Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "związanych z nim" na angielski

Wyszukaj związanych z nim w: Definicja Synonimy

Sugestie

Jest przyznawane po precyzyjnym określeniu przeznaczenia i związanych z nim punktów odniesienia.
It shall be allocated with precise objectives and related benchmarks.
Z tego względu należy ustanowić przepisy szczególne dotyczące ważenia i związanych z nim kwestii, aby uwzględnić ten specyficzny charakter.
For this reason it is appropriate to establish special rules on weighing and related elements to take account of these specific features.
Dostosowanie planu monitorowania i związanych z nim metod na przyszłe lata
Adaptation of the monitoring plan and associated methodology for future years
BE zachowa prawo własności dla całego zużytego paliwa i większości związanych z nim odpadów przez cały okres obowiązywania kontraktu.
Title to all spent fuel and most associated wastes remains with BE throughout the life of the contracts.
Dziedzictwo filmowe i konkurencyjność związanych z nim działań przemysłowych *I
Film heritage and related industrial activities *I
Prowadzenie szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego, w tym związanych z nim procedur oceny, podlega certyfikacji przez krajowe organy nadzorcze.
The provision of training to air traffic controllers, including related assessment procedures, shall be subject to certification by the national supervisory authorities.
Najbardziej odpowiedni termin MedDRA używany jest do opisania poszczególnych reakcji i ich synonimów oraz związanych z nim stanów.
The most appropriate MedDRA term is used to describe a certain reaction and its synonyms and related conditions.
wydaje właściwe certyfikaty typu lub związanych z nim zmian; g)
issue the appropriate type-certificates or associated changes;
Dlatego też, do celów jawności, udostępniono zainteresowanym stronom zaindeksowane liczby oraz wyjaśniające opisy dotyczące tego produktu i związanych z nim pozycji.
Therefore, for the purposes of disclosure, indexed figures and explanatory narrative were made available to interested parties concerning this and related items.
Komisja żąda informowania jej o postępach w realizacji planu i w wypełnianiu związanych z nim zobowiązań.
The Commission asks to be kept informed of progress with the implementation of the plan and of the related commitments.
udostępnienia wszystkim państwom członkowskim zharmonizowanych statystyk w zakresie mieszkalnictwa i związanych z nim dziedzin.
the availability of harmonised housing and related statistics for all Member States.
ADR.OPS.B. Monitoring i inspekcje pola ruchu naziemnego i związanych z nim obiektów
ADR.OPS.B. Monitoring and inspection of movement area and related facilities
Szczegółowe procedury systemu należytej staranności i związanych z nim kontroli zostaną przedstawione w wytycznych TLAS oraz powiązanych regulacjach dotyczących przywozu.
Detailed procedures for the due diligence system and related checks will be provided in the TLAS guidelines and related import regulations.
Jeśli liczba pracowników zatrudnionych w sektorze kolejowym lub przy ruchu kolejowym i związanych z nim czynnościach, w tym podwykonawców, wynosi od 10 do 49 osób, należy wybrać opcję "małe przedsiębiorstwo".
If the number of employees working in the railway sector or involved in railway operations and related matters, including the contractors, is between 10 and 49 occupied persons, then option 'Small enterprise' has to be selected.
Pierwszy program wspólnotowy finansowany z budżetu Wspólnoty, którego infrastruktura jest wspólną własnością, wymaga dostosowania do szeregu nowych związanych z nim wyzwań, które w dużej mierze pozostają nieznane.
The first Community programme financed by the Community budget and of which infrastructure is commonly owned requests adaptation to some new related challenges that are mostly unknown.
Obecność w wykazie określonego numeru i związanych z nim usług zharmonizowanych o walorze społecznym nie wiąże się ze zobowiązaniem państw członkowskich do zapewnienia świadczenia tych usług na swoim terytorium.
The listing of a specific number and the associated harmonised service of social value does not carry an obligation for Member States to ensure that the service in question is provided within their territory.
UE i Trybunał współpracują, w odpowiednich przypadkach, poprzez podejmowanie inicjatyw promujących rozpowszechnianie zasad, wartości i postanowień Statutu, jak również związanych z nim instrumentów.
The EU and the Court shall cooperate, whenever appropriate, by adopting initiatives to promote the dissemination of the principles, values and provisions of the Statute and related instruments.
W lipcu 2000 r. SEPI podjął decyzję o połączeniu wszystkich państwowych, wojskowych i cywilnych stoczni i związanych z nim działalności, które w tym okresie prowadziły działalność w formie spółek, w jedną grupę.
SEPI in July 2000 decided to merge all the publicly owned, military and civil shipyards and related activities, which at that time operated as companies, into one group.
Podczas określania prawa do przyznania pomocy na rzecz restrukturyzacji oraz jej kwoty, nie należy brać pod uwagę obowiązku przestrzegania limitu wspólnotowego, ani związanych z nim rozporządzeń mających zastosowanie wobec indywidualnych podmiotów.
In determining eligibility for, and amounts of, restructuring aid, no account shall be taken of the burdens of compliance with Community quota and related provisions applicable at the level of individual operators.
korzyści z produktu lub związanych z nim transakcji podlegają realizacji jedynie w perspektywie długoterminowej;
the benefits of the product or related transactions are only realisable in the long term;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 157. Pasujących: 157. Czas odpowiedzi: 206 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo