Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "territory is in breach" în română

Where the competent authority of a Member State has grounds for believing that a registered credit rating agency acting within its territory is in breach of the obligations arising from this Regulation, it shall inform the competent authority of the home Member State.
În cazul în care autoritatea competentă a unui stat membru are motive de a crede că o agenție de rating al creditelor care își desfășoară activitatea pe teritoriul său încalcă obligațiile care decurg din prezentul regulament, aceasta informează autoritatea competentă a statului membru de origine.

Alte rezultate

Section 357 of the Criminal Code stipulates that Whosoever enters the territory of the Slovak Republic by a means of air transport in breach of the provisions governing international flights shall be punished by a term of imprisonment of between six months and three years.
Secţiunea 357 din Codul penal stipulează: Orice persoană care pătrunde pe teritoriul Republicii Slovace printr-un mijloc de transport aerian încălcând dispoziţiile de reglementare a zborurilor internaţionale se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la trei ani.
removed from the territory of a Member State in breach of its rules on the protection of national treasures or in breach of Regulation (EEC) No 3911/92, or
orice părăsire a teritoriului unui stat membru cu încălcarea legislației statului membru în cauză în domeniul protejării bunurilor aparținând patrimoniului național sau cu încălcarea Regulamentului (CEE) nr. 3911/92 sau
The objectives of the FIDE shall be to help to prevent operations in breach of customs legislation and of agricultural legislation applicable to goods entering or leaving the customs territory of the Community and to facilitate and accelerate their detection and prosecution.
Obiectivele FIDE sunt acelea de a contribui la prevenirea operațiunilor care constituie încălcări ale legislației vamale și ale legislației agricole aplicabile mărfurilor care intră sau ies de pe teritoriul vamal comunitar și la facilitarea și accelerarea detectării și urmăririi în justiție a acestor operațiuni.
The Commission therefore takes the view that the United Kingdom legislation, in so far as it denies the right to a refund of that VAT to taxable persons not established in the territory of the European Community, is in breach of Community law.
Comisia consideră, prin urmare, că reglementarea Regatului Unit este contrară dreptului comunitar în măsura în care aceasta refuză dreptul la rambursarea acelui TVA persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunității Europene.
Your prohibition from the northern territories is upheld.
Interdicția ta de a intra în teritoriile din nord se menține.
Subspace communication to Federation territories is unavailable.
Comunicațiile subspațiale cu teritoriile federate nu sunt disponibile momentan.
Moving sustainable development of territories is contingent on improved governance.
Progresul dezvoltării durabile a teritoriilor nu este posibil decât prin îmbunătățirea guvernanței.
Our growing territory is bothering the Han.
Extinderea tot mai mare a teritoriului nostru îl deranjează pe Han.
You are in breach of the active Alterplex Security order.
Încălcați un ordin de securitate Alterplex.
Dr. Gallinger is clearly in breach of medical ethics.
Dr. Gallinger, în mod clar, a încălcat etica medicală.
The wonders are In breach of contract.
'The Wonders' au încălcat contractul.
He is in breach of contract.
E pe cale sa încalce contractul.
But it's in breach of department guidelines.
Dar reprezintă o încălcare a procedurilor departamentului.
Reagan Brinkley, you are in breach of contract.
Reagan Brinkley, tocmai ai încălcat contractul.
This is however not possible since it would be in breach of the abovementioned confidentiality requirements.
Aceasta nu este totuși posibil, întrucât ar încălca cerințele de confidențialitate menționate anterior.
act or omission in breach of his duties
cu privire la orice acțiune sau inacțiune care încalcă îndatoririle sale rezultând din
STIM considers that the amounts were paid in breach of the principle of uniqueness established by the 2004 guidelines.
STIM estimează că sumele plătite au încălcat principiul unicității stabilit de orientările din 2004.
It cannot continue to occupy the city of Famagusta in breach of the United Nations Security Council Resolution.
Nu poate continua să ocupe oraşul Famagusta, încălcând rezoluţia Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Supplying that information shall not be deemed to be in breach of professional secrecy.
Furnizarea informațiilor respective nu se consideră o încălcare a secretului profesional.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 848. Exacte: 1. Timp de răspuns: 1096 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo