Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zwolnienie z podatków" na angielski

Wyszukaj zwolnienie z podatków w: Definicja Synonimy
tax waiver
tax exemption
exemption from taxation
exemption from taxes
W oparciu o art. 15 ust. 3 ustawy 2771/1999 przyjętej 16 grudnia 1999 r. państwo greckie zwolniło ELVO ze wszystkich zobowiązań wobec skarbu państwa związanych z podatkami oraz karami podatkowymi za lata od 1988 do 1998 (dalej "zwolnienie z podatków A").
Under Article 15(3) of Law 2771/1999 passed on 16 December 1999, the Greek state released ELVO from all debts to the public purse related to taxes and fiscal penalties for the years 1988 to 1998 (hereinafter 'tax waiver A').
Decyzją [4] podjętą w oparciu o art. 49 ustawy 1892/90 władze greckie zwolniły ELVO z podatku w kwocie 3546407,89 EUR (dalej "zwolnienie z podatków B").
By a decision [4] taken pursuant to Article 49 of Law 1892/90, the Greek authorities waived EUR 3546407,89 of taxes from ELVO (hereinafter 'tax waiver B').
Austriackie zwolnienie z podatków od zainwestowanych zysków rozwinięte zostało na podstawie podobnego rozwiązania we Włoszech.
The Austrian tax exemption for invested profits was developed on the basis of a similar measure in Italy.
Tym samym całkowite zwolnienie z podatków od energii elektrycznej nie prowadzi do utraty dochodów państwa tzn. środek nie jest finansowany z zasobów państwowych.
Thus, the full tax exemption from the electricity tax does not result in a loss of State revenue, i.e. the measure is not financed through State resources.
Państwa członkowskie podejmują wszelkie możliwe działania zapewniające wspólnemu przedsięwzięciu maksymalne zwolnienie z podatków w odniesieniu do podatku VAT oraz innych podatków, w tym akcyzy.
Member States shall take all possible measures to afford the Joint Undertaking the most extensive exemption from taxation as possible as regards to VAT and other taxes and excise duties.
Dlatego jednostce tej należy przyznać - na ile jest to możliwe - maksymalne zwolnienie z podatków w państwie, w którym ma ona swoją siedzibę.
This entity should therefore be granted, as far as possible, the most extensive exemption from taxation from the hosting State.
Dlatego rząd szwedzki nie zgadza się z tym, że zwolnienie z podatków działałoby na korzyść szwedzkiego przemysłu w porównaniu z innymi Państwami Członkowskimi
The Swedish Government thus, does not agree that the tax exemption grants an advantage for the Swedish industry compared to other Member States.
Zwolnienie z podatków zgodnie z ustawą 1892/90
The tax waiver pursuant to Law 1892/90
Zwolnienie z podatków na podstawie ustawy 2771/1999
The tax waiver under Law 2771/1999
zwolnienie z podatków od koncesji regionalnych,
exemption from duties on regional concessions,
Fundusz nie ubiega się o zwolnienie z podatków, które są jedynie opłatami za świadczone usługi.
The Fund shall not claim exemption from taxes which are no more than charges for services rendered.
Umawiające się Strony zobowiązują się przyznać sobie wzajemnie zwolnienie z podatków i ceł przy czasowym przywozie towarów, zgodnie z ich odpowiednimi ustawodawstwami, oraz uwzględniając, tam, gdzie jest to możliwie, istniejące umowy międzynarodowe w tej dziedzinie.
The Contracting Parties undertake to grant each other tax and duty exemption for temporary import of goods, in accordance with their respective laws and taking account, wherever possible, of existing international agreements in this field.
Władze islandzkie wyjaśniły również wcześniej, na s. 14 uwag do decyzji o wszczęciu postępowania z dnia 28.2.2011 r. (nr referencyjny 589033), że zwolnienie z podatków gminnych na mocy umowy w sprawie licencjonowania i opłat weszło w życie na początku 2009 r.
The Icelandic authorities previously also explained, on 28.2.2011 in their comments to the opening decision (Event No 589033) at page 14, that the waiving of municipal taxes under the Agreement on Licensing and Charges had taken effect early 2009.
zwolnienie z podatków dochodowych, składek na ubezpieczenie społeczne lub innych podatków, ceł lub opłat, z wyjątkiem tych, które są zwykle wliczone w ceny towarów lub usług;
exemption from any income, social security, or other taxation, duties or other charges, except those that are normally incorporated in the price of goods or paid for services rendered;
zwolnienie z podatków, opłat skarbowych, składek i wszelkich praw przysługujących państwu lub osobom trzecim w odniesieniu do umów między wierzycielami umów pożyczek, na mocy których przenoszone są wynikające z nich obowiązki i prawa;
Exemption from taxes, stamp duties, contributions and any rights in favour of the State or third parties on the contracts between the creditors of the loan agreements under which are transferred the obligations and rights resulting therefrom;
Zwolnienie z podatków na 3 tego pakiet akcji kompanii indyjskiej.
Exoneration from taxes for 3 years, and shares in the India Company.
3.4.2. Systemy regionalne - Zwolnienie z podatków od energii elektrycznej
3.4.2. Regional schemes - Electricity duty exemption
Zwolnienie z podatków od energii elektrycznej jest przyznawane na okres 15 lat nowym kwalifikującym się jednostkom utworzonym na wskazanych obszarach.
Exemption from Electricity Duty is granted to eligible new units set up in specified areas for a period of 15 years.
Było tam m.in. zwolnienie z podatków przez 20 lat, czy pomoc w budowie fabryki.
And in the pile were things like zero taxes for 20 years, or that we'd help to build a new factory for the company, we'd help to finance it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo