Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zwierzchnik" na angielski

Wyszukaj zwierzchnik w: Definicja Synonimy
superior
head
supervisor
principal
the Overseer
Jej zwierzchnik, dr Muller, wszczął, alarm.
Doctor Jonas Muller, her superior, made the initial report.
Jej zwierzchnik, dr Muller, wszczął alarm.
It's Dr Muller, her superior, who gave the alert.
Obrończyni wiary i najwyższy zwierzchnik Kościoła.
Defender of the Faith, Supreme Head of the Church.
Kochajcie, lękajcie się i służcie Bogu, do czego ja, jako wasz zwierzchnik i suweren, nawołuję i czego od was wymagam.
Love, dread, and serve God, to which I, as your supreme head, and sovereign Lord exhort and require you.
Niejednokrotnie zauważyłem, że mój zwierzchnik monitoruje telefony i maile swojej byłej małżonki.
On multiple occasions, I have observed my supervisor monitoring his ex-wife's calls and e-mails.
Jeżeli twój zwierzchnik każe ci opuścić miejsce zdarzenia, żeby umyć mu samochód, robisz to.
If your supervisor tells you to leave a scene to go wash his car, you do it.
Twoim prawdziwym celem jest twój zwierzchnik.
Your real target is your superior.
Mój zwierzchnik wskazuje, panie Tipucoff, że ma pan dla nas informacje.
My superior indicated, Mr. Tupikov, that you have some information for us.
Jako jego zwierzchnik, rzeczywiście pewna doza odpowiedzialności musiała zaciążyć na mnie.
In so far as I was his superior, yes, a certain amount of responsibility must be inferred.
Jestem pewien, że mój zwierzchnik się do pana niedługo odezwie.
I'm sure you'll be hearing from my superior any minute.
Garnitur nosił nie tylko von Braun lecz również jego zwierzchnik, SS Gen. Hans Kammler.
The move suits not only von Braun, but also his superior, SS General Hans Kammler.
Mój zwierzchnik uważa, że zaprzeczanie zarzutom stawianym Danielowi
My superior thinks that denying the allegations against Daniel
Komisja posiada Sekretariat, którego zwierzchnik oraz personel techniczny są mianowani przez Sekretarza Generalnego Rady Europy na wniosek Komisji i zgodnie z Regulaminem Administracyjnym dotyczącym personelu Rady Europy.
The Commission shall have a Secretariat, the head and the technical staff of which shall be appointed by the Secretary-General of the Council of Europe on the advice of the Commission and in conformity with the Administrative Regulations of the Council of Europe staff.
Czy zwierzchnik sił zbrojnych może być?
Is head of military good?
Gdzie jest twój zwierzchnik?
Where is your superior?
W stenogramach zwierzchnik Nolana/opisał go jako maszynkę do zabijania.
In transcripts, his superior officer described Lieutenant Nolan as a "killing machine."
Ale jego zwierzchnik, George Garrad, został przeniesiony do wydziału kartograficznego w nadziei, że zwiększy to morale w jego oddziałach, które osobowość byłego dowódcy wpędziła w alkoholizm.
However, his superior, George Garrad... had been retired to the Ordnance Survey... in the hope that this would help the morale of his troops... who'd been driven to drink by his irksome personality.
W dniu 24 maja br. władze polskie odsunęły prokuratora Jerzego Mierzewskiego od śledztwa w sprawie domniemanego torturowania al-Nashiriego i Abu Zubaydaha, powołując się na "administracyjne przetasowania", a jego bezpośredni zwierzchnik Robert Majewski został zdymisjonowany.
On 24 May, the Polish authorities removed prosecutor Jerzy Mierzewski from the case of the alleged torture of al-Nashiri and of Abu Zubaydah, citing an 'administrative reshuffle', while his immediate superior Robert Majewski was dismissed.
Jako zwierzchnik shinobi, jestem dumny.
As marshal of the shinobi, I am proud.
Byłem sprzymierzeńcem burmistrza, bo to mój zwierzchnik.
I've carried the mayor's water because I had to, Councilman.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 88. Pasujących: 88. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo