Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zwrotu z inwestycji" na angielski

Wyszukaj zwrotu z inwestycji w: Definicja Synonimy
return on investment
investment return
return on their investment
return on the investment
return on its investment
ROI
Tabela pokazuje wyraźny spadek zwrotu z inwestycji podczas rozpatrywanego okresu.
This table shows a clear deterioration in its return on investment during the period considered.
Strony wskazały na możliwe nieprawidłowości w obliczeniu zwrotu z inwestycji.
Parties pointed out possible inaccuracies in the calculation of return on investment.
Gromadzenie pieniędzy na szczeblu europejskim pozwala państwom członkowskim na cięcie wydatków w celu uniknięcia zazębiania się oraz uzyskania lepszego zwrotu z inwestycji.
The collection of money at European level allows Member States to cut spending to avoid overlap and to achieve a better return on their investment.
Prawa własności intelektualnej powinny umożliwiać twórcom uzyskanie godziwego zwrotu z inwestycji, a także zapewnić społeczeństwu dostęp do informacji i wiedzy.
Intellectual Property Rights should allow both creators to receive a fair return on their investment and the general public to get access to information and knowledge.
Spowoduje wstrząs i zakłócenie wpływów z oczekiwanego zwrotu z inwestycji.
It will cause upheaval and disruption of the expected streams Of return on investment.
Ta sama zasada obowiązku zakupu w celu zapewnienia zwrotu z inwestycji reguluje umowy PPA obecnie.
The same principle of a purchase obligation in order to ensure return on investment governs the PPAs today.
Zatem ceny w ramach umów PPA nadal ustalane są według zasady zwrotu z inwestycji.
Accordingly, pricing under PPA remains driven by the principle of return on investment.
Obniżanie się zwrotu z inwestycji świadczy także o pogorszeniu sytuacji producentów wspólnotowych.
Deteriorating return on investment is also an indication of the deterioration of the situation of the Community producers.
To chyba długa droga do zwrotu z inwestycji.
I think this is the way service d the return on investment.
Firma nie jest zatem w stanie obliczyć w zasadny sposób zwrotu z inwestycji dla furoaldehydu.
Therefore, the company is not able to calculate any meaningful return on investment for furfuraldehyde.
Korekty te potwierdzają wnioski dotyczące obniżania się zwrotu z inwestycji i wpływu kosztów pracy.
These corrections confirmed the conclusions on the deteriorating return on investment and the impact of the labour costs.
Dodatkowym problemem w pozyskiwaniu kapitału jest również niezadowalająca stopa zwrotu z inwestycji.
Also, the unsatisfactory return on investment adds to the problems in raising capital.
Jeden producent nie był w stanie dostarczyć spójnych informacji dotyczących produkcji netto środków trwałych dla okresu badanego w celu obliczenia zwrotu z inwestycji z uwagi na swoją strukturę wewnętrzną.
One producer was not able to provide consistent information on net production of fixed assets for the period considered for the calculation of the return on investment due to its internal structure.
Ryzyko finansowe wynikające z cyklów gospodarczych zostaje w ten sposób wykluczone, tak aby zwiększyć szanse uzyskania zwrotu z inwestycji oraz jego wysokość.
The financial risks that depend on the economic cycle are therefore removed in order to enhance the possibility and the size of return on investment.
Poszczególne strony oczekiwały zwrotu z inwestycji w wysokości 15 % w skali rocznej przez okres 15 lat.
The different parties required a return on their investment of 15 % per annum over a period of 15 years.
Ponadto skorygowane dane dotyczące zwrotu z inwestycji nie mają wpływu na tendencje przedstawione w motywach 73-74 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych.
In addition, the corrected figures given for return on investment leave unaffected the trends as set out in recitals 73 to 74 of the provisional Regulation.
Pogorszenie to jest wyraźne w szczególności w kontekście cen sprzedaży, rentowności, zwrotu z inwestycji, przepływów pieniężnych oraz zatrudnienia.
This deterioration is seen, in particular, in terms of sales prices, profitability, return on investment, cash flow and employment.
Wartość zwrotu z inwestycji związana z domami czynszowymi:
Return on investment value based on rental housing:
W okresie od 1999 r. do 2001 r., tj. po nałożeniu środków, stopa zwrotu z inwestycji polepszyła się.
From 1999 to 2001, i.e. after the imposition of measures, return on investment improved.
W latach 2002-2003 nie uznawano wysokości stopy zwrotu z inwestycji za wystarczająco wysoką, aby uzasadniała ona budowanie nowych instalacji produkcyjnych.
Over the period 2002 to 2003, return on investment was not considered sufficiently high in order to warrant the installation of additional production installations.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 239. Pasujących: 239. Czas odpowiedzi: 130 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo