Regístrese Ayuda
es ···
Traducción Context Conjugación Sinónimos
Únase a Reverso
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares.
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales.

Traducción de "una traducción" en polaco

Buscar una traducción en: Definición Diccionario Sinónimos
tłumaczenie
jego przekład
tłumaczenia
tłumaczeniem
Si el órgano jurisdiccional lo exigiere, se presentará una traducción de los documentos.
Na żądanie sądu przedstawia się tłumaczenie tych dokumentów.
No obstante, podrá exigirse una traducción si se impugna la ejecución de la resolución.
Tłumaczenie może być jednak wymagane, jeżeli wykonanie orzeczenia zostało zaskarżone.
Bueno, una traducción estaría bien.
W porządku, tłumaczenie by wystarczyło.
Pero he conseguido una traducción del resultado de la autopsia.
Ale udało mi się zdobyć tłumaczenie wyników sekcji pana Brechta.
Desafortunadamente, es una traducción automática de la página.
Niestety, jest to tłumaczenie mechaniczne.
Ésta es una traducción del código Malbolge, enviada por mi contacto en Londres.
To tłumaczenie kodu w Malbolge, wysłane przez mój kontakt w Londynie.
Tiene una traducción inglesa en el otro lado de la página.
Po drugiej stronie strony jest angielskie tłumaczenie.
Existirá una traducción de los textos a la lengua inglesa acordada de forma común.
Istnieje uzgodnione wspólne tłumaczenie tekstów na język angielski.
El término «Štajersko» se considera una traducción literal de la mención geográfica «Steirisches».
Określenie "štajersko" jest uznawane za dosłowne tłumaczenie określenia geograficznego "steirisches".
Si proporciona una traducción falsa, lo sabré, y será usted disciplinado.
Rozpoznam złe tłumaczenie i wtedy zostanie pan ukarany.
Con suerte habrá una traducción al inglés.
Miejmy nadzieję, że jest angielskie tłumaczenie.
En determinadas circunstancias, puede recibir una traducción o un resumen orales.
W niektórych okolicznościach możesz uzyskać tłumaczenie lub streszczenie w formie ustnej.
Mira, hay una traducción para blancos.
O, patrz, jest tłumaczenie dla białych.
Su francés es como una traducción del indostaní.
To zawsze wygląda jak tłumaczenie z hinduskiego.
Watson, esa es una traducción muy floja.
Watsonie to jest bardzo luźne tłumaczenie.
Débil y fuerte, es una traducción.
Słaby i silny, to tłumaczenie!
En la parte inferior hay una traducción de usuarios de Duolingo;
Na dole znajduje się tłumaczenie użytkownika Duolingo.
Si ese idioma no es el inglés ni el francés, se acompañará una traducción a uno de estos dos idiomas.
Jeśli nie jest to język angielski bądź francuski, to należy załączyć tłumaczenie na jeden z tych języków.
Podrá exigirse al exportador una traducción de los documentos presentados como prueba en una lengua oficial del Estado miembro donde se presente la declaración de exportación.
Od eksportera może być wymagane tłumaczenie dostarczonych jako dowód dokumentów na język urzędowy państwa członkowskiego, w którym złożona jest deklaracja eksportowa.
Las partes en el procedimiento recibirán una copia y, en su caso, una traducción de todo informe escrito.
Stronom postępowania dostarcza się kopię i, jeżeli to stosowne, tłumaczenie każdego pisemnego sprawozdania.
No se han encontrado resultados para esta acepción.

Resultados: 436. Exactos: 436. Tiempo de respuesta: 142 ms.

Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Más

Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Desarrollado por Prompsit Language Engineering para Softissimo