Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zwrot" na angielski

Wyszukaj zwrot w: Definicja Synonimy

Sugestie

449
324
58
ARP uważała także, że zrealizowałaby zwrot ze swojej inwestycji.
The IDA also took the view that it would realise a return on its investment.
I kultura będzie wdzięczna za ich zwrot.
And the culture will be grateful for their return.
Zdaniem Rady zwrot ten stworzył uzasadnione oczekiwania ze strony zainteresowanych importerów.
According to the Council, this reimbursement had created legitimate expectations on the part of the importers concerned.
Tego rodzaju zwrot nie powinien przekraczać wysokości szacunków, poczynionych wcześniej.
Such reimbursement shall not exceed the amount of an estimate approved in advance.
Oczywiście dostarczę pełny zwrot twoich opłat.
Of course I'll provide full refund of your fees.
Państwa Członkowskie mogą stosować powyższe zwolnienia poprzez zwrot zapłaconego podatku akcyzowego.
Member States shall be free to give effect to the exemptions mentioned above by means of a refund of excise duty paid.
Chciałbym zaoferować zwrot pieniędzy, ale chce zachować te cenne informacje.
I'd offer to return the money, but I would file this under valuable information.
Sensowny zwrot powinien być na jakieś 120 kawałków.
So a reasonable return should be in the reason of 120 grand.
W najbardziej prawdopodobnych scenariuszach zwrot jest nieznacznie ujemny.
In the most likely scenarios, the return is slightly negative.
Należy również zauważyć, że transakcja ta generuje ujemny oczekiwany zwrot.
It should also be noted that the transaction generates a negative expected return.
Będzie zwrot i wszystko jak to było przed
You will return and everything as it was prior to
Gwarantuję ci 100% zwrot w 6 miesięcy.
I'm guaranteeing you 100% return in six months.
W wielu przypadkach oznacza to zwrot źródła lub zwrot sprzętu zawierającego źródło dostawcy lub producentowi, aby umożliwić przekwalifikowanie lub przerób.
In many cases, this needs a return of the source or return of the equipment, including the source, to a supplier or a manufacturer, for requalification or processing.
Przynajmniej Belle może wystąpić o zwrot podatku.
At least Belle can claim it back on tax.
Dzisiejsze spotkanie przybrało zdumiewający zwrot akcji.
Today's meeting has taken a surprising turn.
Będzie mógł starać się o zwrot gotówki.
And he will be able to transfer it without extra cost.
Właściwy organ uzyskuje zwrot wszelkich kosztów od byłego operatora.
The competent authority shall recover any costs incurred from the former operator.
Jak każda inwestycja, przewidujemy zwrot.
Like any investment, we anticipate a return.
Kiedy będziecie wychodzić, przedyskutujemy jej zwrot.
Should you leave, we will discuss returning them.
Tragiczny zwrot w życiu piosenkarki country Juliette Barnes.
A tragic turn in the life of country-pop diva Juliette Barnes.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3127. Pasujących: 3127. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo