Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "związanym z" na angielski

Wyszukaj związanym z w: Definicja Synonimy
related to
connected with
associated with linked to relating to
due to
arising from
in connection with
Kolejnym problemem związanym z tym zagadnieniem jest ochrona młodzieży.
Protecting young people is another problem related to this issue.
Myślę, że Komisja poświęca bardzo dużo uwagi kwestiom związanym z rozwojem na obszarze opodatkowania.
I think the Commission is paying serious attention to the issues related to developments in the taxation area.
Stosowane kontrole bezpośrednie oparte są na ryzyku związanym z takim przywozem.
The physical checks applied shall be based on the risk associated with such importations.
Miałeś problemy z kimś związanym z laboratorium.
And have you had troubles with anyone associated with the lab?
Chciałabym także ostrzec przed pewnym niebezpieczeństwem związanym z dyskusją o nowych środkach własnych.
I would also like to issue a warning about a certain danger related to the discussion about new own resources.
Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN) ZZN jest stanem potencjalnego zagrożenia życia związanym z przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych.
Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS) NMS is a potentially life-threatening condition associated with antipsychotic medicinal product.
KEIC zapewnia ubezpieczenia i gwarancje wywozowe pozwalające na zarządzanie ryzykiem związanym z transakcjami zagranicznymi.
The KEIC provides export insurance and guarantees to manage the risk associated with overseas transactions.
Nie powiązaliśmy ich z żadnym, masowym morderstwem związanym z kartelem Robles.
We are unable to link them to either the mass killings associated with the Robles narcotics cartel.
Przewiduje ona środki ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z polem elektrycznym, magnetycznym oraz elektromagnetycznym.
It provides for measures to protect workers from the risks related to electric, magnetic and electromagnetic fields.
IPAH), jak również w PAH związanym z chorobami tkanki łącznej.
Efficacy has been shown in idiopathic PAH (IPAH) and in PAH associated with connective tissue disease.
Należy poświęcić szczególną uwagę informacjom związanym z zagrożeniami dla dzieci.
Special attention must be given to information related to risks in relation to children.
Wyjaśnienia władz francuskich pozwoliły Komisji na oszacowanie kosztów i przyporządkowanie ich poszczególnym operacjom związanym z realizacją zamówienia.
The French authorities' explanations enabled the Commission to estimate the costs and allocate them to the tasks associated with processing an order.
Lekarz prowadzący przepisał EMEND, lek przeciwwymiotny, aby zapobiec nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią.
Your doctor has prescribed EMEND, an anti-emetic, to help prevent nausea and vomiting associated with chemotherapy.
Aloxi jest stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową.
Aloxi is used for the prevention of nausea and vomiting associated with cancer chemotherapy.
Oficjalnie nie związanym z żadną agencją.
And you wouldn't be working for the company.
W stanowisku Komisji związanym z paktem stabilności zauważyłem pewne sprzeczności.
With regard to the stability pact, I note certain contradictions in the Commission's position.
Włączenie społeczne jest szczególnie ważnym tematem, silnie związanym z polityką regionalną.
Social inclusion is a particularly important topic which is well integrated into regional policy.
Codziennie wieczorem rozmawiajmy o jednym wspomnieniu związanym z mamą.
Let's make each other a promise that every night we'll talk about one memory of Mom.
Był wysoko postawionym dilerem broni związanym z mafią.
He was a high-level arms dealer in Russia with links to the Mafia.
Zapomniał pan o stresie związanym z uwięzieniem.
But you're forgetting about the stress of imprisonment.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1228. Pasujących: 1228. Czas odpowiedzi: 145 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo