Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "specifically trained in" în română

The result of the comparison shall be immediately checked in the receiving Member State by a fingerprint expert as defined in accordance with its national rules, specifically trained in the types of fingerprint comparisons provided for in this Regulation.
Rezultatele comparării sunt imediat verificate în statul membru de primire de către un expert pregătit în date dactiloscopice în modul definit în conformitate cu normele sale naționale, pregătit în mod specific în domeniul comparațiilor de date dactiloscopice care fac obiectul prezentului regulament.
measure 3.1 "Support for relocation" covers the identification of future job vacancies as well as negotiating with the enterprises concerned the possibility to fill these vacancies with workers who will be specifically trained in order to meet the requirements of the jobs offered.
măsura 3.1 "sprijin pentru relocalizare" include identificarea viitoarelor posturi libere, precum şi negocierile cu întreprinderile în cauză privind posibilitatea de ocupare a acestor posturi de către lucrători care vor avea parte de o formare specifică pentru a îndeplini cerinţele posturilor oferite.

Alte rezultate

SRT is specifically trained to handle hostage rescue.
ESR este specific antrenată să se descurce cu salvarea ostatecilor.
Products shall only be sold to and used by specifically trained professionals.
Produsele sunt vândute numai către profesioniști care au beneficiat de o instruire specifică și sunt utilizate numai de către aceștia din urmă.
Helen Choi, was specifically trained to use an epi-pen.
Helen Choi, fusese instruită să folosească epipen-ul.
Personal bodyguards are specifically trained... to identify and prioritize potential threats...
Bodyguarzii personali sunt anume antrenați să identifice și să stabilească potențialele amenințări...
Business operators shall ensure that all equipment used for restraining or stunning animals is maintained and checked in accordance with the manufacturers' instructions by persons specifically trained for that purpose.
Operatorii economici asigură că orice echipament de imobilizare sau de asomare a animalelor este întreținut și verificat în conformitate cu instrucțiunile producătorilor de către persoane care au fost instruite în mod special în acest scop.
The operation was performed, by highly trained drive air and ground team specifically trained for the mission.
Operațiunea a fost executată de o echipă aeriană foarte bine pregătită și de o echipă de teren antrenată în mod special pentru misiune.
The competent authority of a Member State shall designate an official agent, who is specifically trained, to be responsible for the carrying out of checks on fish in border inspection posts located in ports where fish is unloaded.
Autoritatea competentă din fiecare stat membru numește un agent oficial instruit special în acest sens și însărcinat cu efectuarea controalelor veterinare ale peștilor în punctele de control la frontieră situate în porturile unde se debarcă peștii.
Our bilingual BPO agents have been specifically trained to ask for an appointment on every call and to report on why an appointment has been rejected for further offshore campaign analysis and strategic improvement.
Agentii nostri au fost special instruiti pentru a solicita o programare la fiecare apel şi să prezinte un raport cu privire la o întâlnire ce a fost respins de mai multe campanii de analiză strategică şi de îmbunătăţire.
Member States shall ensure that epidemiological inquiries in relation to outbreaks of foot-and-mouth disease are carried out by specifically trained veterinarians on the basis of questionnaires, prepared within the framework of the contingency plans provided for in Article 72, to ensure standardised, speedy and targeted inquiries.
Statele membre se asigură că anchetele epidemiologice privind focarele de febră aftoasă sunt efectuate de veterinari care au beneficiat de formare specială, pe baza unor chestionare elaborate în cadrul planurilor de intervenție prevăzute la articolul 72 pentru a garanta caracterul standardizat, rapid și focalizat al acestor anchete.
The auditors shall have been trained specifically for assessment activities.
Auditorii trebuie să fi urmat o formare profesională specifică pentru activitățile de evaluare.
Harbor point has its own security team trained specifically to deal with these types of situations.
Punct Harbor are propria echipa de securitate special instruit pentru a face față cu aceste tipuri de situații.
H) Whereas most of the dismissed workers were low-skilled and trained specifically for the needs of this industry;
H) întrucât cea mai mare parte dintre lucrătorii disponibilizații erau slab calificați și formați specific pentru necesitățile acestei industrii;
They may be reviewed only by intelligence personnel who have been trained in the privacy-protective minimization procedures and who have been specifically approved for that access in order to carry out their authorized functions [24].
Acestea pot fi revizuite numai de către membri ai personalului serviciilor de informații care au fost instruiți în ceea ce privește procedurile de reducere la minimum de protecție a confidențialității și care au fost aprobate în mod expres pentru acest acces pentru îndeplinirea funcțiilor lor autorizate [24].
Trained in wilderness survival, G.
Am pregătire în tehnici de supraviețuire în natură, G.
Eldridge is also trained in forensic anthropology.
Eldridge este, de asemenea, instruit în antropologie medico-legală.
Only staff trained in standard sampling procedures shall collect samples.
Doar personalul pregătit pentru proceduri standard de recoltare a eșantioanelor poate strânge eșantioane.
All instructors are licensed and trained in various firearms.
Toți instructorii sunt licențiați și antrenați în diverse tipuri de arme de foc.
They're clearly trained in counter interrogation.
Ei sunt instruiți în mod clar interogatoriu în contra.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 654. Exacte: 2. Timp de răspuns: 142 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo