Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "związku z tym" na angielski

Wyszukaj związku z tym w: Definicja Synonimy

Sugestie

W związku z tym koszty kredytu przedsiębiorstwa uległy poważnym zakłóceniom.
Therefore, the company's credit costs were subject to considerable distortions.
W związku z tym udziały nie podlegały stałej wycenie.
In addition, therefore, the shares had not been subject to any ongoing assessment of their value.
W związku z tym proponuje się utrzymanie obowiązujących środków antydumpingowych.
Consequently, it is proposed that the current anti-dumping measures should be maintained.
W związku z tym wątpliwości Komisji dotyczące kwalifikowalności aktywów zostały rozwiane.
Consequently, the Commission's doubts regarding the eligibility of assets have been allayed.
W związku z tym należy przesunąć datę wygaśnięcia dyrektywy 97/67/WE.
Accordingly, the date of expiry of Directive 97/67/EC should be postponed.
W związku z tym, proszę przemyślec aktywacje programu samozniszczenia.
Accordingly, please take cautious of self-destruct program activation.
W związku z tym należy usprawnić monitorowanie przywozu jabłek.
The monitoring of the import of apples should therefore be improved.
W związku z tym Komisja przedłożyła Radzie wniosek dotyczący tych środków.
The Commission therefore submitted to the Council a proposal relating to these measures.
W związku z tym Komisja potwierdziła adekwatność zastosowanej metodyki.
Therefore, the Commission confirmed the appropriateness of the methodology used.
W związku z tym należy wycofać zatwierdzenie tlenku fenbutacyny.
Consequently, it is appropriate to withdraw the approval of fenbutatin oxide.
W związku z tym należy zmniejszyć częstotliwość kontroli przywozu.
Therefore, it is appropriate to further reduce the frequency of controls at import.
W związku z tym należy określić warunki wymiany takich informacji.
The conditions for the exchange of such information should therefore be specified.
Chciałbym w związku z tym szczerze pogratulować prezydencji belgijskiej.
I would therefore like to congratulate the Belgian Presidency most sincerely.
W związku z tym czas zależy od obserwatora.
Therefore time is relative to the observer.
W związku z tym, pójdziecie przodem.
Consequently, you will go in front.
W związku z tym potrzebowałem więcej wody.
And, therefore, I require more water.
Senat w związku z tym wycofuje wojska z Brytanii celem obrony stolicy imperium.
The senate is therefore withdrawing troops from Britain to defend our Imperial City.
W związku z tym w 2004 r. Dania zgłosiła dokapitalizowanie TV2.
Consequently in 2004 Denmark notified a recapitalisation of TV2.
W związku z tym powinno się ustanowić Program na rzecz wspierania polityki w zakresie TIK.
The ICT Policy Support Programme should therefore be established.
W związku z tym należy ograniczyć okres odnowienia włączenia do trzech i pół roku.
Therefore, it is appropriate to limit the renewal period of the inclusion to three and half years.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18816. Pasujących: 18816. Czas odpowiedzi: 215 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo