Înregistrează-te Ajutor
ro ···
Traducere Context Conjugare Sinonime
Devino utilizator Reverso
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Aceste exemple pot conține cuvinte vulgare.
Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "ajuta oamenii să" în engleză

helps people to
helping people to
help people
Învăţământul obligatoriu, după cum este înţeles în prezent, ajută oamenii să trăiască împreună în armonie.
Compulsory schooling, as we understand it, helps people to live together in harmony.
Da, terapia prin amuzament ajută oamenii să se relaxeze și să fie deschiși.
I've found that recreation therapy helps people to relax and open up.
Trebuie să aplicăm principiul de a ajuta oamenii să se ajute singuri.
We must apply the principle of helping people to help themselves.
În această situație, cele Nouă Comentarii au fost publicate pentru a ajuta oamenii să vadă natura fundamentală a PCC.
With that situation at hand, the Nine Commentaries were published with the purpose of helping people to see the CCP's fundamental nature.
Dle preşedinte, dle comisar, doamnelor şi domnilor, Fondul de ajustare la globalizare ajută oamenii să îşi continue studiile şi să obţină noi calificări.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the Globalisation Adjustment Fund helps people to attain further education and qualification.
Ştafeta Torţei Drepturilor Omului implică muncă împotriva persecuţiei şi ajută oamenii să vadă partidul malefic aşa cum este el, dar nu poate să înlocuiască clarificarea adevărului pentru salvarea oamenilor.
The Human Rights Torch Relay does involve working against persecution and helping people to see the evil party for what it is, but it cannot take the place of clarifying the truth to save people.
Bătrânul tău ajuta oamenii să scape din Rusia.
So your old man helped people escape from Russia.
Nu ajuta oamenii să iasă dintr-un blocaj.
Don't help people out of a jam.
Prin urmare, diverse companii au produs produse de feromoni ca NexusPheromones pentru a ajuta oamenii să găsească parteneri.
Consequently, various companies have produced pheromone products like NexusPheromones to help people find partners.
În zile atât de triste, ajută oamenii să vadă o celebritate.
In such sad days, it helps people to see a celebrity.
Când e băută împreună ajută oamenii să se relaxeze.
Drinking it together helps people relax.
Zvonurile că puiul ar putea ajuta oamenii să găsească tot ceea ce căutau.
Rumors that the chicken could help people find whatever they were looking for.
Ar trebui să ne asigurăm că politicile noastre ajută oamenii să rămână în țările lor natale.
We should make sure that our policies help people to stay in their own countries.
Trăind pentru a servi societatea și a ajuta oamenii să crească spiritual.
Living to serve society and help people grow spiritually.
Activitatea noastră constă în a ajuta oamenii să accepte realitatea.
We're in the business of helping people cope with reality.
De asemenea, desenez pentru a ajuta oamenii să înțeleagă anumite lucruri.
I also make drawings to help people understand things.
Când te gândești, e logic că folosirea obiectelor fizice specializate ajută oamenii să folosească o interfață mai ușor.
And when you think about it, this makes a lot of sense, that using specialized physical objects would help people use an interface more easily.
Otto a scris acel program pentru a ajuta oamenii să se conecteze.
Otto wrote that code to help people connect.
O rețea unită cu sistemul ce ajută oamenii să fie corecți.
A network unified with the system that enables people to choose correctly.
Pentru a ajuta oamenii sa obtina adevăratul lor potențial.
To help people achieve their true potential.
Nici un rezultat pentru acest sens.

Rezultate: 107. Exacte: 107. Timp de răspuns: 177 ms.

Index cuvinte: 1-300, 301-600, 601-900, Mai multe

Index expresii: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Index expresii lungi: 1-400, 401-800, 801-1200, Mai multe

Dezvoltat de Prompsit Language Engineering pentru Softissimo