Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "związek zawodowy" na angielski

Wyszukaj związek zawodowy w: Definicja Synonimy
trade union
trade association
unionize
U podłoża międzynarodowego dnia solidarności leży agresywne zachowanie światowego przedsiębiorstwa zajmującego się dostawami przesyłek wobec jego pracowników, którzy chcą założyć związek zawodowy.
The reason for the international day of solidarity is the aggressive behaviour of a global package delivery company against its own employees, who want to form a trade union.
Ponadto związek zawodowy wyraził opinię, że plan restrukturyzacji nie przywróci długoterminowej rentowności LOT-u, a leasing nie oznacza wiary rynku w możliwość przywrócenia rentowności.
In addition, the trade union expressed the view that the restructuring plan would not restore LOT's long-term viability and that the lease is not a sign of market's belief in return to viability.
Fundusz Zapobiegania Ryzyku w Rybołówstwie został utworzony - na mocy francuskiej ustawy z dnia 21 marca 1884 r. zmienionej ustawą z dnia 12 marca 1920 r. - jako związek zawodowy.
In accordance with the French act of 21 March 1884, as amended by the act of 12 March 1920, the FPAP is constituted in the form of a trade association.
Część 3.2. negatywnie ocenia działalność FPAP, który jako związek zawodowy dokonywał operacji zakupu opcji w celu zabezpieczenia swych członków przed wahaniami cen oleju napędowego [17].
Part 3.2 amounts to a condemnation of the activities of the FPAP, which is a trade association purchasing options to cover its members against fluctuations in the price of diesel' [17].
Niektóre zainteresowane strony, na przykład niemiecki związek zawodowy, wydają się jednak uważać, że producenci w Niemczech zostali bardziej obciążeni pośrednimi kosztami ETS niż producenci w innych państwach członkowskich Unii, w których ceny utrzymały się na niskim poziomie na podstawie długoterminowych umów.
Other interested parties, however, such as the German trade union, seemed to indicate that the producers in Germany were hit harder by indirect ETS costs than producers in other Union Member States, where long-term contracts kept prices down.
Związek zawodowy zwrócił też uwagę Komisji na kilka innych transakcji LOT-u, które rzekomo stanowiły pomoc państwa.
The trade union brought to the attention of the Commission several other transactions of LOT which allegedly constituted State aid.
Unit, duży związek zawodowy w pana kraju, znalazł, jak sądzę, bardzo proste i precyzyjne wyrażenie, by powiedzieć, gdzie leży pies pogrzebany.
Unit, a large trade union in your country has, I think, found a very simple and accurate phrase to say where the shoe pinches.
Na podstawie tureckiego kodeksu pracy, związek zawodowy może działać wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym wskaźnik uzwiązkowienia wynosi ponad 50 %.
Under Turkey's Labour Act, a trade union can only be active in a company once it has achieved a rate of unionisation of over 50%.
Ponadto wydanie orzeczenia w sprawie wniesionej przez związek zawodowy egipskich rybaków odroczono na 14 kwietnia, dzięki czemu właściciele statków mogą bez przeszkód kontynuować rekrutację łamistrajków.
Moreover, a ruling on the complaint filed by the Egyptian fishermen's trade union has been postponed until 14 April, thus giving the shipowners free rein to continue hiring strike-breakers.
W swoich uwagach z dnia 6 lutego 2014 r. związek zawodowy Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Allgäu zauważył, że stowarzyszenie Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e. V. cały czas jest postrzegane jako stowarzyszenie zajmujące się ochroną konsumentów.
In its comments of 6 February 2014, the Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Allgäu trade union indicated that Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e. V. had always been seen as a consumer-protection association.
a) działanie zbiorowe podjęte przez związek zawodowy lub zrzeszenie związków zawodowych mające na celu uczynienie powyższego zabiegu bezcelowym lub grożenie podjęciem takiego działania może stanowić ograniczenie przysługującej spółce-matce swobody przedsiębiorczości w rozumieniu art. 43 WE i czy
a) is threatened or actual collective action by a trade union or association of trade unions which would seek to render the above a pointless exercise capable of constituting a restriction on the parent company's right of establishment under Article 43, and
Pismo w tej sprawie wystosował również niemiecki Przemysłowy Związek Zawodowy Górnictwo, Chemia, Energia (IG BCE).
One submission was made by a German trade union, the Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE).
Nieważne, co powie związek zawodowy.
I don't care what the union says...
Zanim odeszłam, stworzyłam z dziewczyn związek zawodowy.
Organized the girls into a union before I left.
Zastanawiałem się, kto reprezenetuje mój związek zawodowy?
I was just wondering, who's my union representative?
Radny jest zachwycony, że wasz związek zawodowy ponownie rozważa jego poparcie.
Well, the councilman is thrilled that the service employees union is reconsidering its endorsement.
Poza tym związek zawodowy, giełda...
And then again there's the Union, the Labour Exchange...
Niemiecki związek zawodowy przemysłu metalurgicznego (IG Metall) wyraził poparcie dla środków.
Lastly, the German metalworking trade union (IG Metall) came forward in support of the measures.
Mamy stworzyć związek zawodowy tancerek egzotycznych?
You want us to form an exotic dancers' union?
Próbował założyć związek zawodowy wszystkich kostiumowych ulotkarzy w mieście.
He was trying to unionize all the costumed greeters in the city.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 76. Pasujących: 76. Czas odpowiedzi: 97 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo