Regístrese Ayuda
es ···
Traducción Context Conjugación Sinónimos
Únase a Reverso
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones vulgares.
Su búsqueda puede llevar a ejemplos con expresiones coloquiales.

Traducción de "tłumaczenie" en español

Buscar tłumaczenie en: Definición Sinónimos
traducción
subtítulo
explicación
traducir
explicar
Traducido
interpretación
traducciones

Sugerencias

W przypadku sporu firma otrzyma ręczne tłumaczenie na jej język.
En caso de litigio, la empresa recibirá una traducción manual en su propia lengua.
Tymczasem prawidłowe tłumaczenie brzmi "Iwan Cudowny".
Y en realidad, la traducción correcta es... Ivan el Asombroso.
Zaczęłam czytać Beowulfa, to nowe tłumaczenie.
Oh, empecé a leer Beowulf, esa nueva traducción que me recomendaste.
Zbudować słownictwo, znaleźć sposób na tłumaczenie.
Crear un vocabulario, instaurar una forma de traducción.
Najbliższe prawdy tłumaczenie to "Posłaniec Boga".
La traducción más acertada... "Mensajero de Dios".
Po raz pierwszy przeczytałem jej bardzo kiepskie tłumaczenie w koledżu.
Primero leí una traducción muy mala en la universidad.
Urząd bierze pod uwagę każde tłumaczenie przedstawione przez zgłaszającego.
La Oficina admitirá cualquier traducción presentada por el solicitante.
Sprawdzenie znaczenia wyrazów i ich tłumaczenie na inne językiName
Busca el significado de palabras y su traducción a varios idiomasName
Te tłumaczenie symultaniczne to jak wynajęcie pokoju w Wieży Babel.
Esta traducción simultánea es como tomar un cuarto en la Torre de Babel.
Właściwe organy państwa członkowskiego wykonania nie mogą wymagać od wnioskodawcy, by przedstawił tłumaczenie orzeczenia.
Las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución no podrán exigir al demandante que presente traducción de la resolución.
Przybliżone tłumaczenie: "dar niebios".
Traducción aproximada: "Regalo de un Gran".
"Przepowiednia Shansu, angielskie tłumaczenie".
"profecía Shanshu, traducción inglesa".
Dlatego tłumaczenie tych norm powinno mieć najwyższy priorytet przy przyznawaniu środków UE przeznaczonych na normalizację.
Por este motivo, se debe conceder la máxima prioridad a la traducción de esas normas a la hora de afectar recursos comunitarios para la normalización.
Istnieje uzgodnione wspólne tłumaczenie tekstów na język angielski.
Existirá una traducción de los textos a la lengua inglesa acordada de forma común.
Może dotrze do nich poprzez tłumaczenie.
Tal vez le llegue a través de la traducción.
Nawet nie wiem jak rozpocząć tłumaczenie.
Ni siquiera sé por dónde empezar explicando que a usted.
W rzeczywistości tłumaczenie i publikacja trwały dłużej niż same negocjacje.
De hecho, la traducción y la publicación necesitaron más tiempo que la propia negociación.
To łatwiejsze niż tłumaczenie się, jeśli kogoś skrzywdzisz.
Sería más fácil que tratar de explicar lo ocurrido si lastimas a alguien.
Na żądanie sądu przedstawia się tłumaczenie tych dokumentów.
Si el órgano jurisdiccional lo exigiere, se presentará una traducción de los documentos.
Dosłowne tłumaczenie oznacza "podniesienie zasłony".
La traducción literal es "levantar el velo que cubre".
No se han encontrado resultados para esta acepción.

Resultados: 2039. Exactos: 2039. Tiempo de respuesta: 112 ms.

Palabras frecuentes: 1-300, 301-600, 601-900, Más

Expresiones cortas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Expresiones largas frecuentes: 1-400, 401-800, 801-1200, Más

Desarrollado por Prompsit Language Engineering para Softissimo