Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "zwykłej działalności gospodarczej" na angielski

Wyszukaj zwykłej działalności gospodarczej w: Definicja Synonimy
ordinary course of business
normal course of business
MSSF 5 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej są przenoszone do zapasów.
IFRS 5 does not apply when assets that are held for sale in the ordinary course of business are transferred to inventories.
Wartość netto możliwa do uzyskania to kwota, jaką jednostka zamierza zrealizować na sprzedaży zapasów dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej.
Net realisable value refers to the net amount that an entity expects to realise from the sale of inventory in the ordinary course of business.
w toku prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej;
Na ewentualne zakłócenie konkurencji wskazuje już zwykłe wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w porównaniu z pozycją innych konkurencyjnych przedsiębiorstw poprzez udzielenie danemu przedsiębiorstwu korzyści gospodarczej, której w inny sposób dane przedsiębiorstwo nie uzyskałoby w ramach prowadzenia swojej zwykłej działalności gospodarczej [23].
The mere fact that the competitive position of an undertaking is strengthened compared with other competing undertakings, by giving it an economic benefit which it would not otherwise have received in its normal course of business, points to a possible distortion of competition [23].
aktywów niematerialnych utrzymywanych przez jednostkę w celu sprzedaży w ramach zwykłej działalności gospodarczej (zob. MSR 2 Zapasy).
intangible assets held by an entity for sale in the ordinary course of business (see IAS 2 Inventories).
Jeżeli jednostka gospodarcza wytwarza podobne aktywa na sprzedaż w toku swojej zwykłej działalności gospodarczej, koszt wytworzenia takiego składnika aktywów jest zazwyczaj równy kosztowi wyprodukowania tychże aktywów na sprzedaż (patrz: MSR 2 "Zapasy").
If an enterprise makes similar assets for sale in the normal course of business, the cost of the asset is usually the same as the cost of producing the assets for sale (see IAS 2, inventories).
są one oddzielone od ogólnych kanałów komunikacji właściwego organu, w tym kanałów, za pośrednictwem których właściwy organ komunikuje się na poziomie wewnętrznym oraz z osobami trzecimi w ramach zwykłej działalności gospodarczej;
they are separated from general communication channels of the competent authority, including those through which the competent authority communicates internally and with third parties in its ordinary course of business;
prawa podmiotu posiadającego udział niekontrolujący w jednostce, w której dokonano inwestycji, do zatwierdzania wydatków kapitałowych wyższych niż wydatki wymagane w ramach zwykłej działalności gospodarczej lub do zatwierdzania emisji instrumentów kapitałowych bądź dłużnych;
the right of a party holding a non-controlling interest in an investee to approve capital expenditure greater than that required in the ordinary course of business, or to approve the issue of equity or debt instruments.
Wartość netto możliwa do uzyskania jest to różnica między szacowaną ceną sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej a szacowanymi kosztami wykończenia i kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.
Pokrywa straty poniesione przez SO.G.A.S. w związku z prowadzeniem przez nią zwykłej działalności gospodarczej.
It covers the losses incurred by SO.G.A.S. in conducting its ordinary business.
Jednakże z perspektywy Komisji nadawanie programów za pośrednictwem naziemnej sieci cyfrowej nie jest wykonaniem zlecenia w zakresie misji użyteczności publicznej, lecz ofertą nadawców prywatnych w ramach zwykłej działalności gospodarczej.
In the Commission's view, rather than being public service obligations, the transmission of their programmes over the digital terrestrial network constitutes part of the normal commercial activities of the commercial broadcasters.
W toku swojej zwykłej działalności gospodarczej jednostka przeprowadza inne transakcje, które nie przynoszą przychodów, lecz są uboczne w stosunku do działalności podstawowej przynoszącej przychody.
An entity undertakes, in the course of its ordinary activities, other transactions that do not generate revenue but are incidental to the main revenue-generating activities.
W ramach typowego rachunku zysków i strat najpierw zapisuje się przychód osiągnięty przez przedsiębiorstwo w toku zwykłej działalności gospodarczej, zazwyczaj ze sprzedaży towarów i usług na rzecz klientów.
A typical profit and loss account first records the income that a company receives from its normal business activities, usually from the sale of goods and services to customers.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez przedmiotowego producenta unijnego objętego próbą i zweryfikowanymi przez Komisję wynika to z tego, że dana kwota zysku w całości składa się z dostosowania na koniec roku zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR) dotyczącymi zwykłej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
As this sampled Union producer submitted and the Commission verified, this is because this profit amount entirely consists of year-end adjustment according to International Accounting Standards ('IAS') concerning the ordinary business activity of the company.
W przypadkach gdy ilościowa analiza gospodarcza rynków, na które koncentracja wywiera wpływ, może okazać się użyteczna, należy pokrótce opisać dane gromadzone i przechowywane przez każde z zainteresowanych przedsiębiorstw w toku zwykłej działalności gospodarczej, które mogą być przydatne na potrzeby przeprowadzenia takiej analizy.
In cases in which quantitative economic analysis for the affected markets is likely to be useful, briefly describe the data that each of the undertakings concerned collects and stores in the ordinary course of its business operations and which could be useful for such analysis.
W celu zapobieżenia działaniom, które mogłyby udaremnić ofertę, uprawnienia zarządu spółki będącej przedmiotem oferty do dokonywania czynności wykraczających poza prowadzenie zwykłej działalności gospodarczej powinny być ograniczone bez zbędnego utrudniania spółce będącej przedmiotem oferty prowadzenia jej normalnej działalności.
In order to prevent operations which could frustrate a bid, the powers of the board of an offeree company to engage in operations of an exceptional nature should be limited, without unduly hindering the offeree company in carrying on its normal business activities.
stałe środki bezpieczeństwa, określające niezbędne inwestycje i środki w dziedzinie bezpieczeństwa, które nie mogą zostać zainstalowane przez właściciela/operatora w krótkim czasie. Właściciel/operator utrzymywałby stan gotowości na wypadek potencjalnych zagrożeń, co nie zakłóciłoby jego zwykłej działalności gospodarczej, administracyjnej i społecznej.
permanent security measures, which would identify indispensable security investment and means, which cannot be installed by the owner/operator at short notice. The owner/operator would maintain a standing alertness against potential threats, which would not disturb its regular economic, administrative and social activities.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 36 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo