analizy i świadectwa dla aflatoksyny uznano za dostateczne, z wyjątkiem stosowanej procedury pobierania próbek.
Furthermore, the process of export and associated analysis and certification for aflatoxin was seen as satisfactory, with the exception of the applied sampling procedure.
Wszelkie zmiany unieważniające warunki lotu lub związane z nim uzasadnienie ustalone na potrzeby zezwolenia na lot zatwierdza się zgodnie z pkt 21.A..
Any change that invalidates the flight conditions or associated substantiation established for the permit to fly shall be approved in accordance with point 21.A..
Zakres projektu był szerszy niż byłoby to w przypadku realizowania go przez przedsiębiorstwo prywatne, gdyż związane z nim koszty byłyby bardzo wysokie.
The project went further than would have been done by a private undertaking as the associated costs would be very high.
Członkowie Rady Gubernatorów muszą otrzymać porządek obrad i związane z nim dokumenty nie później niż na dwadzieścia dni przed rozpoczęciem posiedzenia.
The members of the Board of Governors must be in possession of the agenda and related documents not less than 20 days before the meeting.
To źródło energii i związane z nim marginalne ryzyko jest dopuszczalne - nawet tymczasowo - jedynie wówczas, jeżeli wiąże się z koniecznym zakresem otwartości.
This energy source and the associated residual risk are only acceptable - even on a temporary basis - if they are associated with the necessary degree of openness.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 195. Pasujących: 195. Czas odpowiedzi: 132 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo