Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "to a definite share" în română

I think Pilar is entitled to a definite share.
Pilar trebuie să primească partea ei.

Alte rezultate

You know, I never thought about it, but you and the Admiral share some definite similarities.
Nu-mi trecuse prin cap, dar tu și amiralul sunteți leiți!
I'm afraid I can't, we're tied to a definite schedule of launchings.
Nu pot, avem un orar strict de lansări.
I can't commit myself to a definite diagnosis yet, but I...
Încă nu mă pot pronunța cu un diagnostic clar, dar...
The Member States should contribute in particular to a definite improvement of the social situation of women in agriculture in Europe.
Statele membre ar trebui să contribuie mai ales la o îmbunătățire vizibilă a situației sociale a femeilor implicate în agricultura din Europa.
Bohr would say, "But it's the act of measurement that brought that spin to a definite state".
Bohr ar spune că măsurătoarea în sine e cea care a adus acel spin la o stare bine definită.
Every Party Committee now has to look from a new angle upon every propagandist, who used to be regarded merely as a man belonging to a definite circle, a definite organisation.
Fiecare comitet de partid trebuie să privească într-un fel nou pe fiecare propagandist, care înainte era privit ca un om făcînd parte dintr-un anumit cerc, dintr-o anumită organizaţie.
Please come to a definite decision to come to Hawaii.
Vă rog să veniți în Hawaii.
If input data providers provide inconsistent (clashing) issuer identifiers for the same instrument, i.e. if they disagree on the issuer, the instrument cannot be allocated to a definite issuer and ends up in a 'clash group'.
În cazul în care furnizorii de date oferă identificatori inconsecvenți (contradictorii) ai emitenților pentru același instrument, respectiv dacă nu se pun de acord asupra emitentului, instrumentul nu poate fi alocat unui anumit emitent și ajunge într-un grup conflictual, denumit grup "clash".
So, the stone starts from some definite place in the past, it goes to some definite place in the present, and it goes to a definite place in the future.
Astfel, piatra pornește dintr-un anumit loc din trecut, merge spre un anume loc din prezent, și se îndreaptă spre un anume loc din viitor.
Experience with systems of agricultural social security in the EU Member States should be taken into account and should, in the medium term, contribute to a definite improvement of the social situation of women in agriculture in Europe.
Ar trebui ținut cont de experiența sistemelor de asigurări sociale pentru agricultori ale statelor membre ale UE care, pe termen mediu, ar trebui să contribuie la o îmbunătățire vizibilă a situației sociale a femeilor implicate în agricultura din Europa.
If no data provider provides an issuer identifier for a given instrument, there is a risk that this instrument will not be allocated to a definite issuer and will end up in a 'stand-alone group' consisting only of this instrument.
Dacă niciun furnizor de date nu oferă un identificator al emitentului pentru un anumit instrument, există riscul ca acest instrument să nu fie alocat unui anumit emitent și să ajungă într-un grup independent, denumit grup "stand-alone", alcătuit doar din acest instrument.
"Please come to a definite decision to come to Hawaii. Tadao."
Ziua de nashtere a bunicului o să fie curând.
In the social production of their life, men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will, relations of production which correspond to a definite stage of development of their material productive forces.
În producţia socială a vieţii lor, oamenii intră în relaţii determinate, necesare, independente de voinţa lor - relaţii de producţie -, care corespund unei trepte de dezvoltare determinate a forţelor lor de producţie materiale.
Since the Commission was not in a position to take a definite view on the determination of the relevant product and geographic market, it carried out the market share test on all plausible markets.
Întrucât Comisia nu a fost în măsură să adopte o poziție finală privind stabilirea pieței relevante a produsului și a pieței geografice, aceasta a efectuat "testul cotei de piață" pe toate piețele posibile.
(Cheibuliez: Richesse ou Pauvreté, edit. Paris, 1841, p. 54.) The Proletarian, by selling his labour for a definite quantity of the necessaries of life, renounces all claim to a share in the product.
(Cherbuliez, Richesse ou Pauvreté , édit. Paris 1841, p. 54.) Vînzîndu-şi munca în schimbul unei anumite cantităţi de mijloace de subzistenţă (approvisionnement), proletarul renunţă complet la orice parte din produs.
Someone with a definite grudge against Bruce.
Cineva cu o pica definita împotriva lui Bruce Wayne.
A definite environmental perspective should permeate all research in the fisheries sector.
O perspectivă clară asupra mediului trebuie să fie prezentă în toate cercetările din sectorul pescuitului.
A definite sign of arsenic poisoning.
Un semn clar al otrăvirii cu arsenic.
For the first time, my life had a definite end date.
Pentru prima dată, viața mea avea un sfârșit clar.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 615. Exacte: 1. Timp de răspuns: 1134 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo