Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zwięzły" na angielski

Zobacz także: zwięzły opis
Wyszukaj zwięzły w: Definicja Synonimy
concise
brief
succinct
pithy
a summarised
a summary
briefly
concisely

Sugestie

53
Formularze informacyjne mają charakter praktyczny i zwięzły.
Information sheets shall be of a practical and concise nature.
Jasny, zwięzły i na temat.
Clear, concise, to the point.
W porządku, będę zwięzły, obiecuje.
All right, I'll be brief, I promise.
Mam tylko jedną uwagę, która nie dotyczy i nie dotyka bezpośrednio Przewodniczącego, postaram się być zwięzły.
I just have one comment, which does not concern or affect the President specifically and I shall be brief.
Mam nadzieję, że raport będzie równie zwięzły.
I hope your report is equally succinct.
Mam nadzieję, że będzie zwięzły.
Well, I hope he's succinct.
Twój raport jest zwięzły, informatywny i całkowicie bez sensu. Dziękuję.
Your report is concise, informative and makes no sense whatsoever.
Rozumiem waszą niechęć do zaufania mi, więc będę zwięzły.
I understand your reluctance to trust me, so I'll be succinct.
Standardowe informacje w jasny, zwięzły i widoczny sposób wskazują:
The standard information shall specify in a clear, concise and prominent way:
Dokument ten musi być zwięzły i nie może przekraczać 2500 słów, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.
It shall be concise and not exceed 2500 words, except in duly justified cases.
Powinien być zwięzły i przedstawiać informacje w określonym porządku dla umożliwienia jak największej harmonizacji i ułatwienia możliwości porównań.
It should be concise and should present the information in a specified order to allow harmonisation to the highest extent possible and to facilitate comparability.
wyrażone w sposób jasny, zwięzły i bezpośredni
Stated in a clear, concise and direct manner
Głosowałem za przyjęciem wspólnej rezolucji, ponieważ oddaje ona w sposób zwięzły i obiektywny pozytywne perspektywy naszej przyszłej współpracy.
I voted for the joint resolution because it reflects in a concise and objective manner the positive prospect of our future cooperation.
Wykaz w zwięzły i jasny sposób określa następujące elementy:
The check-list shall in a brief and clear manner specify the following:
Zamierzam być zwięzły, ponieważ nic tak bardzo nie rujnuje pięknego, słonecznego dnia jak gadka o zyskach i zarobkach.
I intend on being brief, 'cause nothing quite ruins a beautiful sunny day like talks of profits and earning.
Taki prospekt emisyjny powinien dostarczać kluczowych informacji o UCITS w sposób jasny, zwięzły i zrozumiały.
Such a prospectus should give key information about the UCITS in a clear, concise and easily understandable way.
Eliot, nie tylko twoje badania są świetne, Ale tekst jest prosty, zwięzły.
Eliot, not only is your research excellent, but your text is clean, concise.
Mam nadzieję, że tekst, nad którym odbędzie się głosowanie podczas jutrzejszego posiedzenia plenarnego obejmie wszystkie aspekty ogólnej strategii w zakresie rozszerzenia w bardziej zrównoważony i zwięzły sposób.
I hope that the text that the plenary session will vote on tomorrow will address all aspects of the general strategy on enlargement in a more balanced and concise way.
Dokument dotyczący kluczowych informacji przedstawia w sposób zwięzły i nietechnicznym językiem istotne właściwości i ryzyka związane z emitentem, każdym poręczycielem i papierami wartościowymi.
The key information document shall, in a brief manner and in non-technical language, convey the essential characteristics and risks associated with the issuer, any guarantor and the securities.
Zgadzam się z niektórymi innymi pomysłami, które zostały przedstawione, ale moim zdaniem należy koniecznie zadbać o to, aby art. 4 był zwięzły i zrozumiały.
I agree with some of the other ideas that were expressed, but in my opinion it is necessary to ensure that Article 4 is concise and intelligible.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 106. Pasujących: 106. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo